Acts 14

Pol Me Banabas I Ikoniam

Senviir ka to te ruak tana ngats fan iny Ikoniam: Pol me Banabas naa fi to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ser favaanan fiisen me na parits ana vainy a kinai rin taa Jiu ana rin sikia ma taa Jiu faaman to ten Jisas. Sana ri na taa Jiu to te baainy ma faaman guats raton mes vainy sikia ma taa Jiu ser koma iring iny ere Pol me Banabas. Pol me Banabas kaa to na aya tan nainy viviakoo. Ser ongoor ma tsue faruak iny a Tsunaun, ai Gov fa'arasainy ton vegiau tsuri tana koma ree'un Tsunia na man, ya faan ratuari na parits iny kat a fo kainy faatok reits ana fo binun saar iny faatok. A vainy tana ngats fan takibaa rato: rin mes panan naa fi rato tana taa Jiu, an mes panan naa fi to tan amaraav. Rin vainy sikia ma taa Jiu ana rin taa Jiun vavaajets fiisen ramirin tsoiny mumua tsuri kat a pau vurung ma kat fijior ari ri er totouruei ratuarin fats. Te nat bus iny amaraav a ka to ri bus fi rato tana fuan a ngats fan Listra ai Debi koman a gum fan iny Likonia, ai tana mes a fo fan pana rari. Ser favaanan fatatabin iny Vurungan Rof nane Jisas na aya.

Koman A Listra Ai Debi

A isen a mes te agiir me na moun a pengong ana pin ma taataan te kaakaa na aya Listra. Te vavaagum ya, ya vanongon to tan vaanan ten Pol. Pol tagaa fatoobing na tsunia ya tagei towa te kaa me na faaman te onot iny tsipaar ya. 10 Ya tsue faparits of towa, “Tsun fatoobing iny a moum.” A mes jiak to, ya tanik iny taan vavis bus nato.

11 Te tagei tagin a ka te kat e Pol, ri tanik iny kuu fatsian bus rato tan faa Likonia, “Fuainy gov te takopis ri faarei mito na mes te of bus rame nei ser sovaar irara!” 12 Banabas koo ri Sus ayei na karap nar gov tana taa Grik, ai Pol te koo ri Hemis tana saa ayei na mes te vevegiau. 13 A saape tana gov Sus tsutsun non jiarasan tana ngats fan. Tsoiny faakor tana gov Sus nom men bulumakau tsoiny ana fo purpur tan matainy sobaa nana ngats fan, tana saa ayei an tagin komainy ma nai kat a fo faakor ten Pol me Banabas. 14 Te nongoiny e Banabas me Pol a ka te komainy kat rori ri kekeres to na fo vau tsuar ser kookuar na fapoopoan nar tagin, ri kuu to, 15 “Kat fei sam komainy kat rom a ka to ei? Mam vainy babainy tsun faarei maromi! Mam atoiny tsuiny men Vurungan Rof tsumi ma takopis osing amin gov gamgam am tagaa fi to ten Gov te kaa minon a toto na suu, to te fapogaar a korosuu an puputaa ana namaan an fo mamatsiny ka patsun puputaa ai jias korosuu. 16 Tan nainy muan Ya tanyiny raton vainy faavot ma vovou iny arin fo fakats tsuar. 17 Sana Ayei natiny faatok iny non a Tsivon tan kat a foka na fo rof te faan maromi Ya, na ruat poo minon korosuu ana foka tan tanun fua ror tan nainy tsuri, an Ayei kan natiny faan maromin kainy ainy ana aave mami te via me na mamagat.” 18 San tan fo vegiau tsuri ten Pol me Banabas, ri te opaar tan tsue tap rari ma kat of vaare rari na faakor.

19 Voun a te nainy, rin mes panainy Jiu te poo fi me tana fuan a ngats fan iny Entiok ai Ikoniam pangis fakats tan tagin tan panan tsuri ri totouruei to Pol fats ser ras fatafuts osing naa ya na ngats fan pon iny ari te mat en. 20 San tan nainy te bau faafis ari yan vainy fafaaman, Pol tsun fatabin nato ya fatabin nato tana ngats fan. Tan mes nainy ya naa fiisen mi naa to Banabas unya Debi.

Tou Tabin Fatabin Me Tan Amaraav Entiok Tana Gum Fan Iny Siria

21 Pol me Banabas favaanan iny Vurungan Rof nane Jisas unya Debi, ri ras ir vainy a kinai ser faaman ten Jisas ri faarei miton matisian. Ri fatabin naa unya tana ngats fan iny Listra, ai unya Ikoniam ai Entiok tana gum fan iny Pisidia. 22 Ri faparits ir vainy fafaaman ma kaa fasuu ri tana faason tsuri, “Ara sab ror a fo mamatsiny viir patang tabuiny sof rora na Waan e Gov,” te tsue fi ri. 23 Koman fo isiseiny gum nar vainy fafaaman, Pol me Banabas pisainy raton fo isiseiny tsoiny tatagaa ot tsuri. Ai tan faakats me na tavtaav tsuri, ri fakei ratuari niman a Tsunaun to te natiny faason rori.

24 Vou na tou taataan tsuri fapoopoan nana gum fan iny Pisidia, ri naa fi to tana gum fan iny Pamfilia. 25 Ri favaanan iny vegiau ten Gov unya tana ngats fan iny Pega ser of fi naa tana ngats fan iny Atalia. 26 Naa aya ri sepuu fatabin fi naa to Entiok tana gum fan iny Siria, ayei na pan te tanik ari an vainy fafaaman fafaakats of ratuari ser faan iny a tsivor tana ree'un ten Gov ma kat ari na binun to te fakap bus ari. 27 Te ruak ari Entiok ri favaaguam raton gum nar vainy fafaaman ser siisio of rari na ka te kat e Gov tsuri ai tana sanaan te nom finy e Gov a vainy sikia ma taa Jiu ser faason ten Jisas. 28 Ri kaa fiisen ramen matisian nainy viviakoo.

Copyright information for `SPS