2 Corinthians 11

Pol Sak Ir Amaraav Gamgam Tan Vegiau

Nyo komainy maromi ma anaanos faamo vanyo to te farong pis naa ronyon vegiau tsonyo faarei non vegiau fapeepiou tsonyo. Nyo kaa miroun koman tsian fiisok tsumi, to te kaa non tsonyo jesan kan to te kat fi non e Gov. Anyo komainy maromi ma kaa fasuu faman naa ten Jisas Krais, faarei non a kooviou to te kaa faman fi minon yan koman tsian tana mes to te tsue faman fi non yan fanging tsuri na ina fuan, ana ayei te kaa iny 'aun patsukanen nanaa onot non tan nainy fanging tsuri. Sana nyo oraav rou to te nongoiny fi romin fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam to ari an fakats tsumi te nai vavanun enanaa ana mi te nai kuar fanunun osing mangiir faman ten Krais, faarei to te kat fi Ivi tan nainy te fagaug fuainy fi ya na koraa tsian. Te mamatan fi non nei tsonyo, ami faamainy rom a ka te tsue of maromi sei na mes ee, kainon to te favaanan finy rori na mesmes a Jisas kanen faarei non to te favaanan finy romam e Jisas faman, gen aaven kat gengen tan Aaven Taabos, to te nom ami, gen vurungan rof kat gengen tan Vurungan Rof nane Krais to te faamainy romi.

Sana nyo pon patsukan varou tsivou faarei rou a amaraav a rof, faarei raror a vainy to ari te fakats fi raromiri faarei raror fuainy amaraav karap. Mesapan pon varonyo na sikia ma mes a vevegiau faarof, sana nyo kaa me na nat a rof iny favaanan vavis, ana nyo natiny rou a ka te vevegiau iny ronyo. Nyo nat rou mam fa'arasainy bus a fo vegiau tovei tsumi tan mamatsiny nainy.

Nyo gima sing ta painy moni tsumi to te favaanan finy naa nyon Vurungan Rof ten Gov naa tsumi. Nyo paparaa me na tee ar ka te kaa mironyo tana fo kan kinai te kaa miromi. Sa kat fei, nyo te iring to te kat anyo na ka to? Nyo nom painy moni tan mesapan nar gum iny vainy fafaaman ten Krais tan kat a binun tsonyo fapoopoan namami. To tsonyo onot rou ma tsue na ka nyo faarei te kabuts a foka tana mesapan sa nyo fafaakouts babainy mami. Ai tan nainy te kaakaa fiisen vanyo mi, nyo gim to ma kaa me ta painy moni ta onot iny faakouts vanyo, nyo sikia to ma sing ta fo painy moni tsumi, tana saa nyo tsugainy fapatang maromi. Fuainy vamuinyasiny fafaaman to te ruak fi me tana gum fan iny Masedonia, mei men mes fifaan tsonyo. Ana nyo gima rangat vaarik mami tan tu sen tu nainy ma fafaakouts ami nyo, nyo baainy ovei you. 10 Krais vegiau fatatabin iny a man, ana nyo kan vegiau iny rou a man tan nainy te tsue ronyo na ka, a sikia ta mes tana gum fan iny Akaia faavot te onot ror ma tsue tap vanyo te tenoor vavis fi ronyo tovei to te favaanan babainy ronyon Vurungan Rof a sikia ta foiny nan. 11 Nyo gim rou ma tsue na ka to, tana saa nyo sikia ma mangiir mami. Gov nat varonyo tsonyo te mangiir maromi!

12 Ana nyo nai vovou patsukainy rou fakats tsonyo, tsonyo te tsugainy ma nom ta fo painy moni naa tsumi. Nyo komainy tsue tap rarou fuainy amaraav gamgam to ari ma tsue tsuk vaare rin kifon vegiau to, tsuri te binun ror faarei tsuiny non to te bibinun fi ronyo. 13 Vainy to arin amaraav gamgam. Ri fagaug mami ser mamatan faman faarei men amaraav ten Krais. 14 Eye, sikia ma parpar non tan fagaug ir a vainy! Satan kan onot non ma takopis, a mamatan faarei to na morena tana arasan. 15 To sana sikia ma ka na karap tan nainy te pangis rorin tsoiny binun tsunia ri te mamatan faareir tsoiny binun tana Gov a tavaron. Tan fafakap, tana fasaraa to te nai nom rori tana fo aveto te kat ari, ayei na tafan fatoobing tsuri.

Fo Patang Kinai Fiisok Ten Pol

16 Nyo tsue pis rou a ka, fakats fi vaare yam nei nyo vegiau fanunun vaarik rou, nyo te vegiau iny a ka to. Sai to te fakats fi romi nei aya, nongon tsom vanyo yam faarei to te nongoiny fi romi na mes a piou, tan nainy te tenoor vaarik tsom ronyo. 17 Nyo gim rou ma vovou iny a fo tsue tana Tsunaun Jisas Krais tan nainy te tenoor vaarik fi ronyo nei, nyo faarei rou a piou. 18 Sai te kaa miror a fokinai to te tenoor miror a fo binun babainy tana puar, nyo kan komainy tenoor vaarik rou. 19 Sai tovei, ami faarei rom a ka to, ge? Mi pon fi rom nei amin vainy nat fiisok, ana mi paparaa rom ma nongon ir vainy piou! 20 Mi famanat iny ta mes ma faan mami ta binun iny taan vavis fiisen me, ana ayei te kat mami am faarei miton tsoiny binun babainy tsunia, ya te amus mami ana ya te sei babainy ta foka tsumi, ana ayei te sigan mami, ana ya te sapainy a nai mami! 21 Nyo oraav rou ma kat a foka to, tana saa nyo na tameruts faarei non to te tsue fi mi.

Sana nyo nai kat faarei nats rou a mes a piou tovei roman, nyo te kata ka te katkat ror a mesapan, ana nyo te tenoor kan iny fo senviir ka te kat rori.
22 Ri tsue ror a ka, ari na taa Hiburu, ge? Anyo kan. Ana ri kan te tsue na ka, ari na taa Isrel. Anyo kan. Ana rin tsubnaain ten Abraham. Anyo kan. 23 Ri tsue ror ri bibinun ror ten Krais? Nyo nat rou mi nongon vanyo te faarei rou a mes a piou fiisok, sana nyo bibinun fakinai fiisok Tsunia! Nyo binun fatsian pis to, vainy veer fakei fatatabiny vanyo tan numaa iny kotskots fis pis rarori, ri rarapits fatatabin vatuanyo, sikia ma as fis nainy, ana nyo pon to ma mat you tan nainy kinai. 24 Ngim viir nainy taa Jiu rarapits vatuanyo onots ovein fopis safunuu ana sian nainy. 25 Ri rapits vanyo na painy gom a aiyan tan fopis viir nainy. Ri totouruei vatuanyon fats tan sen nainy. Fopis viir nainy toraara sab nainy iring tsian fiisen vaminyo. Nyo sagoor vato tana namaan onots sen a voiny a urung ana sen nainy urung. 26 Nyo taainy fatabiny vavis a fo pan a fo veevian me na nag. Ana nyo sab to na fo patang tana fo aurom urungat, ai to kan tana fo vainy a fo kakabuts. Ana nyo sab kainy to na fo patang nimar tana taa Jiu, ai tana vainy sikia ma taa Jiu. Nyo sab kainy to na fo patang koman a fo ngats fan, ai unya tana fo pan a uur, ai unya kan tana fo sekeiny ratsuu namaan. Ana nyo sab kainy to na fo patang tana vainy to te koo rarorin vainy fafaaman sana ri na sikia ovei. 27 Nyo kaa me na nag tsian fiisok, ana kamits tana binun, ana sikia ta goros ta rof. Nyo kaa iny ves vato a sikia ta kainy ainy ana nyo iinyu kan vato. Ana nyo totoroor fatatabin vato me na tonok, a sikia tu raarav tu onot ma fasiisii vanyo.

28 Ana mes pis a ka patsur mesapan nar viir patang to, nyo kaa fatatabin mito na patang tana sanaan to tana gum iny vainy fafaaman ten Krais to te kaakaa fi rori. 29 Tan nainy te tameruts fi ror mes panair vainy fafaaman tana fo aave rari, nyo kan sarei rou a tameruts; ai to tan nainy te gotsiny non e sei na mes tan aveto ee, nyo koma peits fiisok iny rou aveto te kat fagotsiny non a mes to ayei.

30 Nyo komainy vegiau iny rou a ka to, tana saa nyo ma tenoor vavis sana sikia, nyo pon rou ma tenoor iny a foka to, te faatok varonyo na ka iny tameruts tsonyo. 31 Gov, Ayei na Taman e Jisas a Tsunaun tsura, ana fokinai ma fafaatouf ya tan mamatsiny nainy, Ayei nat varonyo te tsue iny rou man. 32 Tan nainy te kaa nyo tana ngats fan iny Damaskas, a Gavana to te kaa non fain gumgum ten Aretas a aatouf, fakei ir fuainy tsoiny bei ot tsuan tan matainy sobaa nana ngats fan ma nots vanyo ri. 33 Sana fo mes a fo vamuinyasiny fafaaman tsonyo fauf ising vanyo peto tana koverok a kotskots tana windoa nana soopip tana ngats fan, ana ayei na sanaan to te bus ising fi naa nyo!

Copyright information for `SPS