2 Corinthians 5

Puan Foun

Mam suu iny rom a fo aavem tana foka iny Gormirmir, tana saa mam nat rom tan nainy te taruraa non a numaa to te kaakaa romam petoo, tan nainy te mat romam, mam naus osing rom fo puainy mes tsumam to ari ana mam te nai kaa me na numaa unya Gormirmir, iton puan kaakaa ovei to te fapogaar fafoun of raror a Gov ana sikia ma tapogaar ising me nimar vainy. Mam sarei rom a nag tan puan foun tovei roman, ana mam te komainy fiisok ma anaanos faarof nainy to te vau romam puainy mes tsumam iny Gormirmir faarei non a fo vau foun tsumam, tana saa, aaven gim non ma kaa babainy on unya Gormirmir, a sikia, ara nai kaa miror puan iny Gormirmir vou. Fo puainy mes tsumam kat iny kat famat maromam, mam te dau vavis ana mam te ong a patang, sai te gim non ma kat fi nei tsumam te komainy mat rom ana mam te sikia ma kaa on pis me tu puan. A sikia. Mam komainy pangis ravainy rom puainy mes tamuan tsumam to ayei, mam te sof naan puan foun to ayei tana toto na suu. Gov tsun Tsivon te bibinun non koma rara ana Ayei kakouiny of ratuara na foka to, Ya faan iny ton Aaven Taabos Tsunia tsura faarei non a vaamuan nana foka to. To sana mam tsutsun faparits fatatabin rom.

Amam nat fi rom nei, tan nainy te kaa patsukan miromam puainy mes tamuan to ayei, amam kaa osing rom a Tsunaun.
Sa mam nat rom, mam nai nom rom puan foun, tana saa mam kaa rom tan kat tana faason tana Tsunaun ana mam sikia rom ma kaa tan kat iny tagaa faamuan tsom. Eye, mam fakats faparits fiisok rom ana mam te pon ma naus osing a fo puainy mes to ayei, mam te komainy ma naa mam te nai kaa fiisen me na Tsunaun. To san koman tsian tsumam tovei tan kat fapaparei fatatabiny a Tsunaun tan mamatsiny nainy, kainon to te kaa farokot fi miromam puainy mes to ayei, ge te naus osing fi romam puainy mes to, 10 tana saa ara na fokinai nai tsutsun ror matan e Krais ma faaroiny rara Ya. Fo isisen tsura nai nom non a tafan tsuan tan kat rof gen kat iring te kat bus ya tana toto tsunia koman puainy mes tsura to ayei.

Amam Ngongue Ten Krais

11 Amam oraav rom a Tsunaun, tana saa mam nat emarom Ayei nai faaroiny rarora, ai tovei mam tanaf rom ma pangis fakats tana vainy, tsumam faarei kainy rom fuainy amaraav faman. Gov nat maromam, ana nyo faaman fi rou nei koma mami nat kan varonyo, tsonyo na amaraav faman kan. 12 Ami ma sak vaare mamam yam, tsumi te tsue mamam te tanaf rom ma faarei men vainy savits mata mami. A sikia, a ka te komainy kat romam to, mam koman maromi ma paparaa mamimam. Ana mi te onot ma natiny kat iny biny ir vainy to te tenoor vavis ror tana binun tsian iny kat faatok me, ana ri sikia ror ma tos kat iring tsuri. 13 Ito tana ka te kat bus amam te kat ir a vainy ser tsue mamam, mam piou, mam kat ya ma fapaas amam a asangan e Gov. An kat to ayein man, mam kat ya fiisen men fakats tsumam toobing ma faakouts amam ami. 14 Tana foka te kat amam, ayein mangiir ten Krais to te sogsog maromam, tana saa mam faaman fi rom nei, Krais mat ana Ya nom to na pan tana fo kinai, to sana mam faarei mam mat men kat tan puainy mes to te katkat faamuan fi mam to te kaakaa fi mam muan. 15 Ayei mat Ya nom to na pan tana fokinai ma nom ere sei to te nom ror a toto na foun Tsunia ee, gim ror ma kaa er kat fapaparei to na tsivor. A sikia, ari kaa ror er kat fapaparei to Krais to te mat, ai Gov fatoto fatabiny Towa ma faakouts rari Ya.

16 Tanik me tan nainy te faarei mimam vainy fafaaman ten Krais sa naa kane nanon tovei roman, mam faonot em tan faaroiny ira mesapan tana ka te fakats fi ri na vainy tsuri. Kainon to te faaron fifiiring finy anyo Krais muan, a vainy pon iny Ya faarei na mes babainy tsun, sai tovei nyo fakats gengen kan iny Towa. 17 U man, ito te tap fi non e sei na mes ten Krais ee, Gov fapogaar fafoun pis a mes to ayei. Ayei gima senviir pis faarei muan, toto na tamuan kajiaa en, ana toto na foun a kat gengen tanik osto! 18 Ana fo toton foun to ayei te poo fi me ten Gov, ito te faroruak fatabin fiisen ramira Ya tana ka te kat bus e Krais. Ai Gov faan matuamam a binun iny faroruak fatabin fiisen mi Ya ana vainy. 19 An vaanan tsumam tovei, Gov faroruak fatabin fiisen me na vainy tana monaagits to fiisen mi Ya tana binun to ten Krais. Ai Gov gim to ma fakats fatabiny a fo aveto tsuri, ana Ayei faan matuamam amaraav, vaanan nan faroruak fatabin fiisen me Gov ana vainy, ma favaanan iny naa mam, Tsunia te komainy kat raroran vainy faavot ma faarei mi ran vaatau Tsunia.

20 Mam vainy ngongue ten Krais, ai Gov kat matuamam ma tsue of mami, mam sing maromi, faarei to te sing maamaa fi maromi Krais, “Tafuts mi yam nei am faroruak fatabin mito Gov!” 21 Krais sikia tu aveto sai Gov kat e Krais, ma faarei Ya na fifaan tan aveto ai koman e Krais ara tavaron mi to matan e Gov.

Copyright information for `SPS