Acts 18

Pol Te Binun I Korin

Vou na ka to, sen Pol naus osing a ngats fan iny Atens ana ya naa fi to tana ngats fan iny Korin. Ya sab to na mes to koo ri Akuila, a tsoiny Jiu, ya agiir kan to tana gum fan iny Pontas. Ayei ai natsun ya Prisila te naus osing men mounan iny Itali, tana saa, e Kalodias a Aatouf, ayei na tsunaun tana gamaman iny Roum te tsue faparits of ir a taa Jiu faavot ma naus osing a ngats fan iny Roum. Pol naa tagaa rari, ya kaa fiisen ramituari ana ya bibinun fiisen ramituari tan kuiny ir pempem nar meme kainy kat kandis, tana saa Pol kan a tsoiny kakkat kandis faarei tsuiny non a binun tsuan iny nonom moni, faarei tsuiny kainy ror muinymataa to. Tan fo mamatsiny Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Pol natiny naa non tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ya te favevegiau fiisen ramiri. Pon non ma saaiv fakats tana fo mes a taa Jiu ana fo mes a taa Grik ma faaman ari ten Jisas.

Ai tan nainy te naus osing e Sailas me Timoti naa Masedonia ri nai ruak to Korin, ai Pol faan faavot iny ton nainy tsuan iny favaanan of ir a taa Jiu ten Jisas Ayei na Krais, a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy tan aveto tsuri. Sai te fatanai ari ya, ri tsue kainy to na fo tsue na fo iring tsunia. Ya tafoor ton kuaf tan vau tsunia faatok iny kat te kat ari gima rof an ayei kan faonot busen. Ya tsue to tsuri, “Te nun romi, ami patsukanem te ong nats rom ya gima iring tsonyo. Sai tovei nyo naa rou tana vainy sikia ma taa Jiu nyo favaanan of ratuari tan Vurungan Rof ten Jisas.”

Ana ayei naus osing ratuari, ya naa kaa to koman a numaa tana mes a sikia ma taa Jiu asangan ya Taitus Jastas to te natiny fafaatouf non e Gov faarei tsuiny rarori na taa Jiu. Numaa tsunia siruu non tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. Krispas ayei na tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu te ruak faarei na fafaaman tana Tsunaun, ayei fiisen kan ramirin numaa iny guei tsunia, ana ri na vainy kinai iny Korin, nongoiny vaanan ser faaman ri peenan to.

Tana isen a voiny Pol taraa tatagaa to ana Tsunaun tsue of towa, “Oraav vaare na vainy te komainy kat fifiiring marom anyi, nyi te faterof vaare tan favaanan iny Vurungan Rof Tsonyo, 10 tana saa, Nyo kaa fiisen marom anyi. Sikia ta mes te onot iny kat fijior marom anyi, tana saa, a vainy a kinai te faaman Vanyo te kaa ror koman a ngats fan to.” 11 Sen Pol kaa na aya Korin tana isen a ingainy ana pan, fafaatsuts ir a vainy tan vegiau ten Gov. 12 Tan nainy te ruak iny Gavana e Galio unya Grik, ri na taa Jiu varosoo faavot ser nots e Pol, ri mei naa towa tana numaa iny vaatsuk matan e Galio. 13 Ri tsue to na ka, “A mes to aya natiny saaiv raror a komar a vainy ma faatouf ari Gov, tan kat to aya ayei ngats non Faun tsumam a taa Jiu!” 14 San tan nainy te komainy ma vegiau e Pol, Galio tsue of rato na taa Jiu, “Ma ngats korei ya na faun iny Roum, ge ta ka ta iring te kat ya, anyo onot iny nongoiny mami na taa Jiu. 15 Sai te mamatan faarei non a fo rangat nana fo vegiau ana fo asangan ana Faun tsumi patsukan, ami patsukanem yam, tagaa rom tsunia. Anyo baainy you ma tsuk a fo vegiau to!” 16 Ya gargar ratuari jiarasan tana numaa iny vaatsuk. 17 Ri nots e Sostenes, a tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ser rapits ya matan tana pan iny vaatsuk. Sen Galio gima fakats vaarik a ka to.

Pol Tabin Fatabin En Tana Ngats Fan Iny Entiok

Tana Gum Fan Iny Siria

18 Pol kaakaa fiisen ramirin vainy fafaaman unya Korin tan fo mes a fo ar nainy, ya naus osing ratuari, ana ayei jias to tana toraara ser sepuu fi naa Siria fiisen me Akuila, ai natsun ya Prisila. Tabuiny kovoo rori, ya tsue of ratuari ma ots fagurgur funuu tsunia tan tsuen man parits te kat ya matan e Gov unya aya Senkaria. 19 Ruak ari Efeses, ai Pol tsun fi naa to koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ya favevegiau fiisen ramituari. 20 Ri rangats towa ma kaa fiisen ramiri tan nainy viviakoo, sana ya gima ma fatangan. 21 San tan nainy te kat iny kovoo ya, ya tsue of ratuari, “Te mangiir fi non e Gov, nyo tabin fatabin mirou tsumi.” Pol naus rato era Prisila me Akuila na aya Efeses. Ana ya jias to tana toraara, ya naus osing to na Efeses.

22 Te ruak naa ya Sesaria, ya pasan fi naa to Jerusalem, a tou nak ir a gum nar vainy fafaaman ana ya of fi naa to Entiok. 23 Pol kaa na aya nangis vaarik ana ya naa busen nato. Ayei naa fi naa tan fo mes a fo mar fan tana gum fan iny Galesia ai Frigia, ana ya faparits raton vainy fafaaman faavot.

Apolos Favaanan Efeses Ai Korin

24 A tsoiny Jiu asangan ya Apolos, agiir unya Aleksandria, nai kaa me Efeses. Ayei na mes a vevegiau faarof fiisok, ana ayei kan nat faarof fiisok iny non vegiau tan Vegiau Ten Gov. 25 Ayei nat faarof iny non a fo fafaatsuts tana Sanaan tana Tsunaun, ayei te faatok iny mangiir tsian tsunia tan nainy te vegiau ya an faatsuts te kat ya tana vainy. Foka te faatsuts iny ya, a fo fafaatsuts nane Jisas tana man ana toobing. Sana ayei nat tsun iny non fapeenan ten Jon. 26 Ya tanik iny favaanan fiisen mito na ongoor koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. Te nongoiny e Prisila me Akuilan vegiau tsunia, ri nom fi naa towa numaa tsuar, ser tsue fa'arasainy faarof of ya na Sanaan ten Gov fatoobing tana foka te ruak vou ne Jisas an Aaven Taabos. 27 Apolos komainy ma naa fi naa tan mounan iny Grik, rin vamuinyasiny fafaaman iny Efeses faakouts towa, ser kirkir of ra naa rin vamuinyasiny fafaaman te kaa ror Grik ma tainytainy ari Apolos tana tou sung tsunia unya aya. Te ruak e Apolos unya aya Grik, ana vainy, Gov te ree'un rari ser faaman ten Jisas, nom a fifaakouts rof fiisok ten Apolos, 28 tana saa tan tsue tsunian reits, Apolos fabiu ir a taa Jiu matar a fokinai, faatok iny non kirkir tan Vegiau Ten Gov faatok faarof fiisok rarori, e Jisas Ayei na Krais, a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy tan aveto tsuri.

Copyright information for `SPS