2 Corinthians 2

Muan tsonyo vavis naa tsumi ana ra gim to ma vegiau faarof, ai tan kat to aya mi koma patang mato. Ayei na ka, tsonyo tsue patsukan you, “A sikia, nyo tsugainy kat rou ya. Nyo tsugainy vavis pis naa rou tsumi ai te kat fapatang pis rarora faavot. Nyo tsue rou a ka to, tana saa anyo tabuiny kat fapatang mami, ai sei na mes te onot non ma kat fapaparei varonyo ee? Ami tsun to ari, to te kat fapatang im yam mi. Ayei na kifon a ka tsonyo kirkir nats naan fafakap nan noun tsonyo, to tan nainy te naa mironyo, nyo tsugainy kat fapatang maromi, tana saa ami gima manaats vanyo, tsumin vainy fatoobing to te onot rom ma kat fapaparei vanyo, ito te manaats fi varomi nyo. Nyo pon maromi te nat faarof iny rom ma kaa to, tan nainy te paparaa romi, te kat fapaparei kan varonyo. Nyo saraa kamits fiisok te kirkir fi naa nyon fafakap nan noun naa to aya! Ana koma vanyo patang fiisok ovei vato, nyo susuiny matan kan vato te kirkir fi naa nyon naa. Nyo tsugainy fapatang maromi tana foka to te kirkir of bus vanyo mi, sana nyo komainy maromi ma natiny a ka to, i tovei, tan mangiir tsian tsonyo tsumi.

Pol Tsue Tsuk Iny Kat Iny Anofe Ravainy Aveto Tana Mes To

Nyo tsugainy kat fifiiring fiisok rou ya to te tsue nyo tana mes to te faruak a fo patang sa kat fifiiring fafisfis pis mami na gum iny vainy fafaaman, to te kat fi ya tsonyo, tana saa ayei nom bus fasaraa tsunia tan nainy te kaa fajesa osing mami ya, to tan nainy te nom fi min vaamuan nan noun tsonyo. Sai tovei, nainy te anofe ravainy romi na iring te kat ya, ara kat famaun faarof fakats tsunia. Kat non sana ayei koma patang fiisok ana ya te gima rof fatabin pis me. Tovei mi ma faatok yan mangiir to te kaa miromi tsunia. Nyo kirkir of bus mami to te kat fi nyo, tana saa nyo komainy faan maromin nainy ma faatok iny ami na ka, ami onot rom ma manaats vanyo tana fo mamatsiny ka. 10 Sai tovei, tan nainy te anofe ravainy romin kat tana mes to aya, nyo kan anofe ravainy rou kat tsunia. Ai to tan nainy te anofe ravainy ronyon kat tsunia, ito te kaa fi minon ya ta ka ma anofe ravainy anyo ya, nyo kat rou ya matan e Krais kaa iny faakouts mami, 11 ai tan kat to aya Satan gim non ma gam rara tana saa ara nat bus iny a fo fakats tsunia.

Pol Kaa Taataun Tsom En Tana Ngats Fan Iny Toroas

12 Eye, tan nainy te naa mi nyo tana ngats fan iny Toroas ma favaanan iny anyon Vurungan Rof nane Krais na aya, Tsunaun famanat vatuanyo ma favaanan iny Vurungan Rof tana fo vaaguam tsuri na aya. 13 Sana nyo gima kaa men koma tamee tana saa vamuinyasiny tsonyo Taitus tabuiny ruak fiisen minon tsue fanat tsumi. To tsonyo tsue na ka to tsuri na taa Toroas, “kaakaa bus yam,” nyo naa osto tana gum fan iny Masedonia ma sainy vavis anyo ya.

Ten Krais, Gov Kat Rara Ma Fabiu Satan

14 Tan nainy te ruak fatabin me Taitus fiisen men vaanan rof tsumi, nyo paparaa, ai tovei nyo tsue faarof naa rou ten Gov, tana saa ten Krais, Gov kat rara ma fabiu Satan, ana mam amaraav kan fikavuu kan manaa rom tana parits ten Krais to ayei. Sai tovei to te naa fi rora tan ta fo pan vavis, Ayei kat rarora ma tsue of ir a mesapan tana Tsunaun ana ra te favaanan vavis iny Vurungan Rof nane Krais to ayei ito te kat fapaparei non e Gov faarei non a tsuraf a tauf rof to te paparaa miror a vainy. 15 Tan nainy te kaa rora faarei to te koman fi raror a Gov ra te favaanan iny vaanan Tsunia, toto tsura faarei non a tsuraf a tauf rof to te faan iny e Krais ten Gov. Sana toto to ayei kat faarei non a tsuraf to te tauf gengen non tsuri na vainy, to te saup fatabiny e Krais ana rin vainy to te nun ror. 16 An vainy to te nun ror tsugei ror vaanan tsura, ri pon iny ror ya na ka na tauf iring vavajia ovei, ana vainy to ari, nai saraa kamits eraror a sikia ta fafakap nan unya Hel. Sana vainy to te saup fatatabiny ror e Krais nom faarof ror vaanan tsura, ri pon iny ror yan tauf tsuraf fiisok, ana vainy to ari, nai kaa fasuu eraror Gormirmir fiisen miror e Jisas. Tan kat to aya, sikia ta mes te onot non ma favaanan iny naan Vurungan Rof nane Krais tana nat tsunia patsukanen, sana ayei ma nom tu fifaakouts tu rof poo fi minon ten Gov. 17 Mi nat em, mam gima faarei rarom a mesapan tsuri na vainy, to te favaanan iny ror vaanan ten Gov faarei rori na foka iny fafiifoiny iny, a of ovei, ka iny nom moni tsun tsuri, a sikia. Ten Krais, mam favaanan iny rom vaanan ten Gov ana mam faason emanaa fifiisen minon a parits a reits Tsunia. Ana mam nat fi rom nei, a Gov to te jiats vavis maromam, Ayei tagei kan maromam.

Copyright information for `SPS