a(Faun 25.4)

1 Timothy 5

Fo Kat ten Timoti, ma Kat ya tana Vainy Fafaaman

Anyi ma tsue ets'ets vaare na tsokanei, sana nyi ma tsue taatag faamo of ya, nyi te famaari ya, kat faarei rom anyi tamamanyi; kat ir vainy see mes ma faarei arin vamuinyasiny tsumanyi; ana rin fuainy tobo'an, kat faarei ir tsinam; ana rin moun see moun, kat ir ma faarei arin fuainy fafinem, kat a ka to fiisen men fakats tsumanyin kaamos.

Vainy fafaaman ma faakouts faarof ir a fo amov ngapafus iton fuainy tsoiny tsuri te mat er. Sai te kaa fi minon a amov fuainy guei gen fuainy tsubnaain tsunia, anyi ma faakouts rari er nat fi to nei, a vaamuan nana binun tsuri matan e Gov, ayei na binun ma tagaa ot faarof iny ari na amov tsuri tovei. Tan kat to aya, ari onot ror ma biny fatabiny siivan kinai tana amov tovei, tan nainy te faakouts finy ya ri muan. Gov komainy fiisok non kat to ayei. Vainy fafaaman ma tagaa ot faarof iny a fo amov ngapafus an aaruts tovei te naano anaanos fi naa rori ten Gov ma nom ari tu fifaakouts, ai to kan te faakats fatatabin naa rori ten Gov ma faakouts rari. Sana amov to te komainy vovou iny non koman tsunia patsukanen ana ayei sainy vavis non fo paparaa tan petoo tovei, kainon to te toto fi non puainy mes tsunia, a aaven ya faarei non a mat matan e Gov, an vainy fafaaman ma tagaa ot vaare iny ya. Faan iny tsuen parits to tsuri ma tagaa ot faarof iny arin amov an fuainy guei tsuri faavot ma tsue vasuar vaare rari na vainy. San e sei na mes te gim non ma makok faarof fuainy vainy tsunia fatoobing ee, tan nainy te komainy rori tu fifaakouts, iton vainy numaa tsunia fatoobing, ayei ma koo vaare na tsivon a mes tan vainy fafaaman. A mes to ayei te iring fafis iny non vainy vavaajets.

Kirkir faavots vaare ta asangan ta amov fiisen men asangar mes panainy amov to te tsue faman ror ma kat a binun ten Krais, onot non te fis non yan gonom safunuu na ingainy, ana ayei kan te fanging busen tan isen nainy tsun, 10 ayei kaa bus men kat iny taatsuan me na fo viir kat rof, ana ya te makok faarof ir fuainy guei tsunia ri karap faarof mito, ayei fafasof ton vainy sagoor koman a numaa tsuan, ana ayei fauf to na tsivon fain vainy fafaaman ten Krais, ya faakouts faarof to na vainy te kaa miror fo patang, ana ayei faan iny to na tsivon tana fo viir kat savits sa faakouts ir a mesapan.

11 Sana mi ma kirkir faavots vaaren asangar fo amov u see moun fiisen ramen mes panainy amov; tana saa nainy te tsun non a koma rari ma kaa men koman tsian iny fifanging pis, ri te naus osing a binun tsuar ten Krais, 12 ana ri te kaa me na iring, tana saa, ri gim ror ma vovou iny vaamuan nan tsuen man to ayei te kat bus ari ten Krais. 13 Ana mesapan nan ya to, ri fakap babainy tsuiny ror nainy tsuar tan vavis pinpin tana fo numaa; ana ri te tsue kabuts, ri te tsue tsuk iny a ka na sikia ma kaa tsuri, ana ri te vegiau tsuk iny a foka te gim rori ma onot ma tsue tsuk iny. 14 To sana nyo pon fi rou nei, u amov see moun to ari ma fanging pis ma kaa mi ri tu guei, ana ri te tagaa ot faarof iny a fo numaa tsuar, ma tsue fifiiring vaaren vainy vavaajets u vainy fafaaman, 15 tana saa, mes amov takopis fuainy er, ri vovou iny to Satan. 16 Sen sei na muiny fafaaman te kaa minon amov koman numaa iny guei tsuan ee, ayei ma makok faarof rari, ana ayei te gima fapatang ir gum nar vainy fafaaman ma tagaa ot faarof rari rin amov to te kaa iny ngap fi rori.

17 Rin tsoiny tatagaa ot tan gum nar vainy fafaaman to te kat ror fo binun tsuar rof ma nom a foiny a rof ana karap tana binun to ayei, ai to tsurin fuainy tsoiny tatagaa ot to te vaputs miror favaanan iny Vurungan Rof nane Krais ai to tan faatsuts ir a vainy fafaaman tan kat te komainy non e Gov, 18 tana saa, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Nainy te faakouts non a kau a tsoiny tatagaa ot tsuan to te kip ravainy fi non yan pempem nan rais,
ayei ma kotskots vaare na nguen a kau, tanyiny ma ainy ya tan nainy te binun non ya.” a 
ana

“Tsoiny binun te onot non ma nom a foiny tsuan.” b 
19 Nongoiny vaaren vegiau te kat non ta isen ta tsoiny tatagaa ot tan vainy fafaaman, onot non te nom rom anyi ta ina fuan ge ta ina pis ta mes te tagaa iny matan fi rori tana iring to ayei. 20 San a tsoiny tatagaa ot tan vainy fafaaman te kat non aveto, nyi ma tsue ets'ets ya matar a vainy faavot ma oraav patsu na mesapan tsuri tan kat aveto to.

21 Matan e Gov, ai Krais Jisas an fuainy morenan taabos, nyo sing marom anyi ma vovou faarof iny a fo tsue fanat tovei, anyi ma komainy fafisfis vaare na isen a mes nyi te komainy tsuiny a mesmes, sana nyi ma kat tsuiny senviir kat tana vainy faavot to te kat rom anyi na ka. 22 Faveveesau vaare tan fasaur a nimam patsuur a vainy ma kat a binun tana Tsunaun, tana saa te fasaur fi rom anyi na nimam tana mes a aveto tovei, nyi faarof iny rom aveto tana mes a aveto to ma paas manyi ya. Nyi te fataanis osing aveto tana mesapan; nyi ma fakaamos fatatabiny a tsivom.

23 Jiu tsuiny vaare na aurom, sana nyi ma jiu ta ar wain ma guats faarof yan tsinai namanyi, tana saa nyi faadis fatatabin rom.

24 U aveto tana mes a vainy tapokaa enanon tana arasan, an aveto tsuri kaa enanon tan vaatsuk; san aveto tana mesapan te takop non ana ya te tapokaa enanats non vou. 25 Jesan kan, u kat rof, tapokaa ror tana arasan. Ai to te gim fi rori na mesapan ma tapokaa veesau me na mes a fo kat rof tana arasan, ari kan te gim ror ma takop.

Copyright information for `SPS