1 Timothy 4

Fuainy Tsoiny Fifaatsuts Gamgam

Aaven Taabos te tsue fa'arasan en tana mes a vainy te faonot osing rora faason tsuar ten Krais tan fafakap nan nainy, ri nai manaats raror aaven gamgam ana ri te vovou iny fafaatsuts tan masarau. U fafaatsuts to ayei te poo fi minon tana Vinasaar tan nguer vainy kat mapam, an fakats tsurin nun ovei. Vainy te katkat fi ror to, ito te faatsuts iny ror fo kat tovei te iring fi non ya tan fifanging, ai to kan tan ainy pinpin mes a fo kainy ainy. San e Gov faan bus iny a fo kainy ainy, ka iny ainy tsun, voun faakats iny faarof tsuri to na vainy fafaaman te natiny a man, tana saa, fo mamatsiny kainy ainy te fapogaar e Gov, u rof; bainy vaare ta isen ta kainy ainy, to ma faakats ara ana ra te tsue faarof naa ten Gov, ana ra te paparaa me na fo kainy ainy to te ainy rora, tana saa a fo kainy ainy, te taabos non tan vegiau ten Gov an faakats iny tsue faarof naa Tsunia.

A Tsoiny Binun A Rof ten Krais Jisas

Nainy te favaanan finy naa rom anyin a fo fafaatsuts to tana fo vamuinyasiny fafaaman, anyi faarei rom a tsoiny binun a rof ten Krais Jisas, nyi ma faparits fatatabiny a aavem tan faatsuts te nom anyi tan Vegiau Nana Faason ana fo fafaatsuts man ten Krais to te vovou bus iny anyi. Sana nyi ma fataanis osing a fo siisio babainy tana fo tsuvurara muan, a sikia ta man nane Gov tsunia. A sikia, faatsuts a tsivom tan faparits a aavem, tan kat tavaron ten Gov, tana saa, faatsuts nan puainy mes faakouts tsun non puan ma reits en ya ai te kaa me na rof nan tana fo mes a fo sanaan tan nainy roman; san faatsuts nan aaven tan kat tavaron ten Gov te rof fiisok non tana fo mamatsiny sanaan, tana saa ayei faan kan iny non a fo mamatsiny ka ana toto tan nainy roman ai tan nainy te naa minon, u vegiau to ayein man ovei ma nom a fokinai ri te faamainy ya. 10 To ayei na ka te vaputs of rora ra te binun faparits, tana saa ara suu iny ror a fo fakats tsuar, ra te naano anaanos a Gov te kifon iny non a toto, ana Ayei onot non ma saup fatabin ir a vainy faavot, eye, Ayei saup fatabin tsuiny non a vainy te faaman ror Tsunia. 11 Anyi, Timoti, ma faatsuts ir vainy fafaaman ten Krais, tana fo mamatsiny ka to, nyi te faan iny tsuen parits ma vovou iny ari ri.

12 Famanat vaare ir a vainy ma kat fagoguei vaare manyi ri faarei marom anyi na vurots tana saa anyi na vurots fiisok, sana nyi ma faatok ir vainy fafaaman tana fo vegiau tsumanyi, an kat tavaron tsumanyi, mangiir tsumanyi, ana faason tsumanyi ten Krais, an fakats kaamos tsumanyi, tan kat to ayei, vainy fafaaman ravei jesan miror tsumanyi. 13 Anyi ma faan iny a parits tsuam tan gogosias Vegiau Ten Gov matar a vainy faavot, ai tan favaanan, ai to tan faatsuts rari faavot onot non te ruak naa ronyo. 14 Anyi ma fagagaar vaare, binun faarof fiisen me na fo parits ana nat ten Gov tan favaanan an fafaatsuts te faan manyi Ya tan nainy te pokei mi Ya nguer fuainy tsoiny mumua an fuainy tsoiny tatagaa ot tan gum nar vainy fafaaman to te fasaur fi ri na nimar patsuu manyi. 15 Nyi ma kat patsukan fi em jesan tana fo kat to, ana nyi te faan iny nainy ana parits tsumanyi tan fo kat to ayei, ana fokinai te tagei a binun na rof tsumanyi te ruak iny savits minon. 16 Tamomots faarof a tsivom ana nyi te taatag faatsuts tsumanyi. Nyi ma kat patsukan fi em to jesan tana fo kat to, tana saa, te kat rom anyin fo kat to, nyi saup fatabiny rom a tsivom ai ere sei te nongoiny varom anyi ee.

Copyright information for `SPS