Acts 27

Pol Sepuu Fi Naa Roum

Festas te fakats mamam ma sepuu fi naa tana gum fan iny Itali, ri faan iny naa to Pol fiisen ramen mes panair vainy kotskots ten Julias, a tsoiny mumua tana isen a gum nar vainy puaan iny Roum to te binun non fain e Sisa, koo rori na Gum iny vainy Puaan tana Aatouf a Karap. Mam jias tana isen a toraara iny Aramitiam, te kakoun ma naus osing a pan iny Sesaria, ser sepuu fi naa tana fo ngats fan teis tana gum fan iny Esia. Aristakas ayei na vaatau a fafaaman tana ngats fan iny Tesalonaika tana gum fan iny Masedonia te kaakaa fiisen mamimam.

Tan mes nainy mam ruak to Saidon, Julias kat kat rof ten Pol sa famanat iny ya ma nai tagei yan vaatau tsunia ri te fainy ya ta ka te komainy non ya. Mam naus osing to na Saidon. Ana ainysat taf mito sa fapan mamam mam fakats to ma famaruf tsom em vou na toor iny Saipras. Mam sepuu faguas fi naa to na namaan tana gum fan iny Silisia ai tana gum fan iny Pamfilia, mam ruak to tana ngats fan iny Maira tana gum fan iny Lisia. Na aya, a tsoiny mumua tan vainy puaan sab a isen a toraara iny Aleksandria te kat iny naa fi naa non tana gum fan iny Itali ana ya nai aton matuamam tana toraara to ayei.

Mam kovoo busem ma naa to sana toraara gima onot iny taan tsikap, mam taataan faamo tsun ma naa tan fo mes fo nainy tana saa, a ainysat. Mam tanaf ma ruak panan a ngats fan iny Naidas. Ainysat kat tap mamam, sa mam gima onot iny naa pis na, kat to mam taan fafauf fi naa to mam fis naa to na Salmoni, famaruf fi naa voun a toor iny Krit. Mam taainy tsuktsuk nan guararen iny Krit mam sukei naa to na ainysat, vou mam ruak to tana isen a pan koo rori na Matsin iny Maruf, gima veevian osing a ngats fan iny Lasia.

Mam kaa fananaangis em tana Matsin iny Famaruf san sekeiny ratsuu ruak ename mam gim to ma onot ma taan pis, an Nainy iny Tavtaav iny a kainy ainy tana taa Jiu kap kanen nato. Ai Pol faan ratuarin tsue taatag, 10 “Amin a vainy tatanamots yam, te naa rora, ra nai sab ror a iring, foka ravaa non, vainy ruk ror ri te mat ana toraara kan taaboree na non, to sana ra ma taan pis vaare.” 11 Sana tsoiny mumua tan vainy puaan faamainy tsue tana tsoiny tau ana tsoiny fasito tana toraara, ya gim to ma faamainy tsue ten Pol. 12 Sana pan to aya na gima rof iny atang ma atang a toraara tan nainy tana ainysat tsian ana tonok. Kat to ana tsoiny tana toraara tsue faonot to, ri komainy naus osing ror a pan to aya ri te naa fi unya Finiks te rof fi non ya ri te kaa tana pan to aya tan nainy tana tonok. Finiks ayei a isen a suun iny Krit a rof iny tapiny tan nainy tana ainysat ana tonok, tana saa ai te gum non fapoopoan nana kowan ana kabas.

A Ainysat Tsian Te Fatsuiny Posaa

13 Nainy te taf iny tsitsiuf me na ainysat iny vou sai te gima taf faparits fiisok me, ser pon fi nei ri onot ror iny tsiir ereer naa tana suun to aya te tsue ri, kat to ser ras a fagum tap ser tsiir vovou iny nana mats iny Krit. 14 Sana ainysat tsian tapoor veesau tsun naa me koo rori na Towisim Mataisia tapan ising me tobeer iny Krit nai ruak me tana toraara. 15 Ayei taf fatsuutap a toraara, ana toraara gim to ma onot ma tsiir ana mam sagoor mato. 16 Mam famaruf fi naa to vou na isen a toor a kakaii, koo rori Koda, mam nag fiisok em tana binun, ma pon ma aungits iny puak tana toraara. 17 Ri ras fapaas puak, ser tang vavis iny a fo aungits ri roots tap faparits mi towa na toraara. Ri oraav kat ror ser tsiir sab naa ta kokoon tan mounan iny Libia, kat to ser fauf sepuu. Ri tanyiny a ainysat ma taaf iny ya na toraara mam sagoor faamo tsun mato. 18 Ainysat an posaa gima sariof, tan mes nainy ri tanik iny ravainy to na foka tana toraara, 19 ai tan fafofopis nan nainy ana ri raravainy to na foka te tamaar iny ari, faarei non aungits an sepuu ana mes foka nima rari. 20 Mamatsiny nainy mam gima onot ma tagei a nuaf an kootsits, ana ainysat gima sariof vaarik to tan taf. Mam pon tsun fi rom nei mam gim on rom ma ruak faarof on tan ta isen ta pan, mam nai nun tsun marom.

21 Nainy kinai te gima ainy a vainy vou ai Pol tsutsun to mata rari, ya tsue to, “Mi tabuiny nongon vanyo te tsue fi nyo, ma naus osing tsom vaare ra naa Krit, ara buiny gima sab nainy sekeiny ratsuu to aya ra te sab nainy iring ana fokinai ka te gima nai nun nats. 22 Sai roman nyo tsue of maromi, fagagaar vaare yam fakats tsumi, ma gima mat on ta isen tsumi, sana toraara tsun taaboree non. 23 Nyo nat rou, tana saa, naanaf tana voiny morena ten Gov to te natiny fafaatouf ronyo ana nyo na tsoiny binun Tsunia naa mito tsonyo. 24 Sa tsue, ‘Bainy oraav Pol! Te tsutsun rom anyi tan vaatsuk matan e Sisa Na Aatouf A Karap. Gov tan koma ree'un Tsunia, kat, kat rof to te faakats of anyi sa nongoiny faakats tsumanyi, sana ri gima mat, iton vainy te sepuu fiisen mi nyi.’ 25 Amin vainy fagagaar vaare yam fakats tsumi tana saa nyo kaa mirou faason parits ten Gov ana nyo faaman rou fo mamatsiny ka nai ruak iny man enanats non, te tsue of fi vanyo Ya. 26 Sana ainysat taf fasung rarora tan ta toor.”

27 Fasafunuu ana fats a voiny busen ana ainysat taf fasagoor fi matuamam tana Namaan Mediterenian. Te sisiruiny onots ya na tangats iny voiny an vainy binun tana toraara pon iny to na toraara te fasiruu nana tan ta isen ta toor. 28 Kat to ri fauf to na naknak, ri nat fi to nei a kakeits nana namaan onots a fats safunuu na ngaf (120 feet) mam taan fasak pis naa to ri kat pis ton senviir kat, ser sab a kakeits nana namaan a fopis safunuu na ngaf (90 feet). 29 Ri oraav, kat non sana ainysat taf fi ma naa mam tan fats ana toraara te tamormor en, ri fauf to na fats a fagum tap vou na toraara, ana ri fafaakats of to na nainy ma arasan tsikap ya. 30 An vainy binun tana toraara pon to ma bus osing a toraara, ri fauf ton puak namaan ana ri pon to ma gam er fauf naa to ta fo mes ta fo fagum tap imus nana toraara. 31 Sen Pol tsue tana tsoiny mumua tan vainy puaan an vainy puaan, “Te tsiak osing rorin vainy binun a toraara mi mat fakap marom.” 32 Kat to an vainy puaan tek ots to na tabinon nan puak ser fakei ya ma sagoor naa ya.

33 Te sisiruiny takiir me na nainy, ai Pol vasuet ratuari ma ainy ta kainy ainy, “Mi kaa babainy em safunuu an fats nainy, an fokinai nainy to aya, mi gima ainy vaarik ta ka tana saa mi kaa iny reesik tsun em. 34 Nyo vasuet maromi, ainy yam ta kainy ainy te komainy romi, ma parits ami ana mi te gima nom oiny ta iring.” 35 Te vegiau fakap e Pol, ya nom ton koinykoiny ya tsutsun to mata rari ya tsue faarof iny towa ten Gov sa ivoo ya sa tanik ainy to. 36 Kat to ana fokinai vainy koma rof to ana ri ainy to na kainy ainy. 37 As'as tsumam a fokinai vainy te jias onots fuan natus an fits safunuu ana aunom. 38 Te ainy faonot a fokinai, ana ri ravainy to na fo ong koun namaan ma tsig a toraara ai te kenak me onot iny taf iny naa ya na ainysat mou poporos.

Posaa Boree Na Toraara

39 Te paas me na nuaf ana ri gim to ma tagaa fanatnat iny mounan. Sana ri tagei a isen a sof a nai gagon kaa minon mooyon rof, ser fakats ma fasung naanaa toraara a soon iny to na fain ya tan mooyon. 40 Kat to ana ri ots to na aungits te patom ari na fagum tap, ser fakei ya sa ruk na gagon namaan, ai tan senviir nainy ri puruur to na aungits te roots ari na fos iny tau te natiny kaa non kapits nana toraara, ri ras ton sepuu matan a toraara ma taf ya na ainysat a toraara, ai te tanaf iny sung naa. 41 San u goor ras fatsiir a toraara sa soon iny naan imus na ya tana kokoon an posaa tatats iny ton tau, ana toraara taaboree to.

42 Vainy puaan kat fakats ma atsuiny famat arin fuainy vainy kotskots, an ta sikia ta isen tsuri te onot ma aga ya te bus. 43 Sana tsoiny mumua tan vainy puaan komainy ma faakouts e Pol, ya tsue tap raton vainy puaan ma atsun vaare rin vainy kotskots ya tsue faparits of raton a vainy ere sei te onot iny aga ror ee, tsiak faamuan osing yam a toraara ai te aga fasung naa. 44 Ana fokinai te vovou mes vainy nom tap ror tana fo painy om, ge tana fo painy om te taaboree tana toraara ana mi te sagoor fasung naa, ri kat fi nei aya ana fokinai vainy ruak faarof to teis.

Copyright information for `SPS