Acts 11

Pita Faan Iny Nan Vegiau Tan Vainy Fafaaman Jerusalem

Amaraav an vamuinyasiny fafaaman faavot a gum fan iny Judia nongon te nom finy a vainy a sikia ma taa Jiu, ari kan nom vegiau ten Gov ser takopis fi na ten Jisas. Tan nainy te naa fi naa Pita tana ngats fan tsian iny Jerusalem vainy fafaaman tana taa Jiu te vovou iny ror kat iny vaapee fatsutsuar mi towa. Ser tsue, “Kat fei tsumanyi naa numaa tan vainy sikia ma vaapee ei tsumanyi ainy fiisen ramituari?”

Pita tanik iny fa'arasainy of ratuari na fo mamatsiny ka te ruak tsunia muan: “Nyo kainy faakats koman a ngats fan iny Jopa, an anyo tagei towa te faarein taraa ito na Gormirmir tapue a ka faarein men raarav tatabuan of fiisen men fats i'iyo tsunia, sa nai kaa me pana vanyo. Koman raarav tatabuan to aya kaa men faruet raif an vouts ana faruet te kakaan iny ror a komar, an marei roruaf. Nyo nongoiny ton vegiau poo me tana Tsunaun sa tsue, ‘Tsun Pita. Atsuiny ta faruet nyi te ainy.’ Nyo tsue to, ‘Sikia non, Tsunaun. Anyo sikia rou ma ainy ta fo kainy ainy ta bong te agaagon iny romam a taa Jiu.’ An vegiau poo pis mito Gormirmir tan fafuan nainy sa tsue, ‘Pita, pon fi vaare nei fo mamatsiny ka te faarof iny e Gov te agaagon iny rom anyi.’ 10 U vegiau to aya te fopis iny ruak ya, kat to ya naa fatabin pis fi naa to Gormirmir.

11 “Sen tsun ana ina pis a mes to te jiats mi ri ngats fan iny Sesaria ser nai kaa me numaa te kaa ronyo. 12 An Aaven Taabos tsue of vatuanyo ma naa fiisen ramiri, ‘Oraav vaare ma naa fiisen ramiri,’ aunom a vamuinyasiny fafaaman te poo fi me Jopa ser naa fiisen vaminyo Sesaria ana mam faavot naa fi to numaa ten Konilias. 13 Ya tsue of matuamam te tagei finy ya na morena te tsutsun non koman na numaa tsuan sa tsue, ‘Jiats naa ta mes unya Jopa ma tsikoo ya na mes to koo rori Saimon Pita. 14 Ayei nai fa'arasainy non vegiau to aya ana nyi an numaa iny guei tsumi nai saup fatabin rom.’

15 “Te tanik iny vegiau anyo Aaven Taabos of ratuari, jesan kan te kat fi ya tsura tan tatanik tana Pentikos. 16 Sana nyo fakats fatabiny vegiau te kat a Tsunaun to te tsue fi ya, ‘Jon fapeenainy ir a vainy tana aurom sana ami nai peenan iny rom Aaven Taabos.’ 17 Sana fifaan ten Gov tan Aaven Taabos te faan rari Ya, jesan te faan rara Ya Gov to te faamainy finy rora na Tsunaun e Jisas Krais nyo gim rou ma aspeer rari to te pisainy fin rarori Gov.”

18 Nainy te nongoiny arin vaanan to ten Pita ri faarof iny towa ri vamarits to Gov, ser tsue, “U man ovei tsun. Gov faarof ir a vainy sikia ma taa Jiu te reesik ri takopis osing ton aveto ri nom ror a toto na suu.”

Vainy Faaman Iny Entiok

19 Vainy faaman tanik iny sab nainy patang an kamits tsian te totouruei famat fi ri Stivin to ser vavakas ri afis to na pan faavot. Ri na mesapan naa ser onot me Finisia ai tana toor iny Saipras ana mesapan poo fi mito tana ngats fan iny Entiok favaanan iny Vurungan Rof nane Jisas unya tana taa Jiu tsun. 20 Sana mesapan tsurin vainy fafaaman to te poo fi me Saipras ai tana ngats fan iny Sairini naa fi to Entiok ser favaanan iny Vurungan Rof nana Jisas a Tsunaun tana vainy a sikia ma taa Jiu kan. 21 Ana parits tana Tsunaun faparits ratuari tan favaanan tan kat to aya as'as tana vainy kinai nato ri faaman to ser vovou iny a Tsunaun e Jisas. 22 Vaanan to aya kookop faavots vainy faaman iny Jerusalem ser jiats naa Banabas unya Entiok. 23 Nainy te ruak ya ya tagei to koma ree'un ten Gov fafaakouts ir a vainy ya paparaa fiisok to sa faparits rari ma kaa faman er kaa fasuu tsun naa to tana Tsunaun fiisen me na aaver faavot. 24 Banabas, ayei na mes a tavaron to te via men Aaven Taabos ana faason, ana vainy kinai takopis fi rato tana Tsunaun. 25 Ai Banabas naa fi naa to Tasas a tou tsikoo Sol. 26 Nainy te sab ya Sol ya mei towa Entiok, isen a ingainy a urung te kaa fiisen me Banabas Sol a gum nar vainy fafaaman ser faatsuts ir a vainy kinai iny Entiok. Te kaa ri unya aya Entiok ri vaamuan iny koo ratuarin matisian, u Kristian. 27 Ai tana fo nainy to aya fo mes kuigin poo mito Jerusalem ser of fi naa Entiok. 28 Isen a Kuigin koo rori Agabas, ayei te tsutsun an tana parits tan Aaven Taabos ayei faruak ton vegiau tana ves tsian te ruak nats non tana fokinai fan tana monaagits. (Tan nainy te aatouf e Klodias iny Roum, an ves to aya ruak to.) 29 Kat to an vainy fafaaman tsue faonot to ma faan iny naa ri ta painy moni tan fuainy vamuinyasiny fafaaman tana gum fan iny Judia kainy faakouts rari. Fo isiseiny vainy fafaaman fakats ma faan iny ta painy moni te kaa farokot mirori tana binun to aya. 30 Ri kat fi nei, ser atoiny naa ya ten Banabas me Sol, ma faan iny na ri na painy moni tan tsoiny tatagaa ot tan gum nar vainy fafaaman unya Judia.

Copyright information for `SPS