2 Timothy 4

Timoti Ma Parits Tan Favaanan Iny Vegiau Ten Gov

Matan e Gov ai Krais Jisas te kat ror vaatsuk tana vainy faavot te toto farokot ror an vainy te mater, nyo sing faparits marom anyi ma favaanan iny e Krais, tana saa tana tou tabin me Tsunia ana Waan Ya. Nyi ma vaputs nyi te favaanan iny vegiau Tsunia, kainon to te nongon fi rori ge te gim fi rori ma nongon, vaputs fatatabin nyi te faterof vaare tan favaanan iny vegiau ten Krais. Nyi ma kat famaun, nyi te faan rarin tsuen parits, kainy sak a aave rari ma tsun fakats tsuri ri te takopis osing aveto tsuar, ri te vovou iny e Krais, ana nyi te faparits rari nyi te faatsuts faarof rari tan fo fafaatsuts ten Krais. Tan nainy te naa minon, a vainy a kinai te gim ror ma nai nongoiny nats a fo fafaatsuts man ten Krais, sana ri nai vovovou iny ror koman tsuri patsukaner, ri te guam faavot ir a fo tsoiny fifaatsuts kinai ma tsue of rari ri na fo faatsuts gengen faarei te nonongon faarof non tei narari. Ri pip ror a teinar ma nongoiny vaare rin vegiau man ana ri te fataanis osing ya, ana ri te faan faavot iny nainy tsuar tan nongoiny a fo siisio babainy tsun. Sana nyi ma kat fanatnat tana fo mamatsiny kat tan mamatsiny nainy. Tsutsun faparits ana nyi te govets a patang ana nyi te saraa kamits. Favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana vainy, nyi te kat famainy ovei a fo binun ten Gov faarei rom a tsoiny daadav Tsunia.

Sana nyo, nainy tafisuan tsonyo te sisiruu ename an rafatsiny navanyo koor faarei non a fifaan ten Gov; ana nyo te naa fi Gormirmir tan tu nainy te naa minon. Nyo fataatsun faarof tana Tsunaun tsonyo, nyo fakap faarof ton kookuar fabiibiu tana toto tovei, ana nyo makuts faarof to na faason tsonyo ten Krais. Unya Gormirmir a sapou uupe nan kat tavaron anaanos varonyo to te kakoun of vanyo na Tsunaun a tsoiny vaatsuk a tavaron te faan varonyo Ya tan nainy vaatsuk Tsunia. Sikia ma tsonyo tsun tsivou, sai to tsuri na fokinai to te anaanos ror fiisen miror mangiir iny tagei a tou tabin fatabin pis me Tsunia.

Timoti Ma Veesau Me Ten Pol

Vaputs, nyi te naa me tsonyo tovei tsun, 10 tana saa Dimas naus osing bus vanyo sa mangiir fiisok kat tan puputaa to. Ayei naa fi enanaa to tana ngats fan iny Tesalonaika. Nyo jiats naa to Keresen sa naa fi enanaa to tana gum fan iny Galesia, ai Taitus naa fi enanaa to tana gum fan iny Dalmesia. 11 E Luke tsun tsivon te kaa fiisen vamironyo to. Mei me Mak, tana saa ayei nai faakouts varonyo tana binun. 12 Nyo jiats naa to Tikikas tana ngats fan iny Efeses. 13 Te naa mirom anyi, mei men vau iny jiarasan tsonyo te naus osing minyo naa tana gum fan iny Toroas numaa ten Kapus; mei kainy me na fo kots noun, eye, mei me na fo kots noun kat ari tan pempem nan marei sensen.

14 Aleksanda na mes te binun non tan kat foka tan Koopa, ayei te kat fijior tsun vanyo matar a vainy; Tsunaun nai fasarei non ya tana ka te kat ya. 15 Anyi kan ma tamomots faarof ya, tana saa, ayei te tsue vasuar iny Vurungan Rof nane Krais tsura.

16 Tan vaamuan nan nainy te tsutsun anyo matar tsoiny vaatsuk, sikia ta isen ta mes ma tsutsun fiisen vaminyo ri te sakaa tap vanyo. A fokinai te naus osing vanyo, sana nyo koman fi rou nei tsuri to te naus osing vanyo gim ror ma ong a iring to aya. 17 Sana Tsunaun te tsutsun fiisen vaminyo Ya faan vatuanyo na parits, to sana nyo ongoor ma favaanan faavot iny naan Vurungan Rof nane Krais tana fokinai sikia ma taa Jiu ma nongon ari, to sana Ayei saup fatabin vanyo tan nainy te pon iny ari ma ravaa vanyo nguer a fo Laion. 18 Ana Tsunaun nai saup fatabin vanaa ronyo tana fo nimar tafisuan, ana Ya te fakei faarof vanaa nyo, Ya te mei vanaa nyo tana Waan Ya Gormirmir.

Asangan Karap ma naa Tsunia tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man Ovei.

Fafakap Nan Vegiau

19 Nyo faan iny naa rou nainy rof tsonyo unya ten Prisila me Akuila ai tan numaa iny guei ten Onesiforas. 20 Erastas te kaakaa non tana ngats fan tsian iny Korin, ana nyo naus osing mito Torofimas unya tana ngats fan iny Mailitas, tana saa ayei na faadis. 21 Tanaf, nyi naa mito tsonyo tabuiny naa minon nainy tana ainysat tsian ana tonok. Eubulas me Pudens ai Lainas me Kalodia faan kan iny naa ror nainy rof tsuri fiisen ramen fuainy vamuinyasiny fafaaman faavot.

22 Nyo faakats rou tana Tsunaun Jisas Krais ma kaa fiisen me na aave manyi, ana koma ree'un ten Gov ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.

Copyright information for `SPS