Acts 20

Pol Naa Fi Masedonia Ai Grik

Vou na tou vaaporoor tsuri te kap na, Pol fikoo vaaguam raton vamumuinyasiny fafaaman ser naa me tsunia sa vegiau faparits of ratuari ana ya tsue to tsuri ma kaakaa bus. Ya naus osing ratuari sa naa fi enato tana gum fan iny Masedonia. Tana pan na to aya, ayei vegiau faparits of ir vainy fafaaman tan vaanan kinai. Ana ya nai ruak enato tan mounan iny Grik. Ya kaa to na fopis a iifaa na aya. Kakakoun ma naa fi tana gum fan iny Siria ana ya nat rato na taa Jiu te kat a pau vurung ma atsuiny ari ya, ya fakats to ma tabin fatabin fi nana Masedonia. Sopata a guei tsoiny ten Piras a tsoiny Beria, ai Aristakas me Sekudas u tsoiny Tesalonaika, Gaias a tsoiny Debi, Timoti tana ngats fan iny Listra, Tikikas me Torofimas a ina fuan tana gum fan iny Esia ri kan te naa fiisen mi naa Pol. Rin vainy to ari naa famumua ser anaanos mamam tana ngats fan iny Toroas. Sana mam sepuu osing naa Filipai voun Nainy Guainy Fakats Fatabin te ainy roran koinykoiny sikia ma kaa me tu yis. Voun ngim nainy mam ruak ana mam fisabsab mato tana ngats fan iny Toroas. Ai na aya mam kaa sa onots fits nainy.

Pol Tsipaar Fatabiny E Yutikas Tana Ngats Fan Iny Toroas

Tan vaamuan nan nainy tana wik mam vaaguam fiisen ramituari, sa mam ivoon koinykoiny kainy fakats fatabiny e Jisas. Pol favaanan of ir a fokinai ya gim to ma faterof sa onots ovei na voiny tsian tana saa ayei te pon ma naus osing rari tan mes nainy. Te kaa men kurun kinai tana pan jias te vaagum ari. A mes a vurots te koo rori Yutikas te gumgum en tana windoa ya maguu to sa goros en ai Pol favaanan en. Yutikas tsidup mito tana fafofopis nana pan jias sa nai onot me petoo. Ri govets towa sana ayei na mat. 10 Pol of naa peto, ya soon to patsun na puan ya, ya nots towa. “Mi ma mata karian vaare. Ayei toto fatabin enanon,” te tsue fi Pol. 11 Sen Pol paas fatabin fi naa jias, ya ivoo ton Koinykoiny iny Fakats Fatabiny e Jisas ana ya ainy fiisen ramituari. Vou ya vegiau fiisen ramituarin nainy viviakoo sa onots ovei a patsuu na nainy. Ya naus osing ratuari. 12 Ri nom naa to na vurots a toto fan tsunia, ser paparaa fiisok mi ya.

Pol Naus Osing A Toroas Ya Naa Fi To Mailitas

13 Mam naa sa mam jias em tana toraara sa mam sepuu famumua fi emato Asos. Mam pon ma tsikoo Pol ana mam te fajias ya tana toraara fiisen mamimam. Pol tanuu mamam tana saa ayei komainy ma taan tsun nana tana moun. 14 Nainy te tainytainy amam e Pol i Asos, mam fajias towa, sa mam naa fi em Mitilini. 15 Mam naus osing a Mitilini tan mes nainy, mam ruak emato panan a toor iny Kaios. Tan mes nainy mam ruak naa to tana toor iny Samos, ai tan mes nainy mam nai ruak bus mato tana ngats fan iny Mailitas. 16 Pol fakats faparits ma sepuu fatoobing tsun naanaa ana ya te sepuu fataanis osing a Efeses. Ayei te baainy ma fakap babainy nainy tsuan na aya tana gum fan iny Esia. Ayei te faveveesau fi en Jerusalem, pon iny ma nai tagei nainy tan Pentikos unya aya te onot fi non ya.

Tsue Iny Fataasua Ten Pol Tan Fuainy Tatagaa Ot

Tana Gum Nar Vainy Faaman Efeses

17 Te ruak amam Mailitas, Pol faan iny naa ton vegiau unya Efeses, sing ir tsoiny tatagaa ot tana gum nar vainy fafaaman ma nai tainytainy mi ri ya. 18 Ri ruak me tsunia, ai Pol tsue of ratuari, “Mi patsukan natiny rom kat tsonyo tan vaamuan nan nainy te ruak anyo tana gum fan iny Esia sa nyo kaa fiisen mamimi. 19 Sana nyo natiny fauf rou a tsivou nyo te kat a binun tana Tsunaun fiisen men suiny matan faarei rou a tsoiny binun Tsunia. Tana kat to aya nyo natiny kaa mirou a patang an tanaf kinai tana saa a taa Jiu komainy kat ror a pau vurung ma atsuiny famat vanyo ri. 20 Mi natem nyo gima faonot tan favaanan of mami tan fo mamatsiny vegiau te natiny faakouts maromi tana fo vaaguam ai tana fo numaa tsumi. 21 Mamatsiny nainy nyo natiny favaanan rou tsuri na taa Jiu ana rin sikia ma taa Jiu kan, ma takopis osing arin aveto tsuri fiisen men reesik ri te takopis tsun naa ten Gov, ana ri te faaman tsun tana Tsunaun tsura Jisas.

22 “Ai tovei roman, Aaven Taabos kaa fiisen vamironyo, Ya te ras vanaa nyo Jerusalem. A saa te nai ruak non tsonyo Jerusalem na, nyo gim rou ma nat faarof. 23 Nyo nat tsun fi rou tovei, tan fo mamatsiny ngats fan, Aaven Taabos natiny tsue faparits of varonyo, ‘Nyo nai sab rou nainy kotskots ana patang tsian.’ 24 Sana nyo gim rou ma fakats a toto tsonyo faarei non a vaamuan nana ka, a sikia, tan kat to aya nyo komainy tsuiny rou ma fakap faarof a binun te faan vanyo na Tsunaun Jisas, ito tan favaanan iny Vurungan Rof tana koma ree'un ten Gov.

25 “Nyo taataan fiisen mamimi, favaanan iny a Waan e Gov. Ai tovei roman nyo nat you a sikia ta isen te gim non ma nai tagei pis vanyo. 26 To sanyo tsue of maromin vegiau to roman: Te nun fi non ta isen tsumi, a sikia ma iring tsonyo, 27 tana saa, nyo gima faterof tan favaanan of im yam fo fakats ten Gov. 28 Tamomots yam a tsivom am makok raton vainy fafaaman faavot ten Gov, u Aaven Taabos te pisainy mami ma makok faarof rari. Ami ma makok faarof gum nar vainy fafaaman ten Gov, Ayei te pats rari tan rafatsiny tana Guei Tsoiny Tsunia to te mat Ya. 29 Nyo nat you, vou nyo naus osing maromi, an fo tsoiny fifaatsuts gamgam te naa me fapoopoan namami ri te ras vavakas mami. 30 Nainy te naa minon an mes tsoiny tana gum tsumi patsukanem nai gam maromi er ras vavakas raton vainy fafaaman ma vovou rari ri. 31 Tamomots yam, mi te fakats faarof fatabiny a fopis a ingainy nyo gima faterof tan faatsuts mami fiisen men koma patang an susuiny matan tana fo voiny min fo nuaf.

32 “Tovei roman nyo fakei maromi niman e Gov ai tan vegiau tana koma ree'un Tsunia onot non iny fatsuiny faparits mami tana faason tsumi ana ayei te faan mamin fo mamatsiny kan saavits ten Gov to te natiny faan iny non Ya tana vainy te pets onots of Ya na Tsivon. 33 Nyo gima mataguas iny silva gen gol gen raarav tan ta isen ta mes. 34 Mi patsukanem yam te natem, tan fo mamatsiny ka te kakat iny ronyo, nyo faruak a foka to nimau fatoobing sa nyo faakouts kan ratuarin vaatau tsonyo to te kakat iny ror ta ka fiisen vaminyo. 35 Tan fo mamatsiny ka te kat anyo, nyo faatok mami ma binun fapaparits ara, ra faakouts ratuari te tameruts ror ser gim ror ma faakouts patsukainy a tsivor, fakats faarof fatabiny vegiau tana Tsunaun e Jisas, ‘Sanaan iny fafaan ka te rof fafisfis pis iny non a sanaan iny nom ka.’”

36 Te fakap bus e Pol vegiau to, Ya fatukun to sa faakats fiisen ramiri. 37 Rin fokinai susuiny matan to te nots finy ari ya ser umumei ya. 38 Ri reesik fiisok tsun rato tan vegiau te kat ya tsuri te gim pis ror ma tagei pis a matan ya. Ser fanunuei naa ya tana toraara.

Copyright information for `SPS