Acts 12

Herot A Aatouf Kat Fifiiring Ir Vainy Fafaaman

Tan nainy to aya Herot a Aatouf faan iny tsue tan vainy puaan tsunia ser kat fapatang an fakamits ir a gum nar vainy fafaaman. Ayei kan te faan iny tsue tan vainy puaan tsunia ser atsuiny famat e Jemis a famuinyasiny ten Jon tan kirat nana puaan. Te tagei e Herot a taa Jiu te paparaa men kat to aya ya kotskots kainy to Pita. (Kat to te ruak tan Guainy tana taa Jiu te ainy rorin Koinykoiny Sikia tu Yis.) Ya nots to Pita sa fakei ya tana numaa iny kotskots. Ai Pita kaa to fain bei ot tana fats a gum te kaa minon a ina fats vainy puaan ser bei ot iny ya. Herot fakats ma fatsutsuiny ya tan vaatsuk matar a vainy ma sak ari ya tu vegiau ana ya te atsuiny famat ya voun Nainy iny Fakats Fatabin tana taa Jiu. Pita kaa busen tana numaa iny kotskots an gum nar vainy fafaaman fafaakats faparits of towa ten Gov.

Morena Fatafuts E Pita Tana Numaa Iny Kotskots

Tana voiny tabuiny fatsutsuiny non e Herot e Pita matar vainy faavot, Pita goros enanon fapoopoan nana ina fuan tsoiny puaan. Ri kotskots ya na fuan a tseen, sen ngue niman e Pita an mes ngue tana tsoiny puaan senviir minon a mesmes tsoiny puaan an mes tsoiny puaan bei ot er matainy sobaa nana numaa iny kotskots. Sen tsun ana morena tana Tsunaun ruak to an kurun fa'arasainy to na koman a numaa iny kotskots. Morena tsik to Pita ririkin ya ya guinyguiny towa ya tsue to tsunia, “Veesau tsun! Tagun!” Sen tsun an tseen tapuruur osing to na niman e Pita. Morena tsue to tsunia, “Rots pous tsuam ana nyi te fasobok a moum su.” Pita kat fi to te tsue fi na morena. Morena tsue to tsunia, “Vau raarav tsuam nyi te vovou vanyo.” Pita vovou iny naa towa jiarasan tana numaa iny kotskots. Ya gim to ma nat faarof iny a ka te kat a morena pon iny yan taraa. 10 Ri naus osing naa na vaamuan nana tsoiny puaan tana bei ot koman a numaa iny kotskots ri faafis to na fafuan nana tsoiny puaan ser nai ruak me tan fafakap naan matainy sobaa nana numaa iny kotskots te matoong fi naa non tana ngats fan. Matainy sobaa karian iny tapue patsukanen of rari ser tafuts jiarasan. Ri taan naa to sanaan tana ngats fan ana morena naus osing to Pita.

11 Sen Pita see natnat faarof iny a ka te ruak tsunia sa tsue na ka, “Tovei nyo nat faman ovei you Tsunaun te jiats me na morena Tsunia sa saup fatabiny vanyo niman a parits ten Herot an tan fo mamatsiny ka te komainy ma kat a taa Jiu.”

12 Te nat bus iny ya na ka to ya naa fi naa to numaa ten Meri tsinan Jon Mak. Vainy a kinai kaakaa unya aya ser fafaakats patsukaner. 13 Pita tegteg to tan matainy sobaa jiarasan ana muiny binun ten tsinan Jon Mak te koo rori Roda naa mito sa nai nak mi ya. 14 Ayei nongoiny fanatnat iny a nguen e Pita ana ayei mamagat fiisok tsun nato sa kuar fatabin naa gagon ya gim to ma puen matainy sobaa sa fafaatai rari te tsutsun fi non e Pita jiarasan. 15 “Nyi piou rom!” tsue fi ri tsunia. Sana ayei tsue of rari man ovei. Ri biny towa, “A aaven ya toroman vaa.” 16 Sen Pita gima faonot tan tegteg. Ri puen matainy sobaa ai te tagei ari ya ri fasasaar rato. 17 Ya faarua iny to na niman ma vanumui ri ana ya fa'arasainy of ratuari to te fatafuts finy ya na Tsunaun tana numaa iny kotskots. “Tsue of yam e Jemis ana rin mes vamuinyasiny fafaaman,” te tsue fi ya, ana ya naus osing ratuari sa naa fi en tana mesapan kanen. 18 Tana voinyvoiny an vainy puaan fapinpin fiisok tsun rato tana ka te ruak ten Pita. 19 Herot tsue of rari ma tsikoo Pita, sana ri gima sab vaarik ya. Ya rangat fapaas raton vainy puaan te bei ot tana ka te ruak ten Pita. Herot tsue of ratuarin mes vainy puaan, ma atsuiny famat ir tsoiny puaan to te bei ot iny e Pita.

A Mat Ten Herot

Vou na ka to Herot naus osing a gum fan iny Judia ya naa fi naa to tana ngats fan iny Sesaria.
20 Herot peits fiisok iny a vainy tana fuan a ngats fan Taia ai Saidon; to ser kat a gum ri naa fi to tsunia. Mumua tsom ri sing to Balatas ser kaa tan sen panaan fiisen ramiri ito na mes te natiny tatagaa ot iny non a numaa tsian ten Herot; ana ayei kan e Herot natiny faason fiisok non tsunia. Ri naa fi to ten Herot ser rangats ya ma faroruak ari tana saa a gum fan tsuri natiny nom rora kainy ainy tana gum fan tana aatouf. 21 Nainy te fagum ari Herot vau ton vau iny aatouf ya gum to tan tagan tsuan, ana ya vegiau to tana vainy ser nongoiny ya. 22 Ri vaakuu to ser tsue, “U vegiau to te faarei non vegiau tana isen a gov, sana sikia ma vegiau tan ta mes.” 23 Sen tsun ana morena tana Tsunaun fauf to na faadis tsian tsunia, tana saa ayei gima faan iny naa na vamarits ten Gov. An tsitsi ainy retsrets to na koman ya sa mat en. 24 An vegiau ten Gov tanik iny saats vavis to na pan. 25 Vou na ka to Banabas me Sol govets bus naa to fifaan tan painy moni tana ngats fan tsian iny Jerusalem, an nainy binun tsuri fakap to ri tabin fiisen mi naa to Jon Mak Entiok.

Copyright information for `SPS