Acts 23

Pol Vegiau Matar Kansol Tana Taa Jiu

Pol matoong fapaparits raton fuainy mes tsian tan vaaguam tan Kansol tana taa Jiu, ya tsue to, “Vamuinyasiny tsiau, tana koma vanyo, nyo sikia ma kat ta ka ta iring tana saf ta ka ya na te kat anyo tana toto tsonyo matan e Gov.” Ayei te tsue fi nei aya, ana Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor tana taa Jiu e Ananaias tsue of rato na vainy te tsutsutsun panan ya ma sapainy ari na nguen ya. Ai Pol tsue of towa, “Nyi faarei rom a soopip te kaa tsun minon us rof jiarasan, sai gagon te murak en. Gov faan marom anyin fasaraa, tana saa nyi gum tsun rom iny vovou iny Faun iny fakaa vanyo tan vaatsuk, sai nyi fatoobing natiny ngats rom Faun, ana nyi tsue of rato na vainy ma sapainy vanyo ri.”

Ana vainy te tsutsutsun panan ya tsue to, “Ayei na sanaan iny vegiau tana Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor tana taa Jiu ten Gov, ge?” Pol tsue to, “Vamuinyasiny tsiau, nyo gima nat fi nei ayei na Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor tana taa Jiu. Kirkir tan Vegiau Ten Gov pas koraa te tsue fi nei, ‘Anyi ma tsue fifiiring vaare na vaamuan nan tsoiny tatagaa ot tan vainy tsuam,’ ai nyo te nat pas koraa.”

Pol nat bus ir mes panair vainy tsurin Kansol tana taa Jiu, arin Sadusi, ana mesapan tsurin Farasi. Kat to ana ayei kuu to sa tsue tan fuainy tsunaun tana taa Jiu, “Vamuinyasiny tsiau tana Kansol, anyo na tsoiny Farasi ana nyo na guei Farasi nyo faaman rou tan vainy mat Gov fatsuiny rarori tana mat ri te toto fatabin ayei na ka te kaa of anyo tan vaatsuk.” Te kat fakap yan vegiau to ana peits ruak to fapoopoan nara taa Farasi ana taa Sadusi, an vaagum takibaa bus nato. (A taa Sadusi te natiny tsue ror, a mes te gim on non ma tsun fatabin tana mat, ana sikia tu morena, ana sikia tu aaven. Sana ta Farasi te famainy ror a fopis a ka to aya.)

Kaa te ngue poor fatsian of ari na mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun, arin vainy iny Farasi, ri tsutsun ri tsue faparits fi to nei. “Mam gima sab ta iring tana mes to aya. Toroman tu sen tu aaven ge ta sen ta morena to favevegiau fiisen mi ya.” 10 An fapeepeits nai ruak fifiiring nato, ana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan oraav ton fuan panan, taa Farasi ana taa Sadusi kat ror ser faraaras iny e Pol ana puan ya te tanagat ya te mat kanen, kaa te tsue of arin vainy puaan ma of naa ri, ri te nom tap iny e Pol osing rari, ana ri te mei naa ya gagon koman a numaa na parits tan vainy puaan.

11 Tana voiny to aya voun vaagum, ana Tsunaun Jisas tsutsun to panan e Pol Ya tsue faparits of towa, sa tsue, “Anyi ma tsutsun fapaparits, bainy oraav, nyi te favaanan bus iny asanga Vanyo Jerusalem, ana nyi kan ma favaanan iny ya Roum,” tsue fi na Tsunaun ten Pol.

Taa Jiu Kat A Pau Vurung Iny Tokoiny Famat E Pol

12 Ana nainy arasan mito, ana taa Jiu vaaguam to, ser vaagum ser tsue na ka, man non jias, ara gim ror ma ainy ra te jiu onot non te atsuiny famat finy rora Pol. 13 A vainy te tsue man non jias ser kotskots faavot iny vegiau, as'as narari fis pis non fats safunuu. 14 Ri naa tan tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu an tsunaun tana taa Jiu ser tsue, “Mam vaagum mam tsue fapaparits to, mam tsue to man non jias, ka te gim of romam ma ainy, nai onot non tan nainy te atsuiny famat romam e Pol. 15 Kat fi non nei, ana mi fiisen ramirin Kansol tana taa Jiu, faan bus iny naa ton vegiau tana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan, ma atoiny bus mi ya Pol tsumi. Mi onot iny tsue of ya, tsumi te komainy nongoiny pis rom saf kifon vegiau nane Pol na. Sana mam kakoun em. Tabuiny ruak non ya tsumi, mam atsuiny famat rom ya.”

16 San nainy te nongoiny a guei tsoiny ten fafinen e Pol, ya kat to ana ayei naa to tana numaa na parits tan vainy puaan, ya sof to gagon ya siisio of to Pol tana fo vegiau te nongoiny ya. 17 Sen Pol fikoo na ina isen a tsoiny mumua tan vainy puaan ya tsue to, “Mei naa na tsoiny vurots tovei tana vaamuan tan tsoiny mumua tan vainy puaan. Ayei kaa minon sen tsue te komainy faan iny non ya tsunia.” 18 Kat to ana tsoiny mumua tan vainy puaan mei naa towa tana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan. Ya tsue to, “Tsoiny kotskots e Pol te fikoo vanyo sa tsue of vanyo ma mei me na tsoiny vurots tovei tsumanyi. Ayei kaa minon sen tsue te komainy faan marom anyi ya.”

19 Kat to ana vaamuan nan tsoiny mumua nom tap to niman ya, ya ras fi naa towa tatangin ri na ina fuan tsun te kaakaa, ana vaamuan nan tsoiny mumua rangats to na tsoiny vurots, “Nyi komainy faan iny rom saf vegiau ya na tsonyo?” 20 Ana tsoiny vurots siisio of towa. “Vainy Jiu kotskots bus vegiau ri komainy rangat marom anyi ma mei naa Pol peto tan Kansol tana taa Jiu tamanainy. Ri fakats ma gam manyi, to ser tsue ri komainy nat faarof ror saf kifon vegiau nane Pol na. 21 Sana nyi ma vovou iny vaaren vegiau tsurin, mes vainy tsuri, as'as tsuri onots fafis pis fats safunuu takop ror iny atsuiny ya. Ri tsue man non jias ri gim on ror ma ainy ri te jiu ta isen ta ka, onot non te atsuiny famat finy rori ya. Te anaanos marom anyi ma fatangan.” 22 Kat to ana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan jiats naa to na tsoiny vurots, ya tsue fapaparits of towa, “Nyi ma siisio of vaare ta isen taa mes tan vegiau to te siisio of vanyo nyi.”

Vaamuan Nan Tsoiny Mumua Faan Iny

Naa Pol Tan Gavana Filiks

23 Ana vaamuan nan tsoiny mumua tan vainy puaan fikoo rato na ina fuan na tsoiny mumua tan vainy puaan sa tsue of rari, “Mi na ina fuan ma nom ir fuan natus vainy puaan an fits safunuu na mes gum ror tan hos, an fuan natus mes nom tap iny ror kirat iny fitaatsun, ana mi te kakoun tan taan fi Sesaria tana sia na kilok tana voiny. 24 Mi ma kakoun kainy tu hos nane Pol ma gum ya, ana mi te nai atoiny faarof ya tana Gavana e Filiks.”

25 Ana vaamuan nan tsoiny mumua kirkir ton sen noun sa tsue fi nei:

26 Anyo Klodias Lisias, nyo kirkir men noun to aya tsumanyi naa mes tsian, Gavana Filiks: Nainy rof tsumanyi.

27 Vainy Jiu nots a mes to aya ser komainy ma atsuiny famat ya. Sana nyo nat you ayei na tsoiny Rom, kat to ana nyo fiisen ramirin vainy puaan ruak ratuari, ana mam nom osing ratuari Pol. 28 Nyo komainy ma nat, saf kifon vegiau ya na te sak of ari na mes to naa, to tsonyo atoiny naa ya tan Kansol tana taa Jiu. 29 Ana nyo rangat ratuari, ri tsue of vatua nyon fo vegiau tana Faun tsuri, ana ri sak towan vegiau to aya. Sana ri gima fafaatai iny ya ta isen ta ka ma onot iny atsuiny famat ara ya, ge ma fakei ara ya tan kotskots. 30 An vegiau see nom ronyo tovei, tee mes tana taa Jiu te kat a pau vurung ma atsuiny famat ari na mes to aya ka te faan veesau of iny naa nyo ya tsumanyi. Ana nyo tsue of raton vainy te sak yan vegiau ma vegiau fatoobing mata manyi ma nongon anyi ana nyi te nat fatoobing tana saf a ka ya na te komainy fafaatai of iny rori ya na i tsumanyi. Noun te tsue fi nei aya.

31 Kat to an vainy puaan vovou iny ton tsue ser nom e Pol ri naus osing to naa Jerusalem, ser mei naa ya tana ngats fan iny Antipatris tana voiny. 32 Te takiir me na nainy an vainy puaan tabin fatabin to tana numaa tsuar a parits iny Jerusalem ana vainy tsun te gum tan hos, ri tsun te atoiny naa Pol Sesaria. 33 A vainy te gum tan hos nai ruak i Sesaria, ana ri faan iny ton noun ten Gavana Filiks, ana ri ras kainy naa to Pol ser fatsutsuiny ya matan ya. 34 Ai Filiks gosias ton noun, ya rangats to Pol, “Saf a gum fan tsumanyi na?” Ai Pol tsue to, “Anyo iny Silisia.”

35 Ai Filiks tsue to ten Pol, “Nainy te ruak miror vainy te sak manyin vegiau, nyo nai nonongoiny rou vegiau tsumi.” Ya tsue of ratuari ma kotskots tsom iny ari Pol tana numaa te kat e Herot.

Copyright information for `SPS