a(Faun 19.15)

2 Corinthians 13

Fafakap Nan Tsue Taatag Ten Pol

Nyo naa pis mirou tovei roman tan fafofopis nan nainy iny vavis me tsumi. Nyo nai kat rou a ka to te tsue fin Vegiau Ten Gov sa tsue na ka to,

“A ina fuan ge na ina pis a mes ma tagaa iny matan er tan aveto, an kat iny fasaraa, ma naa of a iring tovei.” a 
Nyo tsue taatag of bus ir a vainy to te katkat bus aveto tan nainy te vavis mi nyo naa tsumi tan fafuan nan nainy. Tan koman noun tovei, roman nyo tsue taatag of rari ana mesapan tsuri, to te tsue taatag of bus anyo ri muan, to tan mes nainy te naa mironyo, nyo nai fasaraa rarori.

Nyo nai faatok maromi na fo mamatsiny ka te nom romi na nat ten Krais to te vegiau of varonyo Ya, tsonyo pokei rou ya. Krais gima tameruts tana fo kat Tsunia fifiisen mamiromi; ana Ayei na siireits fiisok fapoopoan namami. Kainon to te tameruts fin puainy mes Tsunia tan nainy te mat Ya tana pagafuan, Ayei toto non tana parits a reits ten Gov tovei roman. Amam kan, te tameruts, sana mam kaa mirom a toto Tsunia ana mam kaa mirom a parits a reits ten Gov, ito na parits te bibinun fiisen miromam tsumi.

Toobo faarof yam a tsivom mi te onot ma nat fi nei ito te faason faman fi romi ten Krais ge na sikia. Ito te gim fi romi ma nat faarof to te kaa fi non e Jisas Krais tsumi, mi kuar pet emanaa tan kat iny toobo faarof a tsivom sam duem bus em. Nyo faason rou tsumi te nai nat fi rom nei, ri toobo faarof vanyo ana nyo na amaraav faman.

Mam faakats rom ten Gov ma nai kat vaare mi tu kat iring, te sikia ma faatok iny amam a binun tsumam tsumi te biu en, a sikia, mam komainy maromi ma kat, kat iny man, kainon to te fakats fi romi nei mam duen bus em ma faarei amam amaraav faman. A binun tsumam sikia ma ka iny tsue vasuar me na man, sana mam ma kaa fatatabin tan panaan tana man tan mamatsiny nainy. Mam paparaa fiisok rom ma kaa iny tameruts mimam, ito te parits fi romi. Mam paparaa fiisok rom ma faduen amam faarei rarom amaraav faman, ito te vovovou fasuu fi romi Jisas Krais. Ai tovei mam faakats rom ma matsua mimi tan aaven tan vovou iny kat rof an tavaron. 10 Nyo kirkir naa rou a ka to tsumi tabuiny naa mironyo naa, tana saa nyo tsugainy naa mirou nyo te vegiau fatatabin pis ma fatoobing anyon kat tsumi. Nyo tsue rou a ka to tana saa nyo komainy binun mi rou gumgum to te faan vanyo na Tsunaun ma faparits anyo mi, ana nyo te sikia ma rurei vavis mami.

Pol Tsue Na Ka, Kaakaa Bus Yam

11 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo fakap os ton noun tovei, kaakaa bus yam! Vaputs yam am tavaron mito; am vovou iny to na fo fafaatsuts tsonyo; mi te kaa tsun men sen fakats am kaa mito na aaverof. Ai Gov, Ayei kifon iny non mangiir ana aaverof nai kaa fiisen mamiromi.

12 Tan nainy te vaaguam faavot romi, nagat niman yam fifiisen men isiseiny mes tana sanaan to te faatok iny non kat iny fimamangiir fiisen men mangiir ten Krais.

13 Fuainy vainy taabos u fasito ten Krais kaa ror tovei, te faan kan iny men nainy rof tsuri tsumi.

14 Nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun Jisas Krais, an mangiir ten Gov, an vivangura tana Aaven Taabos ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.

Copyright information for `SPS