2 Timothy 3

Tou Fafakap Nan Nainy

Sai tovei fakats faarof a ka to! Te nai kaa minon nainy iring tsian fiisok tan fafakap nan nainy, tana saa mesapan komainy patsukainy ror a tsivor, ri te komainy fiisok ma nom ta painy moni. Ri fakarap patsukainy rora tsivor, ana ri te tenoor fiisok, ri aar pinypiny ror a mesapan, ri te nai tsue vasuar ir tamar min tsinar, ana ri te gima tsue faarof naa tana vainy te kat ror, kat rof tsuri. Ri nai fataivou ror kat ten Gov, ri gima kaa me na koma tagtag me na mesapan, ai to tan nainy fatsitsien ri gim ror ma fakap tan kat iny fapeepeits tsuri, ri te sigan pinypiny a mesapan, ana ri gim ror ma tagaa ot faarof iny kat tsuri patsukaner, ri te fitaatsun, ri te kat fifiiring vavis ir a mesapan, ana ri te koma iring iny kat rof, ri kat fifiiring rora fo vaatau tsuar fatoobing, ri te vovovou veesau tsun iny fo fakats nun. Ri via miror kat faatok. Ana ri mangiir fiisok ror kat iny paparaa tan puputaa tovei fis non mangiir te kaa mirori ten Gov. Ri vovovou tsun iny ror kat ten Gov tana pua rari, ana ri tsugei ror a kifon a parits te onot non ma pangis kat tsuri. Nyi ma fataanis osing a vainy te kat kat fi ror to, tana saa, mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari naa ror tana fo numaa ri te ras fuainy ir mes panainy moun tameruts tana faaman an patang me na fo fakats an fo aveto te kat ari, ma vovou arin faatsuts gamgam tsuri er faarei ton muiny binun babainy tana fo mamatsiny kat iny pisiin. U moun to ari te komainy fiisok ror ma nom tu fifaatsuts, sana ri gim ror ma nat on iny a man. U tsoiny fifaatsuts gamgam to ari faarei ror ere Janes me Jamberes te tsue vasuar iny e Moses muan, ana rin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari te tsue vasuar kan iny a man nane Krais, an fakats tsurin gima rof ana sikia ta man nana faaman tsuri. San kat tsuri te gim ror ma potsian, ayei nai kajiaa babainy enanon. U fifaatsuts tsurin gamgam nai ruak nats ror tana arasan matar a fokinai, faarei ror e Janes me Jamberes, saf a piou tsuri to na.

Timoti Ma Nom Tap Faparits Iny Vegiau Ten Gov

10 Sana nyi te nat faarof em tana fo fafaatsuts tsonyo, an kat te kat anyo, an koman tsian tsonyo ana faason tsonyo ten Gov. Nyi natem, nyo na koma tamee tan kat a binun, ana nyo mangiir rou a mesmes, nyo tsutsun faparits rou tan nainy te govets ronyo na patang, 11 kat iny tafisuan tsonyo ana kamits tsian te govets anyo. Nyi natem fo mamatsiny kat to ayei te kat ari tsonyo tana ngats fan iny Entiok, ai tana ngats fan iny Ikoniam ai tana ngats fan iny Listra, nyo tafisuan fifiiring you! Sana Tsunaun saup fatabin vanyo nima rari na fokinai. 12 Eye, man ovei, ere sei te komainy ror ma kaa koman e Krais Jisas ee, ri te vovou koman ten Gov nai tafisuan raror. 13 San vainy pisiin an tsoiny fifaatsuts gamgam te iring eraror, ri te nai iring vavajia eranaa, fafagaug pinpin rarora mesapan ri te fagaug patsukainy a tsivor. 14 Sana nyi ma nom tap fatatabin iny vegiau man to te faatsuts im, ana nyi faaman faparits to tsunia, tana saa nyi natiny a fo tsoiny fifaatsuts tsumanyi. 15 Ana nyi fakats fatabin to te kakaii fi minyi, nyi natiny ton vegiau tan Vegiau Ten Gov to te faan manyi na nat a rof sa ras manyi ten Gov ya saup fatabin matuanyi tana faason tsumanyi ten Krais Jisas. 16 Aaven Taabos ten Gov patsukan to ayei te pokei faruak minon a fo vegiau te kaa non koman Vegiau Ten Gov an Vegiau to ayei saavits fiisok iny faatsuts rara na man, ai te tsue ets'ets faatsuts gamgam, ya te fatoobing fakats iring tsura an kat iring tsura, ai te faatok rara na sanaan ma taan ara, ai te faatsuts kan raran kat tavaron matan e Gov, 17 tan kat to aya, Vegiau kat ratuaran vainy fasito ten Gov sa kakouiny famainy ratuara tan kat a fo mamatsiny viir kat rof.

Copyright information for `SPS