Acts 25

Pol Sing Ma Naa Fi Tan Vaatsuk Ten Sisa

Voun fofopis nan nainy te ruak me Festas ya ka to tana gum fan, ayei naa fi to tana ngats fan Sesaria ya poo to naa aya ya naa fi naa to Jerusalem. Kat to an fo tsunaun tan tsoiny faakor ana fo tsoiny mumua tana taa Jiu mei miton fo vegiau te sak ari Pol. Ri sing to Festas ma nongoiny rari ya ana ayei te famanat iny e Pol ma naa fi mi ya Jerusalem, tana saa ri kat pau vurung ma takop ari ri te tokoiny famat ya sanaan. Festas biny ratuari sa tsue, “E Pol a kotskots iny Sesaria ana nyo fatoobing naa fatabin fi naa rou unya aya. Tanyir yam mes tsoiny mumua tsumi er naa fiisen vamituanyo Sesaria er tsue faruak iny to na fo iring te sak romi na mes to, te tsikoo iny sab fi romi na fo iring te kat ya.”

Ai Festas kaa to tana ngats fan tsian iny Jerusalem jian gen safunuun nainy, kat to ana ayei naa bus fi enato Sesaria. Ai tan mes nainy ya gum to tan gumgum tana pan iny vaatsuk, ya faan iny naa ton tsue ma sof me Pol. Tan nainy te ruak me Pol gagon, kat to ana taa Jiu to te poo me Jerusalem tsutsun babau to Pol, ri tanik iny kat ton fo tsuen parits tana fo iring te kat ya, sana fo vegiau te sak ari yan iring, to aya a sikia tu man nan ya.

San e Pol faan iny a fo vegiau iny fasakaa ot iny a tsivon, sana ayei tsue, “Nyo gima kat ta iring ma ngats anyon Faun tana taa Jiu, ge nyo gima ngats faun tana saape, ge tana faun tana taa Roum.” San e Festas koman ir a taa Jiu ma paparaa ri tsunia to sa rangats e Pol, sa tsue, “Nyi paparaa rom te naa fi rom anyi Jerusalem ma tsutsun anyi tan vaatsuk ra te tanaf iny tsikoo na fo iring tsumanyi unya aya?”

10 Ai Pol tsue to, “Anyo to tsutsun rou tan vaatsuk tan faun tana taa Roum, tana saa nyo kan a tsoiny Roum ana nyi ma nongoiny kainy a fo iring te sak varonyo ri, ayei na rof nan ya. Nyo gima kat tu kat iring tana taa Jiu, anyi kan nat fi rom nei. 11 Te tsikoo iny sab fi romi na fo iring te kat anyo ma atsuiny famat vanyo mi, nyo gim rou ma sing mami ma fataanis osing anyo na mat. Sai te gim fi romi ma sab ta iring tan fo vegiau te sak varonyo mi na taa Jiu, sikia ta mes te onot non ma faan vanaa nyo tsuri. Nyo sing rou tsumanyi, ma naa nyo tan vaatsuk ten Sisa unya Roum.”

12 Sen Festas vegiau fiisen miton vainy tsian tsuan vou ya biny ton rangat ten Pol sa tsue, “Nyi sing ma naa fi tan vaatsuk ten Sisa unya Roum, sai tovei nyi naa fi naa rom unya ten Sisa Na Aatouf A Karap.”

Pol Tsutsun Matar Ere Agripa Me Benis A Ina Fuan Iny Jiu

13 Vou bus ai Agripa na aatouf fiisen me Benis a fafinen ya naa fi mito Sesaria a tou nak e Festas a tou tsue paparaa te nom finy e Festas gumgum. 14 Vou na tee nainy te kaa ri sen Festas fafaatai e Agripa na aatouf tana foka te ruak ten Pol, sa tsue, “Te kaa minon a isen a mes a kotskots te kaa patsukanen tan nainy ten Filiks; 15 tan nainy te naa fi nyo Jerusalem, ana fo tsunaun tan tsoiny faakor fiisen men tsoiny mumua tan taa Jiu faan vatuanyo na fo iring te sab ari tsunia ser rangat vanyo ma asang anyo na mes to aya te kat kat iring ana nyo tsue to na ka, ayei ma mat.

16 “Sana nyo tsue of rari te gim non ma rof tan kat tana taa Roum tan faan iny a mes tabuiny sab rori na iring tsunia tana pan iny fasaraa. Sai te rof non, ara ma favevegiau tsom mi ya tana pan iny kat vaatsuk, ma ka mi yan nainy iny fasakaa ot iny a tsivon mata rarin vainy te sak yan vegiau. 17 Tan nainy te na mi ri nei, nyo gim to ma kat a ka to ma potsian ya, ai tan mes nainy nyo vaagum to tan gumgum iny vanongoiny vegiau, nyo faan iny ton tsue ma sof me na mes to aya. 18 Ana ri na taa Jiu to te faan iny ya tan vaatsuk tsutsun to, sana ri gima kat tu vegiau, te pokei faruak non a fo iring te kat ya, nyo karian pon iny rari te faruak ror ta iring tsunia. 19 Sana ri fapeepeits fiisen tsun pis me Pol fa'ararat iny a fo faaman tana fo fafaatouf tsuri ai tana mes te koo ri Jisas, to te mat, sen Pol tsue, na mes to aya te tsun fatabin Ya toto nato. 20 Anyo sikia ma arasan tan fakats ta sanaan te nom ronyo tu siisio tu rof tana ka to aya, to sana nyo rangats ya, ai Pol to te koman fi non ya ma naa Jerusalem ma tsutsun tan vaatsuk ma tanaf iny tsikoo ri ta fo iring tsunia. 21 Sen Pol sing to ma kaa en ya nimar vainy bei ot, onot non tan nainy te faan iny non a Aatouf A Karap e Sisan vegiau tsunia. To sana nyo faan iny tsuen parits ma bei ot faarof iny ari ya onot non te faan iny naa ronyo ya ten Sisa.”

22 Kat to ai Agripa tsue to ten Festas, “Anyo patsukan you komainy nongoiny roun vegiau tana mes to.” Ai Festas biny towa sa tsue, “Tamanainy nyi te nongoiny vegiau tsunia.”

23 Tan mes nainy ai Agripa me Benis naa mito, vau me na fo vaun iny aatouf faatok rarorin karap, ri sof mito tana pan iny vaaguam tana fokinai, ayei naa fiisen men fo tsoiny mumua tan vainy puaan fiisen kan men vainy tsian tana ngats fan. Ai Festas faan iny ton tsue ri mei mito Pol gagon. 24 Sen Festas tsue, “Aatouf Agripa ai mi kan to te kaa rom tagaa yam tana mes to, taa Jiu te kaa ror to Sesaria, ana ri kan te kaa ror Jerusalem te tsue ri tsugei ya ana ri kan tsue tsuk fiisok ror ya, to ser nai fafaatai vaminyo ya. Ri sikia ma faonot men vaakuu tan tsue na ka, te sikia non ma rof tsunia ma toto! 25 Sana nyo gima sab ta ka te kat ya to ma atsuiny famat ari ya. Sana ayei patsukanen sing ma tsutsun ya matan e Sisa unya Roum, nyo faarof to tsunia ma naa ya. 26 Sana nyo na sikia ma kaa me tu siisio tu rof ma kirkir naa nyo ten Sisa Na Aatouf A Karap. To sa nyo mei mi ya mata mami faavot ai mata manyi Aatouf Agripa, tana saa nyi natiny rom Faun tana taa Jiu, ma tagaa nyi tana ka to, toroman vou te kaa mironyo ta nat nyo te kirkir nats, 27 tana saa te gim non ma toobing te faan iny na ronyo na mes te kaa non tan kotskots ten Sisa te sikia non ya tu siisio tu toobing tana fo iring te sak rori ya.”

Copyright information for `SPS