a(As'as 16.5)
b(Aisaia 26.13)

2 Timothy 2

A Tsoiny Puaan A Suu Ten Krais Jisas.

O Timoti, nyi faarei rom a guei tsoiny tsonyo faman, tanyiny a koma ree'un te kaa mirom anyi koman e Krais Jisas ma tsutsun faparits fatatabin anyi. An fo vegiau man to ayei, anyi ana vainy kinai te nongon vanyo te favaanan iny ya, faatsuts iny naa tana fo tsoiny to te faason tsun rom anyi tsuri, ana ri te faatsuts kan ir a mesapan.

Nyi ma govets a patang, faarei rom a tsoiny puaan a rof ten Krais Jisas, kat faarei tsuiny maromam. A tsoiny puaan a taatsuan te komainy non ma kat fapaparei a tsoiny tatagaa ot tsunia, to sana ayei gim non ma sovaar ir, kat tan mes a vainy kaner.

A tsoiny kokookuar to te kookuar non tan fabiibiu te gim non ma fabiu, ya te nom ta tafan, onot non te vovou finy non ya na faun tan fabiibiu.

A tsoiny rereev tanun to te kat a binun tsian, ayei ma nom faamuainy tsom ta kainy ainy tanun tsuan. Fakats faarof a fopis a ka to te tsue of im, ana Tsunaun te faakouts manyi ma nat faarof iny anyi na kifon a foka to.

Fakats fatatabiny e Jisas Krais to te tsun fatabin tana mat, Ayei na tsubnaain ten Devit, to te pokei faruak iny Vurungan Rof te favaanan iny ronyo. Ayei na kifon a ka to, nyo govets to na patang ana saraa kamits tsonyo, ai to kan ri kotskots vanyo tana tseen faarei vanyo na mes a pisiin. San vegiau ten Gov gima kotskots non tana tseen, 10 tan kat to aya, nyo tsutsun fareits nyo govets to na fo mamatsiny patang ma faakouts anyo na vainy te pisainy e Gov ma nom ari na toto na suu te kaa non koman e Krais Jisas a Tsoiny Fiisaup tsura, ana mam faavot nai kaa faarof fiisen mirom Ya tan mamatsiny nainy unya Gormirmir. 11 U vegiau tovei man ovei:

“To te mat fiisen mirora Ya, ara nai toto fiisen kan miror Ya.
12 Ai to te tsutsun faparits rora ana ra te govets a fo patang, ara kan nai faarei ror fuainy gotouf fiisen miror Ya,
To te faungis finy rora Ya, Ayei kan nai faungis rarora.
13 Ai to te gim fi rora ma vovou iny vegiau te tsue rora, sana Ayei, vovou patsukainy non vegiau te kat Ya, tana saa, Ayei gim non ma pangis vavis vegiau Tsunia patsukanen.”

A Tsoiny Binun Faman Te Faarof E Gov

14 Tsue fatatabin of ir vainy tan gum nar vainy fafaaman tsuam tan vegiau tovei, ana nyi te sing faparits of rari matan e Gov ma fatsitsien vaare mi ri na fo vegiau to. A sikia ta rof nan ya, sai te rurei tsuiny non a faaman tana vainy te komainy nongon ror. 15 Nyi ma vaputs men kat rof, faarei rom a tsoiny binun faman, a sikia tu rejiaf tana binun tsunia to te favaanan fatoobing finy rom anyin Vurungan Rof nana man nane Krais ma faarof manyi Gov. 16 Fataanis osing fo mamatsiny vegiau te gim non ma vovou iny fakats ten Gov ana fo vegiau faraarar fanunun tana vainy, kat to aya, te jiaats vavis tsuiny ror a vainy ri kaa osing to Gov. 17 Ka te faatsuts iny rori te faarei tsuiny non a pii na betaras te kats fagaguur non venoo. Ina fuan a tsoiny fifaatsuts to ari, ere Aimenias me Filitas. 18 Ari te naus osing kat tana man ana ri kat fifiiring to na faason tan mes panainy vainy fafaaman to te tsue ri na ka, tou tsun fatabin tsura te ruak en. 19 San vegiau man ten Gov te faarei non a poon a parits a sikia ma tatagut, an fo vegiau tovei te kirkir en tana poon to ayei:

“A Tsunaun te natiny non e sei na mes Tsunia ee.” a 
Ana mes a ka to,

“Sei na mes te tsue non a ka ee, ayei na mes tana Tsunaun ma fataanis osing fo kat iring.” b 
20 Koman a numaa tsian tana mes a masun te kaa minon viir kobuun faakok, fo mes kat ari tan silva, ana fo mes kat ari tan gol, ka nana fo mes a fo binun savits, ana mes kat ari tan nau, ana fo mes kat ari tan puputaa, ka nana fo viir binun babainy. 21 Jesan kan ten sei na mes te kaa osing non aveto ee, ayei te faarei non kobuun faakok kat ari tan gol, ka nana fo binun savits, tana saa ayei te faarei non a mes ten Gov fatoobing te taabos en ana ya kakoun to ma kat a fo viir binun savits ma faakouts faarof ya na Tsoiny Tatagaa Ot tsunia. 22 Bus osing fakats an kat iring tan vurots, nyi te vaputs ma kat kat tavaron matan e Gov, an kat iny faason ten Krais, an kat iny mangiir fo vamuinyasiny fafaaman tsuam, an kat nana aaverof. Kat a fo mamatsiny kat to, fiisen rame na mesapan, ton vainy fafaaman te kaa miror aave rarin arasan sing ror a asangan a Tsunaun ma faakouts rari. 23 Nyi ma kaa osing kat iny kat fapeepiou an kat iny fatsitsien; nyi natem kat to ayei te faruak non a peits. 24 Tsoiny binun tana Tsunaun ma fatsitsien vaare ge ma fapeepeits vaare. Ayei ma koma rof ir a fokinai faavot, ana ayei te fauf kat iny fapeepeits to te fanaginy tsue fi rori ana ayei te faatsuts rarin kat te komainy non e Gov. 25 Ayei ma koma tamee ya te fatoobing ir a vainy te sak ror vegiau tsunia, tan kat to aya, Gov faan pis rarorin ar nainy iny takopis osing a iring, ri te naa me er nat faarof iny to na man. 26 An fakats tsuri te tabin pis me, ana ri te bus osing a vavaatsu ten Satan ito te ot rarori ya te kat rari, er vovou iny ton kat tsunia.

Copyright information for `SPS