Acts 15

Vaagum Tsian I Jerusalem

A tee vainy te poo fi me tana gum fan iny Judia ser naa fi naa tana ngats fan iny Entiok ri faatsuts raton vainy te faaman ten Jisas ser tsue, “Te sikia romi ma vovou iny Faun te kirkir iny e Moses, tan kat iny vaapee Gov sikia non ma saup mami.” U vegiau to aya te kat ere Pol me Banabas ser peits fiisok tsun er ser fatsutsue ramirin vainy to te poo me Judia. Vainy fafaaman nom to ere Pol me Banabas, fiisen kan ramirin mesapan vainy fafaaman kan, ma naa ri Jerusalem er tagaa raton amaraav an tatagaa ot tan vainy fafaaman tan kifon vegiau to. Gum nar vainy fafaaman te natiny vaaguam ror iny fafaatouf nai aton ratuari sanaan, ai te taan naa ri ri ising naa to fapoopoan nana Finisia ai Samaria, ser tsue of ir a gum nar vainy fafaaman na aya tana ka te ruak, a vainy sikia ma taa Jiu te takopis ser kaa me na faaman ten Jisas. U vaanan to aya te kat fapaparei ir vamuinyasiny fafaaman faavot. Tan nainy te ruak ari Jerusalem, an amaraav an tatagaa ot tan vainy fafaaman ana rin mes panainy gum nar vainy fafaaman fafasung ratuari, ai Pol me Banabas siisio of ratuari na foka te kat e Gov tana fo binun te kat ari. An mes panan tan vainy fafaaman tan gum iny vainy tana Farasi tsun to ser tsue, “Te rof non tsurin vainy sikia ma taa Jiu ma vovou kat iny vaapee ana fo mes a fo Faun kan te kirkir iny e Moses.” U amaraav an tsoiny tatagaa ot tan vainy fafaaman vaaguam faavot to ser raar vegiau. Ri favevegiau kaner raror nainy viviakoo Pita tsutsun to sa tsue of rari, “Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, mi nat em tana fo nainy te naa en ten Konilias, Gov pisan vanyo fapoopoan namami ma favaanan iny anyon Vurungan Rof nane Jisas tan vainy sikia ma taa Jiu ma nongoiny ari ya ri te faaman. Gov natiny non a aaver a vainy, Ayei faatok ratuari na vainy sikia ma taa Jiu Ya pisainy ratuari ana Ya faan ratuarin Aaven Taabos faarei non to te kat fi ya tsura. Sikia ta ka ma kat fuainy fapoopoan narara ana ri, ayei te fataabos a aave rari tana faaman tsun. 10 Sa kat fei sam kat iny tanaf rom e Gov ei tan fakei a binun a patang tsurin vainy fafaaman? Sikia. Tsuvurara ana ra kan sikia ror ma onot tan govets ya. 11 San tana faason tsun tana Tsunaun e Jisas, ayei na ka te saup rarora, ito tana koma ree'un Tsunia, faarei kainy rarori na vainy sikia ma taa Jiu to.” 12 Pita vegiau fakap fi nei, ana fokinai faavot vaaguam me ser tomani rato ri vanongon to tan siisio te faan iny e Banabas me Pol te tsue of rari na fo mamatsiny ka na fo rof te ruak tana parits iny faatok ten Gov fapoopoan nar a fokinai sikia ma taa Jiu. 13 Nainy te fakap vegiau ari, ai Jemis tsue of ratuari, “Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nongon yam. 14 Saimon Pita te fa'arasainy fakap ya tsura tan vaamuan nan nainy Gov faatok iny a tagtag Tsuan tan vainy sikia ma taa Jiu sa nom pisan ir a mesapan fapoopoan narari Ya fasito ratuari. 15 U vegiau tan Kuigin te senviir tsun non. To te kirkir finy ari ya: Ana Tsunaun tsue to,

16 ‘Voun a foka to Nyo tabin mirou, Nyo te fatsuiny fatabiny a numaa ten Devit to te gotsiny. A foka te taruraa nai fatsuiny fatabin Ronyo.
17 Faarei non vainy fuainy nai tsikoo nats ror a Tsunaun, ana rin vainy sikia ma taa Jiu to te fikoo Nyo, Nyo fasito iny rou Ya.
18 Ayei na ka te tsue iny a Tsunaun to te fanat iny ya muan.’” a 
19 Jemis tsue pis to na ka, “Tan fakats tsonyo ara ma faan vaare iny ta patang tan vainy sikia ma taa Jiu to te takopis fi ten Gov. 20 Kat fi non nei ra te kirkir of tsuiny rari tu noun, ri ma ainy vaare ta faruet te atsuiny a vainy ser kat of yan fifaan tana fo kaisa tan gov gamgam ana ri kan ma jiu vaaren rafatsiny, ana ri kan ma ainy vaaren faruet te tang a vainy a googon ya sa maten, ana ri te tsikoor ge fipisui ge fifiinaum vaare min moun an tsoiny, 21 tana saa, u Faun te kirkir iny e Moses te gogosias ari naangis fiisok onot non roman tan numaa iny fafaatouf tana taa Jiu tana fo mamatsiny Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, an vegiau tsunia te favaanan iny ari tana fo mamatsiny ngats fan.”

U Noun Te Naa Tsurin Vainy Sikia Ma Taa Jiu

22 Kat to an amaraav an tsoiny tatagaa ot fiisen ramirin gum nar vainy fafaaman faavot fakats to ma nom ta vamuinyasiny fapoopoan narari na gum tsuri er jiats fi ratuari tana ngats fan iny Entiok fiisen me Pol me Banabas. Ri nom to Judas te koo ri Basabas, ai Sailas a ina fuan a tsoiny mumua fapoopoan nar vamuinyasiny fafaaman. 23 Ri jiat fiisen ramituarin noun te kirkir finy ari nei:

“Mam amaraav an tsoiny tatagaa ot, u vamuinyasiny tsumin fafaaman, faan iny naa rom Nainy Rof tsumin vainy sikia ma taa Jiun fafaaman iny Entiok, Siria ai Silisia.
24 Mam nongon ir mes a vainy tana gum tsumam te naa naats ser fakarian mami, ri rurei ton fo fakats tsumi na fo rof tana foka te tsue iny ari, sana ri sikia ma nom tu tsue tsumam tan kat a ka to. 25 Sa kat fi non nei, mam vaagum mam fatangan em mato tan nom ta mes mam te jiats naats ya tsumi. Ri naa fiisen mi nats ror a ina fuan te kaa non mangiir tsumam e Banabas ai Pol. 26 A ina fuan to ari te faan faman iny a toto tsuar tan govets a kamits tana asangan e Jisas Krais a Tsunaun tsura. 27 Sai tovei mam jiats naats rom ere Judas me Sailas ana ri te tsue of mamin senviir vegiau patsukan to te kirkir iny amam. 28 U Aaven Taabos te faatok mamam to tsumam gim rom ma fapatang mami tan faun kinai, sa ayei tsun a ka tovei ma vovou iny ami: 29 Ainy vaare yam ta faruet te atsuiny a vainy ser kat of yan fifaan tana fo kaisa tan gov gamgam an ami kan ma jiu vaaren rafatsiny, ana mi kan ma ainy vaaren faruet te tang a vainy a googon ya sa maten, ana mi te tsikoor ge fipisui ge fifiinaum vaare min moun an tsoiny. Te rof non tan vovou iny a fo vegiau to.”
Ayei tsun te rof non.
30 An vainy fafaaman jiat ratuari ser of fi naa tana ngats fan iny Entiok, te vaaguam arin a fokinai vainy fafaaman na aya, ser faan iny noun tsuri. 31 Nainy te gogosias arin noun ana fokinai via miton mamagat tan vegiau iny faparits. 32 Judas me Sailas, ri na ina fuan kuigin te faan iny tsue iny fifaakouts kinai tan vamuinyasiny fafaaman iny faparits rari. 33 Voun a fo nainy te kaakaa ri Entiok, an vamuinyasiny fataasua fatabin ratuari fiisen me na aaverof tana vainy te jiat ramiri. 34 [Sen Sailas fakats ma kaakaa tsom en Entiok.] 35 Pol me Banabas kaa Entiok, ser faatsuts fiisen men mesapan, favaanan kan iny vegiau tana Tsunaun.

Pol Me Banabas Te Takibaa

36 Vou na tee nainy Pol tsue to ten Banabas, “Ra ma tabin ra nai nak tsom raton vamuinyasiny fafaaman tsura tana fo ngats fan to te favaanan iny aran vegiau tana Tsunaun, ana ra te tagaa te kaa faarof fi rori tana faason tsuri.” 37 Banabas komainy e Jon Mak ma naa fiisen ramiri, 38 sen Pol fakats ma tanyi ya a kaakaa tsom to, tana saa, ayei sikia ma kaa fiisen ramiri onot to tana fafakap nana binun, ayei naus osing rari Pamfilia. 39 Ri fa'ararat iny a ka to fapoopoan narari na ina fuan, ser takibaa bus rato. Banabas nom e Mak ri sepuu fi naa to Saipras. 40 Pol nom e Sailas ser komainy ma naa, ana vamuinyasiny fafaaman tsue to na ka tsuri koma ree'un tana Tsunaun kaa fiisen mamiromi, ana ri naa bus rato. 41 Pol me Sailas sof naa to koman a gum fan iny Siria ai Silisia, ser binuiny a faparits ir gum nar vainy fafaaman.

Copyright information for `SPS