1 Timothy 6

Fuainy tsoiny binun babainy ton fafaaman, ma famaari faarof ir tatagaa ot tsuar, er kaa to fair rari, ri te binun faparits ma tsue fifiiring iny vaare ta mes a asangan e Gov an faatsuts tsura to te poo fi me ten Krais. Fuainy tsoiny binun babainy tana fo tatagaa ot iton fafaaman ma kat kopkop vaare rari tana saa ari te faarei ror vamuinyasiny tsuri. Sana sikia, ari ma binun fatsian pis tsuri, tana saa, ari te mangiir ror tsoiny tatagaa ot fafaaman to, ana ri te nom asangan tsian tana binun a rof te kat ari.

Anyi, Timoti ma faatsuts ir vainy fafaaman tana fo mamatsiny ka to, nyi te sing faparits rari ma manaats rari.
E sei na mes te faatsuts non mes fafaatsuts kanen ee, ya te gima senviir fiisen men fo vegiau man tana Tsunaun tsura e Jisas Krais, an fafaatsuts nane Krais to te faamainy rora, ayei te via minon kat iny kat faatok an fafapaas a tsivon ana ayei na piou. Ayei kaa minon fakats nun ana ya te komainy ma vatsitsien, ya te fapeepeits fiisen me na fo vegiau tana fo fafaatsuts, an kat to aya te pokei faruak tsuiny minon kat iny sesevee, vatsitsien, sigainy a mesmes, ri te fakats fifiiring iny a mesmes, ana ri te vatsitsien patsukan fi eraror to tan mamatsiny nainy. Fakats tsuri te nun ovei en ana ri te gima natiny vegiau man. Ri pon iny ror a sanaan iny vovou iny kat tavaron ten Gov to ayei a sanaan te kat rarori ri te faarei men vainy masun.

Kat iny vovou iny kat tavaron ten Gov fiisen me na paparaa me na fo mamatsiny ka te faan iny e Gov te kat famasun famainy ovei non a mes. Nainy te agiir ara, a saa te mei mi ra tana monaagits to na? A sikia! An tan nainy te mat rora, a saa te nom naa rora na tana monaagits to na? A sikia! Sai to te kaa mirora na kainy ainy ana fo raarav, te onot en tsura. To, tsuri na vainy te pon ror ma faarein vainy masun te nai gotsiny eraror tan fiamus ana ri te nai ot naa. A aave rari te tsun non, tan mauts a fo mamatsiny ka, ana ayei te kat fanunun rari, kat to ayei te kat fifiiring ovei rarori nainy te mat rori, ri iring eraror unya Hel. 10 Tan kat iny mangiir fiisok a painy moni, ayei na kifon a fo viir iring tsian. Mesapan te kat tsuktsuk fiisok ror ya, ana ri te faonot osing a faason tsuar ten Krais, ana aave rari te nai iring vavajia me na fo patang tsian te kat ari.

Timoti ma Vaputs Of A Toto Na Suu

11 Sana nyi, Timoti, nyi na mes ten Gov fatoobing, nyi ma fataanis osing fo kat to, binun faparits of kat tavaron an toobing matan e Gov, an kat rof faarei non kat rof ten Gov, an kat tana faason ten Krais, an kat iny mangiir a mesmes, an kat iny tsutsun fareits nyi govets to na fo patang an kat iny koma tamee me na mesmes. 12 Vaputs, nyi te kuar of fabiibiu tana faason ten Krais ma nom anyi na tafan tsuam tana toto na suu ana toto to ayei, Gov fikoo manyi ma nom ya tan nainy te pokei faruak iny anyi na faason ten Krais matar a vainy faavot. 13 Nyo Pol nyo faan marom anyin tsuen parits matan e Gov to te faan iny a toto tana fo mamatsiny ka, ai matan e Krais Jisas to te pokei Ya na man matan e Pontus Pailat: 14 manaats faatsuts ten Krais te faan iny anyo tsumanyi, nyi te kat fanunuiny vaare ya faatsuts faarof fatoobing iny, onot non tan nainy te tabin minon e Jisas Krais a Tsunaun tsura. 15 Gov te fatabiny minon e Jisas tan nainy Tsunia fatoobing, ai Gov, Ayei na kifon a paparaa men kat man, ana Ayei tsun a isen te tagaa ot iny non a fo mamatsiny ka, Ayei na Aatouf tana fo gotouf ana Tsunaun tan fuainy tsunaun, 16 Ayei tsun Tsivon a sikia ma natiny mat, a kaa ovei, ana Ayei kaa non tana arasan ma naa on vaare na ta isen ta mes panan Ya, sikia ta mes te tagei bus Ya, ge ta mes te onot non ma tagei oiny Ya. Fo fatsiitsii ana parits a reits naa non Tsunia tan mamatsiny nainy! Man ovei.

Vainy Masun Ma Faaman Ten Krais Ri Te Faakouts Ir A Mesapan

17 Nyi ma faan iny tsuen parits tan vainy fafaaman masun tana monaagits tovei ma fapaas vaare ri na tsivor. Ari ma faason vaare tana fo mamatsiny ka to te natiny kajiaa babainy ror. Ari ma faason ten Gov to te natiny faan rarora na fo mamatsiny ka na fo rof, ai to te kat fapaparei rarora. 18 Faan iny tsuen parits tan vainy fafaaman masun ma kat arin mamatsiny kat rof ma kaa mi ri na masun tana fo kat binun rof, ana ri te kaa men koman tsian iny faan fatatabin, ri te kakoun ma faakouts ir a mesapan. 19 Tan kat to aya, ri nai rosoo miror mamatsiny ka vou unya Gormirmir ma nom ari na toto na suu, ito na toto na man.

20 Timoti, tamomots faarof a binun te faan manyi Gov. Fataanis osing a fo vegiau vavis te gim ror ma vovou iny faatsuts ten Krais ana nyi te fataanis osing vatsitsien nun to tana fo vegiau tan fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam te koo rori, Na Nat Faman, 21 tana saa, mesapan tsurin vainy fafaaman te saar nat tan fuainy tsoiny fafaatsuts gamgam to ayei, ri pet rato tana faason tsuri ten Krais.

Nyo faakats of rou a koma ree'un ten Gov ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.

Copyright information for `SPS