a(Vadou 116.10)

2 Corinthians 4

Kat Iny Tameruts Tana Vainy Ana Parits A Reits Ten Gov

Sai tovei mam gim rom ma faonot tan favaanan iny Vurungan Rof ten Krais, tana saa mam natiny e Gov te kaa me na tagtag tan nainy te faan mamam Ya na binun a saavits to ma kat amam ya. Mam tsugainy ma kat a foka to te farejiaf non ge mam gim rom ma famuiny ta iring, ge mam gim rom ma gaug a fokinai, ge mam gim rom ma pangis vavis Vegiau ten Gov, sana mam kaa rom matan e Gov ana mam tsue iny rom a man an vainy ton tavaron natiny ror a ka to.

Ito te favaanan fi romam Vurungan Rof nane Krais ten sei na mes to te kat fatsuu non fakats tsunia, ya te gima arasan iny ya ee, ayei kat a sanaan tsian tsuan ma naa fi en ya unya Hel. Satan, ayei na gov gamgam tana monaagits a iring tovei, kat fanunuiny fakats tan vainy te gim ror ma faaman, to sana ri gim ror ma onot ma tagei a fo mamatsiny siinaiv mamarof tan Vurungan Rof nane Krais tan nainy te fa'arasan fi non ya tsuri. Ari gim ror ma arasan iny Vurungan Rof to te favaanan iny romam nana siinaiv ten Krais, Ayei mamatan faarei famainy non ne Gov. Mam gim rom ma naa vavis mam te favaanan iny a tsivom, a sikia, mam favaanan iny rom e Krais Jisas, Ayei na Tsunaun. A ka te tsue tsuk iny romam a tsivom i tovei, amam tsoiny binun tsun tsumi, tana saa, tana ka to te kat bus e Jisas tsura. Gov tsue tan nainy te fapogaar Ya na fo mamatsiny ka, sa tsue na ka, “Koman a uurup tsian a arasan nai fa'arasan non.” Ana senviir Gov tsun to ayei, Ayei kat a arasan Tsunia ma fa'arasan koma rara. Ana arasan kat ratuara sa ra natiny siinaiv ten Gov ito te fa'arasan fi mi ya nain e Krais.

Sana masun a mamarof tan aaven to ayei—ito na arasan ana parits to te fa'arasan non koma rara—te vigeree non koman a ka te natiny takakaar vavis non, nyo tsue rou a ka to, tana pua raran tameruts. To sana fokinai onot ror ma natiny a parits a reits tan Vurungan Rof nane Krais to ayei te kaa miromam te poo fi me ten Gov ana sikia ma poo fi me tsumam. A vainy faan mamam a fo patang tana fo pan vavis, sana ri gim ror ma kat tap iny a binun tsumam. Ana mam fakats fakinai rom a kifon a fo mamatsiny ka to, sana mam gim rom ma faonot mam te naus osing a binun. Vainy kat fatafisuan bus mamam, sen Gov gima naus piat babainy mamam. Ri tsuguur fagotsiny fifiiring mamam peto tan mes a fo nainy, sana mam gima mat. 10 Mam sog iny a puam onot maromam ma sab a mat tan mamatsiny nainy faarei te kat fi Jisas. San u man, mam toto kanem marom ma faatok iny amam e Jisas to te toto kanen nanon tovei. 11 Mam toto rom, sana mam kaa fatatabin rom tana pan tana mat, tana saa mam bibinun rom ten Jisas. U man, mam toto kanem marom faatok iny non a ka, e Jisas toto kan nanon tan puainy mes tameruts tsumam te mat ravaa non. 12 To sana mam kaa rom tana pan te sab romam a mat, sana ka to te faruak non a toto na suu tsumi.

13 Sana mam favaanan fatatabin em, tana saa mam kaa patsukan mirom senviir faason to te kaa me na tsoiny kikikir tan Kooma Iny Vadou sa tsue na ka,

“Nyo faaman rou ten Gov, to tsonyo tsue rou.” a 
14 Mam favaanan rom tana saa mam natiny rom e Gov te fatoto fatabiny e Jisas a Tsunaun tana mat. Ana mam nat kan iny rom a ka to, Ayei nai fatoto fatabiny maromam, ito te kat fi Ya ten Jisas. Ana Ayei nai mei maromam ana mi faavot kan, matan e Gov tana pan te kaa non Ya. 15 Ana fo mamatsiny patang te govets romam, fafaakouts maromi. Ai Gov to tana koma ree'un Tsunia, nai saup fatabiny non a vainy a kinai, ana fo faakats kinai iny tsue faarof naan ten Gov tsuri te via tsitapuu me, ma nom Yan asangan karap.

16 To sana mam gim rom ma faonot on. Kainon to te matmat faamo naa non puainy mes tsumam, aave mamam parits fatatabin pis non tan fo isisen nainy. 17 Fo patang to te fakamits maromam sikia non ma kaa fapotsian nats, rin kakaii pis tana fo kan saavits fiisok to te naanaa minon vou, tana saa ari nai faan raroran siinaiv sikia ta fafakap nan to te karap fafisfis pis iny non a fo patang kakaii to ayei. 18 To sana mam gim rom ma tagaa tana fo patang to, to te see tagei tsuiny rora tana monaagits to; a sikia, mam matoong fasuu tsun naa rom tana ka te gim romam ma tagei te kaa non unya Gormirmir, tana saa fo patang to te see tagei romam nai kajiaa babainy enanon, sana foka to te gim romam ma tagei a sikia ta fafakap nan.

Copyright information for `SPS