2 Peter 2

Tsoiny Fifaatsuts Gamgam

Fuainy kuigin gamgam tan nainy muan te ruak fapoopoan nar vainy ten Gov, ma ras ari na vainy ai tovei roman fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam kan te nai ruak nats ror fapoopoan namami, to te gim ror ma faatsuts faman iny fafaatsuts man ten Krais. Ri nai favaanan iny ror faatsuts gamgam tovei, ai to te faamainy romi ya ayei mei ma naa romi unya Hel, ana ri te faungis iny a Tsunaun to te pats fatabiny rari. Tan kat to ayei, ri mei ra naa rori unya Hel tovei tsun. Ana mesapan tsumi nai vovou ror a fo kat iny tsikoor iring vavajia tsuri, ai to tan kat tsumi, ana mesapan te nai tsue fifiiring a Sanaan tana Man. Fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam to arin mamawats moni, ana rin kat kat fo mamatsiny vegiaun gam ma faan ramiri na fo painy moni tsuam tan fafaatsuts tsuri. Gov kakouiny bus nainy vaatsuk tsuri muan ovei, tsuri te naa eraror unya Hel tovei tsun. An nainy tsuri te sisiruu paya ename.

A kifon a ka to ma nat faarof iny aran nainy te kat famainy non e Gov vaatsuk ana Ayei te fasaraa rarin fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam to, tana saa, muan sen Gov gima tos ir mes panainy morena to te kat kat aveto, Ayei kotskots rari tana tseen, Ya vurat ratuari unya tana gaguur a uurup, anaanos ror nainy vaatsuk.

Gov kan gima tos ir a vainy tana monaagits to, muan ovei. Ayei fauf a urungat tsian tan vainy to ari na sikia ta Gov; e Noa, favaanan iny kat tavaron ana ayei na isen tsun to te saup fatabiny Ya, fiisen me na ina fits a mes.

Gov fauf a koma seeve Tsuan tan vainy pisiin tana fuan a ngats fan Sodom ai Gomora sa faakoor rari tan guaf, ai to tana ka te kat Ya tana fuan a ngats fan to aya, Ayei faatok raror vainy sikia ta Gov, tana foka te nai ruak nats non tsuri tan nainy vou.

Ayei saup fatabiny e Lot, a mes a tavaron, to te koma patang fiisok fi mi yan kat te kat tsoiny pisiin min mes tsoiny pisiin to tan fifiinaum fatabin. Ana mes a tavaron to aya kaa fapoopoan narari, ana aaven ya patang fiisok enato te tagaa fi ya ana ya nongon en tan fo kat iring vavajia to te kat fatatabiny ari tan mamatsiny nainy. Tsunaun saup fatabiny e Lot, sa man enanon Ayei kan natiny non kat iny saup fatabin ir vainy tavaron tana patang tsuri. Ana Tsunaun nom tap patsukainy non a fasaraa tan vainy pisiin to ari onot non tan nainy vaatsuk, 10 eye, tsuri ton vainy pisiin te vovou iny ror komainy kat aveto tan puainy mes ana ri te pitaa fusfus iny gumgum tana Tsunaun e Krais.

Tsoiny fifaatsuts gamgam to arin o'ngongoor an fafapaas pinypiny a tsivor an pisiin ana ri kan gim ror ma famaari na fo morena unya Gormirmir, sana sikia, ri tsue fifiiring rarori.
11 Kainon to tsuri na fo morena ton parits an reits fafisfis ir a fo tsoiny fifaatsuts gamgam to ari, sana ri gim ror ma fafaatai rari rin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari matan a Tsunaun. 12 Sana rin tsoiny fifaatsuts gamgam to te gim ror ma natiny a ka te tsue fiiring iny rori, arin sikia tu rejiaf faarei raror marei sensen sikia tu fakats ana ri vovovou iny ror koman tana pua rari; marei sensen te agiir me ma mat ari, jesan kan tsurin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari nai iring vavajia eraror unya Hel.

13 Rin tsoiny fifaatsuts gamgam to nai nom ror a tafan tsuar tan saraa kamits, ai to kan tana kamits te faan iny naa rori tana mesapan. Ana ri pon fi ror nei, u kat iny kat fapaparei rari, ito tan ainy faviiviits er jiu fakinai to tana nuaf. Ri te ainy fiisen mamimi tan kainy ainy iny vivangura, er kat farejiaf kan matuami, ri te kat fifiiring a asanga mami, sana ri paparaa miror kat iny gam tsuar. 14 Ri gim ror ma tagaa tan ta mes ta ka sana ri tagaa tsuk fatatabin ror tana fo moun ma tsikoor rari ri; er mauts fiisok ton kat aveto. Ri amus rarora vainy, a fo faaman tsurin gagaar to te gim ror ma faason faparits naa tana Tsunaun ana ri te tagaa ot rari er kat ratuari ma kaa faarei rari ri, faarei non a mes te ras fi naa non ya na marei sensen tana vavaatsu, ana aave rari te taun men kat iny mata ka, ana ri kaa buser fain na fasaraa na suu ten Gov! 15 Ri naus osing bus a sanaan a tavaron ana ri nun bus rato; ri vovou iny a sanaan ten Balam a guei tsoiny ten Beor, to te mangiir fiisok ma nom ta painy moni ma kat yan kat iring. 16 Ai Gov tsue ets'ets towa tana iring te kat ya tana ngue na dongki tsunia faarei na mes, sa tsue na ka tana kuigin to, faonot bus tan kat kat aveto.

17 Fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam to ari faarei ror kookuen matsmats, ana ri kan faarei raror koroo te taf vavis fi non ya na ainysat; Gov kakouiny of bus rari na pan a uurup fiisok te nai kaa rori. 18 Ri natiny tenoor vavis ror ana ri te samodek iny a fo vegiau nun. Ana ri te amus ir a vainy an fakats tsuri te tsun ma kat arin kat iny tsikoor, an komainy kat aveto tan puainy mes. Ana ri natiny amus raror a vainy te see parits tsun miror a faaman to te see naus osing tsuiny miror kat tan vainy pisiin. 19 Rin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari natiny tsue rora ka, “To te vovou fi romi mam, mi gim rom ma vovou iny faun, mi tapuruur busem tan kat a foka te komainy romi.” Sana ri faarei ror tsoiny binun babainy tan kat iring, tana saa, to te tanyiny fi non ta mes ta ka ma tagaa ot iny ya na tsivon, a mes to ayei faarei non a tsoiny binun babainy tana ka to ayei. 20 Tan nainy te nat faarof finy non ta mes e Jisas Krais faarei non a Tsunaun tsunia ana Tsoiny Fiisaup tsunia, a nat to ayei te faakouts non ya ma fataanis osing kat iring to te katkat vainy vavaajets tana monaagits to, sai to te tabin fatabin fi non ya tan kat kat iring to ayei, kat iring to ayei te fabiu non a mes to, ya te nai iring vavajia ovei pis enanats. 21 Tabuiny rof fiisok en ma nat vaare iny yan kat tavaron, tana saa, a mes to ayei te natiny a sanaan to, ana Faun a taabos ten Gov naa mito tsunia, sana ayei fataanis osing ya, 22 sa faarei non isen vegiau faman ovei tsue na ka, “A kas te fatabin of nua tsuan.” ana “Voo to te sisiuf faarof a puan, te tabin fatabin en sa kukuur vavis of medok.”

Copyright information for `SPS