Acts 21

Pol Te Naa Fi Jerusalem

Mam naus osing ratuari, ana mam nai jias to tana toraara ana toraara kovoo bus nato. Mam sak fatoobing tsun em ma naa tana toor koo rori Kos. Ai tan mes nainy mam ruak to tana toor tsian iny Ros. Ana mam naus osing to na toor tsian iny Ros mam nai ruak to tan mounan iny Lisia tana ngats fan iny Patara. Mam sab to na isen a toraara te kat iny naa fi non tana gum fan iny Finisia, ana mam jias faguas to, ana toraara kovoo bus nato. Vou mam tagei to na toor te koo rori Saipras mam fataanis osing towa tan panaainy keeruk. Ana mam nai ruak to tana gum fan iny Siria, mam sung to Taia, a toraara te fauf a foka tana fan to aya. Ana mam naa to, mam sab raton matisian mam kaa fiisen ra mituari tana fan to aya, onots fits nainy. An Aaven Taabos fatsuiny ton fakats tan matisian, ser tsue of e Pol ma naa vaare ya Jerusalem. Nainy te fakap amam nainy tsumam tana fan to aya, mam naus osing to na fan. An matisian fiisen kan ramirin moun an guei tsuri mei fatafuts ma naa mam tana ngats fan. Ai teis mam fatukun to mam kat ton faakats. Ana ri tsue of matuamam, “Kua bus naa yam!” Kat to, mam naa to tana toraara, an ari tabin to tana fo numaa tsuar.

I Sesaria A Kuigin Agabas Te Faan Iny Tsue Ten Pol

Te fakap bus amam taan mam naa to tana toraara mam naus osing to na Taia, ana mam nai ruak to tana ngats fan Tolemes. Mam tsue, nainy rof, tan fo vamuinyasiny fafaaman, ana mam kaa fiisen ramituarin tan sen nainy. Voun mes nainy mam naus osing to na ngats fan Tolemes ana mam nai ruak to tana ngats fan Sesaria. Mam naa to tana numaa ten Filip a tsoiny favaanan ana mam kaa fiisen mi towa. Ayei na isen tsuri na ina fits a mes te pisainy ari ma faakouts ir guamaraav. Ayei te kaa minon a ina fats a kooviou tabuiny ma fanging. Ri kaa miror fifaan te faan rarin Aaven Taabos iny nom vaanan to te poo fi minon ten Gov te pokei of rori na vainy.

10 Mam kaa tana ngats fan Sesaria tan fo mar nainy ana isen a kuigin asangan ya Agabas te ruak Sesaria poo fi me gum fan iny Judia. 11 Agabas naa mito tsumam ya nom ton pous ten Pol ya tang fatabiny towa na tsivon, moun ya ana niman ya. Agabas kat a ka to tana saa ayei te komainy faatok rara na ka te tsue of yan Aaven Taabos. Ana ya tsue to, “Aaven Taabos tsue na ka, ‘Taa Jiu iny Jerusalem nai kotskots ror e sei te fasito iny non pous to aya ee, ana ri te faan iny naa ya nimar vainy sikia ma taa Jiu.’”

12 Te nongoiny amam a ka to ana mam fiisen ramirin tsoiny min moun tana fan to aya sing to Pol ma naa vaare ya Jerusalem. 13 Sen Pol tsue of rara, “A saf a ka te tangis iny romi na, sam kat fifiiring rom fakats tsonyo? Nyo gim rou ma kakoun iny kotskots tsun, sikia, nyo kakoun rou ma mat kan Jerusalem kainy govets a asangan a Tsunaun e Jisas.” 14 Mam gima onot ma pangis fakats tsunia, kat to ana mam anofe ton tsue to aya. Mam tsue to, “Mangiir tana Tsunaun tapokaa enanon.”

15 Vou na fo nainy te kaakaa farokot ya mam kakoun to na foka mam naa to Jerusalem. 16 Ana mesapan tsurin matisian tana ngats fan iny Sesaria, naa fiisen mamituamam ri aton matuamam numaa ten Neson, a tsoiny Saipras, ayei na vamuinyasiny fafaaman iny muan. Ayei komainy mamam ma kaa numaa tsunia.

Pol Ruak Tana Ngats Fan Iny Jerusalem

17 Te ruak amam Jerusalem, an fo vamuinyasiny fafaaman paparaa tsun to ma nom mamam. 18 Voun, mes nainy, Pol naa fiisen ma naa mam, a tou tagei e Jemis ana rin fuainy tsoiny tatagaa ot tana gum nar vainy fafaaman kaa fiisen mito Jemis. 19 Pol tsue nainy rof tsuri ana ayei siisio faarof of ratuarin fo mamatsiny ka te kat e Gov tana binun ten Pol fapoopoan nar tsoiny min moun sikia ma taa Jiu.

20 Te nongon fakap ari tsunia, ana ari variri to na asangan e Gov, ana ari tsue to ten Pol, “Vamuinyasiny, nyi nat rom kaa minon tapan Jiun kinai, te ruak iny vamuinyasiny fafaaman fakap er, ana ri parits fiisok ror tan vovou iny a Faun. 21 San mes vainy tsue of rari tsumanyi te natiny tsue tap rarora taa Jiun fafaaman te kaa ror fapoopoan nara vainy sikia ma taa Jiu ma bainy iny arin Faun te kirkir iny e Moses. Ayei natiny tsue non, ‘Mi ma kat vaaren vaapee tan guei tsumi ana mi te bainy ma vovou pis iny kat iny muan.’ 22 Ra nai nongoiny ror vaanan tsumanyi te ruak busen ana ara te kat a saa? 23 Jio, rof non mam komainy tsue of marom anyin sen kat ma kat anyi: Te kaa miror a ina fats a mes te kat sen tsuen man ten Gov tan kat a isen a ka. 24 Anyi ma naa fiisen me na vainy to ari, ana nyi te vovou iny fo mamatsiny kat rof iny ruak fataabos fiisen ramiri ana anyi te fakei kainy a foiny tsuri, ana ri te nai puts fagaramos funuu patsuu rari. Nyi kat fi rom nei ana fokinai te nat fi nei, u tsue to ayei te kat ari tsumanyi sikia ma man ri nat fi ror nei nyi kan natiny vovou iny rom Faun. 25 Sana rin vamuinyasiny fafaaman sikia ma taa Jiu faan bus iny nan noun tsuri ser tsue of ratuarin tsue to aya te kotskots ari muan: er ainy vaare to ta faruet te atsuiny a vainy ser kat of yan fifaan tana fo kaisa tan gov gamgam ana ri kan ma jiu vaaren rafatsiny, ana ri kan ma ainy vaaren faruet te tang a vainy a googon ya ser maten, ana ri te tsikoor ge fipisui ge fifiinaum vaare min moun an tsoiny.”

26 Kat to sen Pol nom ir a ina fats a mes, tan mes nainy ya vovou iny ton kat iny ruak fataabos fiisen ramiri. Te kat fakap bus ari na ka to ya nai sof to gagon koman a saape sa tsue of ir fo tsoiny faakor tana taa Jiu, tan saf nainy ei naa te ruak iny taabos fakap rori, ri kan atoiny miror a fo iseiny iseiny fifaan tsuar.

Taa Jiu Te Nots E Pol Koman Naa Saape

27 Voun fafits nan nainy te sisiruiny kap ya, ana taa Jiu tana gum fan iny Esia tagei e Pol te kaakaa gagon koman a saape, ser tsue of ir tsoiny min moun faavot, ri nots to Pol, 28 ana ri kuu fatsian fi to nei, “Amin vainy iny Isrel, faakouts mamam yam tovei, a mes to aya te natiny faatsuts rarora fokinai vainy tan fo mamatsiny fan ya te fauf ir vainy tsura fiisen men Faun te kirkir iny e Moses ana saape to ayei kan. Sikia ma foka tsun to aya, ayei kan te naa fiisen rame na tee vainy sikia ma taa Jiu ser sof koman a saape ri kat fifiiring to na pan a taabos.” 29 (Ri tsue na ka to tana saa muan ri tagei e Trofimas a tsoiny Efeses te kaakaa kan tana ngats fan tsian iny Jerusalem fiisen me Pol, ser pon iny e Pol te naa fiisen mi naa ya koman a saape.) 30 Ana fokinai vainy iny Jerusalem fakakarian rato, an tsoiny min moun fakookuar naa to ser nots e Pol ser ras fatafuts osing ya na saape, ri pingping ton matainy sobaa nana saape.

31 Tan nainy te tanaf iny atsuiny ari Pol, an tsue ruak to tana Vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan tana Roum, ri tsue to a fokinai iny Jerusalem te vaaporor er. 32 Sen tsun ya nom rato na tee tsoiny mumua ana vainy puaan tsuri ser kuar veesau tsun ra naa tan tagin. Taa Jiu tagei fuainy tsoiny mumua fiisen kan ramirin vainy puaan, ser gima rapits pis e Pol, ri fatsurua iny naa ya.

33 Vaamuan nan tsoiny mumua naa mito ya nots to Pol. Ya tsue of raton vainy puaan ma kotskots ari ya na fuan a tseen, ya rangat ratuari, e sei na mes nato ee? Ai te kat a saa? 34 U vavarioiny nar tsoiny min moun te kaa, ana mesapan kuu iny ton sen vegiau, ana mesapan kuu iny ton mes. U goonen kinai fiisok, ana vaamuan nan tsoiny mumua gim to ma onot ma nongoiny kifon vegiau. Kat to ya tsue of ratuari ma atoiny naa ri Pol koman a numaa na parits tan vainy puaan. 35 Te taan naa Pol sa ruak panan tututua nanaa numaa to aya, tsoiny min moun komainy to ma atsuiny fiisok ya, san vainy puaan govets tsuiny naa towa. 36 U vavarioiny tsian nar tsoiny min moun vovou rari kuu fatsian to ser tsue, “Atsuiny famat yam!”

Pol Sakaa Tap Iny A Puan Tan Tagin

37 Te kat iny mei naa rin vainy puaan e Pol gagon koman a numaa na parits tsuar, ai Pol tsue of to na vaamuan nan tsoiny mumua tan faa Grik, “Nyo onot rou ma vegiau tsumanyi?” Ana vaamuan nan tsoiny mumua tsue to, “Nyi natiny faa Grik rom, ge? 38 Nyo pon manyi na tsoiny Ijip to te fapupuaan fiisen me na gamaman tan fo mar nainy te naa en. Nyi nom raton fats a tapan mes to te nom iny kirat iny puaan, ya mei ratuari tana pan a uur?”

39 Ai Pol tsue to na ka, “Anyo na tsoiny Jiu agiir Tasas unya Silisia. A ngats fan tsonyo kaa minon asangan. Rof non, famanat you ma vegiau anyo tan tsoiny min moun?” 40 Ana vaamuan nan tsoiny mumua famanat iny to Pol, ai Pol tsutsun to tan tututua ana ayei govets fapaas to na niman jias ma kaa faamon tsoiny min moun. Kat to ana fokinai vanumui rato, ai Pol kat ton vegiau faa Hiburu ai tsue to na ka:

Copyright information for `SPS