a(Jeremaia 9.24)

2 Corinthians 10

Pol Kaa Minon A Gumgum Faarei Non A Amaraav Faman

Nyo, Pol, nyo kat roun mes sing tovei, mesapan tsue ror a ka tsonyo, nyo na mes a totomani ana nyo sikia rou ma ngue poor tan nainy te kaa fiisen vamironyo mi sana nyo ngue poor tsun rou tan nainy te kaa faveevian ronyo. Sai tovei roman, fifiisen minon a koma rof ana koma tamee ten Krais, nyo sing maromi ma kat vaare vanyo, nyo ngue poor to tan nainy te naa mironyo, tana saa nyo nat faman rou nyo onot rou ma ngue poor ir a vainy to te tsue ror a ka, u kat tsumam poo fi minon tan koman tan puainy mes babainy tsun. U man, anyo na tameruts, nyo kaa rou fapoopoan nar vainy vavaajets tana monaagits to, sana nyo gima nom fakats tan vainy vavaajets ana parits tsuri ma fataatsun fifiisen mi nyon kat tana ngi'arapaar, a sikia. Tan nainy te fataatsun fiisen miromam a Vinasaar an kat tana ngi'arapaar, faarei tsuiny non a mes to te naa non tana puaan, sana mam gim rom ma fapupuaan me na fo sanaan tana mes, a sikia, mam fapupuaan mirom a fo sanaan a fo parits ten Gov ma rurei ravainy amam fo soopip reits to te fatsuiny a Vinasaar fain tatagaa ot tsunia. Fiisen minon a parits a reits ten Gov, mam rurei ravainy rom a fo fatsitsien gam to te kat tap raror a vainy ma natiny ari Gov. Fiisen minon na parits a reits ten Gov mam rurei ravainy rom fakats iny tenoor to te veer non a nat ten Gov, ana mam komainy kat rom a vainy faavot ma roots arin fakats tsuar ma kaa ri fain e Krais er manaats Towa. Ai tan nainy to te faatok iny ami, tsumi te manaats bus vanyo ami tsue faparits of rarom fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam naa to ari, mam kakoun em tan fasarei e sei na mes to te fanaginy tsue patsukan nanon ee.

Faaroiny yam a ka to te natiny romi tsuri, ito te tsue fi non a tsoiny fifaatsuts gamgam to; ayei na amaraav ten Krais, ayei ma fakats faarof pis. Ito te tsue fi non ya na ka tsivon, ayei na amaraav ten Krais, nyo kan tsue rou a ka, anyo na amaraav kan ten Krais. Mi pon toroman varonyo te tenoor vavis miroun gumgum to te faan iny a Tsunaun tsumam. Nyo onot rou ma rejiaf, sana sikia, u gumgum tovei kaa iny faparits a faason tsumi ai te gima rurei ravainy a fo asangan rof tsumi. Nyo gim rou ma nai tsue tsuk pis iny gumgum tsonyo ma faparits ya na faason tsumi, tana saa nyo tsugainy maromi ma fakats fi nei, nyo tanaf rou ma faoraav mami tana fo noun tsonyo.

10 Mesapan tsue na ka, “Oraav vaare yam e Pol, tsunia te kirkir a fo vegiaun reits ana ayei sogsog vavis rato na vainy tana fo noun tsunia, sana ayei na tameruts fiisok tan nainy te kaa non ya matar a fokinai, ana ayei na gima mes a vevegiau faarof.” 11 A vainy to te vevegiau tsuk iny ror a ka to te nai sab ror ya to tan nainy te naa fi naa ronyo tana ngats fan tsian iny Korin, a fo vegiau tsonyo nai senviir tsun minon a fo vegiau to te kaa ror koman noun to te kirkir anyo tan nainy te kaa faveevian osing varonyo mi.

12 Mam oraav rom ma fapaas a tsivom ge ma fapapaar a puam mina mesapan to te rof fi romam, faarei raror a mesapan to te fafapaas pinypiny ror a puar ri te tsue of mami, “Tsumam vainy karap!” Arin patsuur a piou ovei, tana saa ri tsiir ror isisen tsuri ana ri te tsiny a tsivor tana fo fakats tsuri patsukaner. 13 Sana mam gim rom ma nai tenoor vavis mam te tsue na ka mam kaa mirom gumgum faman to te gim romam ma fasito iny. A sikia, ka te fakats tsuiny romam tovei mam ma binun tsun tana fo fan to te kaa non fakats ten Gov tsumam ma binun, an fakats tovei daup minon a tou vabinun tsumam fifiisen mamiromi na aya.

14 Ami kaa rom tan as'as tana pan tsun naa to aya to te faan bus iny e Gov tsonyo ma binun naa, ana nyo gim to ma naa fajesa pis naa tan fo pan te faan iny Ya tsonyo, to tan nainy te naa nyo unya tana ngats fan tsian iny Korin sa nyo favaanan iny Vurungan Rof nane Krais. 15 Ge nyo gim rou ma tenoor vavis me na binun to te kat bus a mesapan tsumi, faarei varonyo te kat bus ya, tana fo mes a fo pan to te gima faan iny e Gov tsonyo, a sikia, mam komainy rom a faason tsumi ma kaatsian me ana binun tsumam fapoopoan namami te nai faarei me na binun a kaatsian. 16 Sai vou, mam onot rom ma favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana fo mes a fo gum fan kanen to te kaa faveevian osing maromi, a sikia ta mes ma bibinun naa tsunia. Ana sikia tu rangat vavis tana pan te bibinun ronyo tan ta saf ta mes ei naa. 17 Te faarei tsuiny kainy non a ka to te kirkir busen koman Vegiau Ten Gov,

“E sei na mes to te komainy tenoor vavis minon ta ka ee, ayei ma tenoor me na ka te kat bus a Tsunaun.” a 
18 Te kat fi non nei, tana saa Gov gim non ma faarof ir a vainy to te fafapaas pinypiny ror a tsivor, a sikia, Ayei faarof iraror a vainy to te faarof finy non Yan kat tsuri.

Copyright information for `SPS