Acts 17

Pol Me Sailas Te Kaa Tesalonaika

Pol me Sailas ari ina faun taan nato fapoopoan nana fuan a ngats fan iny Amfipolis ai Apolonia, ri nai ruak to Tesalonaika te kaa na numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. Tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Pol natiny naa vaurep non tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, u kat tsunia. An tan fopis Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ayei raar of ratuarin a vainy tan Vegiau Ten Gov. Ana ayei fa'arasainy towa tsuri faatok rari na isen a Krais, a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tsura te sarei nats non a kamits ana Ayei te mat, vou Ya te tsun fatabin tana mat. Ai Pol tsue to tsuri, “E Jisas to aya te tsue fanat bus iny anyo tsumi Ayei na Krais, a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tsura.” Mesapan tsuri na taa Jiu faaman ten Jisas, ri vovou iny to Pol me Sailas ana mesapan kan a vainy Grik te natiny fafaatouf ror ten Gov faarei raror a taa Jiu to te faaman ten Jisas ana rin mes panainy moun tsian tana ngats fan.

Sana mesapan nar gum nara taa Jiu kaa me na fitsufainy ri guam raton mes panan tan vainy karous an pisiin natiny kaa vavis ror tana pan iny tuan, to ser kat a isen a gum tsian. Ri kat to ser kuar faavot ana ri na fokinai tana ngats fan nai bau faafis to na numaa ten Jason ser tanaf ma nom ir ere Pol me Sailas ri te ras fatafuts rari jiarasan tana vainy. Sana ri sikia ma sab ir ere Pol me Sailas ana ri ras vasas to Jason an mes vamuinyasiny fafaaman ser ras mi naa rin poroor tan tsoiny mumua tana ngats fan ser tsue fi nei, “A vainy to ari natiny kat ror a iring tana fo mamatsiny fan. Ai tovei ri nai rame tana ngats fan tsura. Sen Jason fasof rari gagon numaa tsunia sa tagaa ot rari. Ri ngats faun tana aatouf tsura Sisa ser tsue, a mes a Aatouf te kaa non, Ayei te karap iny non e Sisa, asangan Ya, E Jisas.” Te nongon a vainy an tsoiny mumua tana ngats fan to aya, ri karian faavot rato. An tsoiny mumua tsue of to Jason an vaatau tsunia ma faan iny ari ta painy moni iny foiny, ana ri te tafuts.

Pol Me Sailas Tana Ngats Fan Iny Beria

10 Te voiny bus a pan, an vamuinyasiny fafaaman jiat rato Pol me Sailas ma naa ri tana ngats fan iny Beria. Nainy te ruak ari, ri nai sof to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. 11 A taa Jiu iny Beria koma tamee tan nongoiny vegiau, sikia ma faarei raror a taa Jiu iny Tesalonaika. Ri natiny vanongon ror tan vegiau fiisen men koman tsian iny gogosias kirkir ri te tagei Vegiau Ten Gov tan mamatsiny nainy tana ka te tsue iny e Pol to te man fi non ya. 12 A taa Jiu na kinai te faaman ten Jisas, an moun tsian kan fiisen ramirin tsoiny Grik te suu iny a faason ten Jisas.

13 Tan nainy te nongoiny taa Jiu te kaakaa Tesalonaika te favaanan fi Pol Vurungan Rof nane Jisas unya Beria, ana ri naa fi naa to na aya ser fatsuiny fakats tana fokinai ser karian er. 14 Sikia ma potsian an vamuinyasiny fafaaman jiats finy naa to Pol teis siruu non Atens, sen Sailas me Timoti kaa farokot er i Beria. 15 A tee vainy fafaaman te nai atoiny e Pol nai onot ovei er Atens, ana ri tabin pis fi to Beria. Pol faan rarin tsue fanat nane Sailas me Timoti ma veesau mi ri tsunia Atens to te onot fi rori ma naa me.

E Pol Te Kaa Atens

16 Tan nainy te anaanos e Pol ere Sailas me Timoti i Atens, ayei reesik fiisok to ma tagei na ngats fan te kaa men kaisan kinai. 17 Ana ayei raar towa koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu fiisen ramiri na taa Jiu ana vainy sikia ma taa Jiu to te natiny fafaatouf ror e Gov, ai tan mamatsiny nainy ayei natiny kaa fiisen ra mirori na vainy te natiny naa miror tana pan iny tuan. 18 Ana mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts koo rori na gum iny vainy Epikuri ana mesapan tana gum iny vainy koo rori Stoik, ri favevegiau me Pol. Mesapan tsuri tsue to, “A saa te tsue non a mes a bobongaa to na gim non ma natiny a ka te faatsuts iny non ya?” Ana mesapan tsue to, “Te vegiau tsuk toromainy non u gov tan mes fan kanen.” Ri tsue na ka to tana saa, Pol favaanan iny e Jisas ana tou tsun fatabin tana mat. 19 Ri mei fi naa to Pol tana numaa tsian tan vaagum tsian tana pan iny Ariopagas, ser tsue, “Mam komainy nat rom tan fafaatsuts foun to te tsotsue tsuk rom anyi. 20 Mes a foka te nongoiny amam te tsue tsuk iny anyi te foun non tana tou nonongon tsumam, to tsumam komainy natiny rom a man nana foka to.” 21 (A fokinai iny Atens an mes vainy sagoor to te nai kaa me Atens komainy faan faavot iny ror nainy tsuar tan vevegiau tsuk an vavanongon tan fo fakats a fo foun to.)

22 Pol tsutsun to matar a fokinai tan vaagum iny Ariopagas sa tsue, “Ami na vainy iny Atens. Nyo tagaa mami, mi parits fiisok rom tan fafaatouf gov kinai. 23 Nainy te taan anyo koman a ngats fan tsumi to, nyo tagei to na fo fatsung fafaatouf kinai te natiny faatouf romi. Nyo sab isen fatsung fafaatouf te kaa non sen kirkir tsunia, ‘Tana Gov gim rora ma natiny.’ Tana Gov te sikia romi ma natiny, Ayei to te natiny fafaatouf romi, te pokei anyo tsumi.

24 “Gov kat a monaagits to ana fo mamatsiny ka te kaa non tsunia, Ayei na Tsunaun iny Gormirmir ai tana pan to putaa, sikia kan non ma kaa tana saape te kat ari nimar. 25 Te sikia non ma kakat iny ta isen ta ka, to na vainy te onot ror ma kat of Ya ta ka, sikia, tana saa, Ayei patsukanen natiny faan iny non a toto ana fuasfuas ana fo mamatsiny ka tana vainy faavot. 26 Tana isen a mes te fapogaar Ya ana fokinai viir vainy tapogaar ising mito Tsunia, sa fakaa rari tan gum fan patsun puputaa. Sen Gov nat patsukanen muan onot nainy te toto ri, Ya fakei ton vaana'on nana fo pan iny gum tsuri. 27 Gov kat a ka to ma natiny tsikoo vavis ari Ya. Ai to te sing vavis rori Gov, ri onot ror ma nai sab Ya. Sen Gov sikia non ma kaa faveevian osing ta isen tsura. 28 To te tsue fi na mesapan,

‘Tana saa, tana parits Tsunia to tsura kaa miror a toto, ana ra taan vavis ror an ara kat rora foka Tsunia tsun.’
To te tsue fi na mesapan tan vainy nat tsumi,

‘Faarei non aran guei Tsunia.’
29 “To te nat fi rora nei, aran guei ten Gov, ra ma pon bus fi vaare nei, Gov mamatan faarei non fo kaisa tan gol an silva ge na marats, ton vainy nat te tanas rari tan nau. 30 Tan nainy tabuiny natiny ror a vainy e Gov, Gov matoong babainy tsuiny ratuari, sai tovei, Ayei tsue faparits of a fokinai faavot tan mamatsiny pan, ma reesik ari er takopis osing ton aveto tsuri, 31 tana saa, Ayei fagum fakap nainy te kat non yan vaatsuk tana monaagits to fiisen minon a man, ito na isen a Mes te pisainy onots Ya tan kat vaatsuk. Gov faatok iny a ka to tana vainy faavot, tan fatsuiny fatabin a Mes to tana mat.” 32 Nainy te nongon a vainy to te tsue tsuk finy e Pol a tou tsun fatabin tana mat, ana mesapan tsuri taring iny towa, sana mesapan tsuri tsue, “Mam komainy nongon pis rom tana ka te tsue nyi.” 33 Pol kat to sa naus osing vaagum. 34 Mesapan ruak iny fafaaman to ten Jisas tan vegiau te kat e Pol, ri vovou iny towa. Fapoopoan narari Dionisis a isen tsuri tana gum tan Ariopagas ana moun te koo ri Damaris ana mesapan kan.

Copyright information for `SPS