b(Vadou 16.8-11)
c(Vadou 110.1)

Acts 2

Aaven Taabos Te Of Vainy Fafaaman

Te ruak nainy iny faarof e Gov tan Tanun Foun, ge nainy guainy tana taa Jiu te koo rorin Pentikos vainy fafaaman vaaguam to tana isen a pan. Sen tsun ana ka vuu faarei mito na ainysat a parits poo fi me jias, sa fapainy a numaa tana pan te gumgum ari. Ri tagei na ka te faarein u mian tan guaf kurun, ya saats vavis to sa nai kaa toobing patsuu rarin isisen. An isisen tsuri na fokinai via tsitapuu miton Aaven Taabos ser kat vegiau fafoofan Aaven Taabos favegiau rari.

Tan nainy to aya taa Jiu te kaa Jerusalem ana rin vainy fafaatouf te poo fi me tana fo gum fan vavis tana monaagits to. Te nongoiny arin goonen to aya ana fokinai vaaguam faavot to. Ri na fokinai fakakarian ir te nongoiny fi rin vainy fafaaman favevegiau ror tana fo vegiau fafoofan. Ri saar fiisok ovei erato, “A vainy to te favevegiau ror poo fi me tana gum fan iny Galili! Saf a ka to na ra faavot onot ror ma nongon rari kat ror vegiau tsura fatoobing. Mam poo fi me tana gum fan Patia, ai Media, ai Elam, ana mesapan iny Mesopotemia, ai Judia, ai Kapadosia ana mesapan poo fi me Pontas, ai Esia, 10 Frigia, ai Pamfilia, ai Ijip, an tana fo pan iny Libia panan a Sairini, ana mesapan tsura kan poo fi me Roum, 11 ara na Jiu an vainy sikia ma taa Jiu takopis fi er tan fafaatouf tana taa Jiu, ana mesapan tsura kan iny Krit, ai Ereb, sana ra faavot nongon rari te favaanan fiisen me na parits tsian ten Gov tana ngue rara fatoobing!” 12 Ri na fokinai saar ser fapinpin ri fararangat fatabin ir, “A saf a man nana ka to na?”

13 Sana mesapan taring rarin vainy fafaaman ser tsue, “Ri jiu fiisok ser mafuu.”

Pita Dadaav Of A Fo Kinai

14 Ai Pita tsutsun to fiisen ramiri na safunuu ana isen a amaraav, ya kuu to sa tsue tana fokinai, “Ami na taa Jiu ana mi na fokinai to te naa me nei Jerusalem nyo komainy fa'arasainy rou a ka to tsumi, vanongon faarof yam tana ka te tsue iny ronyo. 15 Amam sikia ma jiu mam te mafuu to te buk fi romi. Te see sia na kilok tsun non tana voinyvoiny! Kat tana taa Jiu sikia ror ma jiu tana voinyvoiny. 16 Sana ka to aya te tsue fakap bus iny a kuigin e Joel sa tsue:

17 ‘Tan fafakap nan nainy tsue fi Gov, Nyo nai tsiiu nats iny rou Aaven Taabos Tsonyo patsuur vainy faavot. U guei tsoiny an guei moun tsumi nai favaanan ror, an vurots tsumi nai tagei ror a man nane Gov tan taraa tsuri te tagun farokot fi rori. An tsokanei tsumi nai tagei ror a man nane Gov tan taraa tsuri te goros fi rori.
18 Ai tsuri kan vainy binun Tsonyo, tsoiny an moun Nyo nai tsiiu iny nats rou Aaven Taabos Tsonyo tana fo nainy tuwa aya, ana ri te favaanan nats.
19 Anyo nai faatok nats rou ta foka ta karap iny faatok jias korosuu an ta ka iny faatok nei peto tan puputaa, rafatsiny an guaf an um tsian ruak ror.
20 A nuaf nai takopis non ana ayei te uurup ana iifaa nai ruak iny goutsiroun non faarei non rafatsiny foka to te ruak faamuan non tan nainy fafakap, vou an Nainy tsian an siinaiv tana Tsunaun te naa bus me.
21 Ai sei te komainy non tagtag ten Gov te sing fi non ya tana Asangan a Tsunaun ee, a Tsunaun nai saup fatabiny non ya.’ a 
22 “Ami na taa Isrel, nongon yam tan vegiau tovei! E Jisas iny Nasaret Ayei na mes Gov fainy Yan gumgum ma kat a fo mamatsiny ka na fo karap iny faatok tana parits ten Gov fapoopoan namami to te nat fi romi. 23 Tan mangiir ten Gov an tana nat Tsunia sa faan iny a mes to nima mami ana mi atsuiny Towa, sam faan iny naa Ya tan vainy aveto ma fagageits ari Ya tana pagafuan. 24 Sen Gov fatsuiny fatabiny Ya tana mat sa fatafuts Ya tana kamits iny mat, tana saa a mat sikia ma onot ma kotskots tap iny Ya. 25 E Devit tsue bus iny Ya,

‘Anyo tagei na Tsunaun te tsutsun non mata vanyo tan mamatsiny nainy. Ayei kaa non tan panaainy matou tsonyo, to aya na ka te faakouts varonyo ai te faparits vanyo tan nainy iring.
26 A koma vanyo paparaa fiisok tsun en ana mia vanyo vegiau iny non a mamagat, ana pua vanyo nai favusuan faarof non nyo te naano anaanos tana saa nyo faason rou ten Gov an fo tsuen man Tsunia tana foka te nai ruak ror vou,
27 tana saa, Nyi gim rom ma tanyiny na aave vanyo ma kaa ya fiisen ramiri te mat buser ge ma fatamee iny a Tsoiny Binun a Taabos Tsuam ma kaa Ya tana pan a kuav tan katskats.
28 Nyi fanat bus vanyo na sanaan te naa non tana pan tana toto na suu ana Nyi nai favei varonyo na mamagat tana pan to aya, tana saa nyo kaa fiisen vamirom Anyi.’” b 
29 Ai Pita tsue pis to, “Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, anyo komainy fa'arasainy rou ya tsumi, e Devit a tsuvurara te mat en ser kats iny ya an katskats tsunia kaa non tovei roman. 30 Sana ayei na kuigin kan ana ayei natiny non tsuen man te kat e Gov tsunia: Gov tsue faman iny a ka fiisen men tsue man non jias tana isen a tsubnaain e Devit fatoobing nai aatouf nats non ana ayei te nai kaa tan tagan tsunia. 31 E Devit natiny a ka te kat nats non e Gov, to sa tsue tsuk iny a tou tsun fatabin tana mat ten Krais, ‘te gim non ma kaa fiisen men vainy te mat buser ana puan Ya gim non ma kuav tan katskats.’ 32 Gov fatsuiny fatabiny e Jisas tana mat ai tovei mam a fokinai te tagei e Jisas te toto fatabin fi Ya vou na mat Tsunia. 33 Ayei tsun fatabin sa nai gum en tan panaainy matou nane Gov a Taman Ya. Jisas nom Aaven Taabos ten Taman kat fi non tsuen man tana saa te tagei romi ai te nongoiny romi roman, ayei na fifaan te tsiiu iny mi Ya tsumam. 34 Devit gima naa Gormirmir, sana ayei tsue,

‘A Tsunaun e Gov te tsue tana Krais a Tsunaun tsonyo, Gum nei tan panaainy matou Tsonyo,
35 onot non te fakei finy Ronyon fo vainy te koma iring marom Anyi er kaa to fain a mou Manyi.’ c 
36 “Te kat fi non nei amin vainy iny Isrel ma nat fi nei; e Jisas to te fagageits ami tana pagafuan, Gov kat Ya sa Tsunaun non ana Ayei kan a Krais a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.”

37 Nainy te nongoiny a vainy a ka to an vegiau sak fatoobing to na aave rari ser tsue na ka ten Pita ana mesapan tsurin amaraav, “Vamuinyasiny, a saa te kat romam na?”

38 Ai Pita tsue to tsuri, “Reesik yam, am takopis osing to na fo aveto tsumi ana mi te tap ten Gov, ana mi te peenan tana asangan e Jisas Krais, ai Gov te anofe ravainy aveto tsumi, ana Ayei te faan mamin fifaan tan Aaven Taabos. 39 Gov kat tsuen man ma faan iny mi Yan Aaven Taabos tsumi an fuainy guei tsumi, ai tsuri kan vainy veevian, ana ri faavot to te fikoo na Tsunaun e Gov tsura ma naa me Tsunia.”

40 Pita tsue faparits of ratuari ana fo mes a fo vegiau kan iny fanongon rari; sa tsue, “Tanamots a tsivom tana fasaraa te nana minon tan aatai iring tovei.” 41 Ri na vainy faarof vegiau ten Pita ser faaman ri peenan to, sa onots toromainy fopis tapan, san as'as te paas pis tan nainy to aya.

Tou Kaa Faavot Tan Vainy Fafaaman

42 Ri kaa faavot fiisen men guamaraav ser nom fifaatsuts tsuri, ai tana tou vivangura tsuri, ai tana tou ivivoon koinykoiny kan tan fakats fatabiny e Jisas, ana tou faakats. 43 Vainy fafaaman faavot te saar ir tan nainy te kat amaraav ka na kinai iny faatok reits ana fo binun saar iny faatok. 44 Rin vainy fafaaman sikia ma faravaa tan kaa faavot, ai tan tatafas iny a foka fapoopoan narari. 45 Ri fafiifoiny iny a foka tsuar ri nom ton moni ser faan rari ya te kakat ror. 46 Tan mamatsiny nainy ri natiny kaa faavot ror faarei ror a gum tana saape tana taa Jiu. Ri natiny ivivoo ror koinykoiny tana tou fakats fatabiny e Jisas koman a fo numaa tsuar ana ri te ainy kainy ainy iny vivangura faavot fiisen men sen koman ana paparaa aave rari. 47 Mamatsiny nainy ri natiny fapaas ror a Asangan e Gov fiisen men koma rof an mamagat tana vainy faavot. Tan mamatsiny nainy Tsunaun natiny fakorots non as'as tana vainy te saup fatabiny Ya.

Copyright information for `SPS