a(Aisaia 6.9,10)

Acts 28

Mam Sak Iny Malta

Tan nainy te sung bus amam mats, mam nat fi to nei a toor te koo rori Malta. Vainy fan tana toor to aya vivaatau faarof tsun fiisen mamimam. A ruat kan tanik iny tsidup me ya kat to na pan sa kour en, ri kat to ser faakoor guaf ri nai fi ras mito tsumam. Pol farosoon nau ya sog iny towa, kat to ya fatuei naa ton nau tan guaf ana isen a koraa sarei to na fisikii nan guaf ya tafuts osing mito na sog nau sa kots a niman e Pol. Tan nainy te tagein vainy tana fan a koraa te kots fi ya na niman e Pol nei sa gageits patsukanen nato, ri favevegiau patsukan rato fapoopoan narari, ri tsue to na ka, “Toroman, a mes to te natiny atsuiny famat raror vavainy, kainon te gima mat fi ya namaan, san fo gov tsura gim ror ma famanat iny ya ma toto ya.” Sen Pol fabirat iny a niman ana koraa gotsiny of naton guaf sana ayei gima sarei vaarik ta kamits te rof tsun. A vavainy te anaanos ma tagaa ri te tsub fi non a niman e Pol ge ri te pon iny ya ma gotsiny putaa na mat. San tan nainy te anaanos ari ri gim to ma tagei ta iring ma ruak ri kopis pis ton fakats tsuar ri tsue to, “Ayei na isen a gov!”

A pan te kaa mam gima veevian tana pan te kaa ror a fo painy petoo ten Pabilias, a tsunaun te tatagaa ot iny non a toor. Ayei fikoo mamam ana ayei fafasung faarof tsun matuamam sa tagaa ot matuamam sa onots fopis nainy. Taman Pabilias a soon iny faadis, puan ya na fisikii ana ayei te kaa men faadis purus iny rafatsiny. Pol sof naa to tana pan te soon non ya ana ayei fasaur to na niman ana ayei faakats to ana faadis kajiaa nato. Nainy te tagei a vainy a ka to, an vainy faadis kinai naa mito ser tsipaar fatabin rato. 10 Ri faan matuamam a fo fifaan a kinai, ai tan nainy te kat iny kovoo mam ri faan to na fo mamatsiny ka faonots arin koman tsumam tan tou taataan tsumam namaan.

Mam Sepuu Tana Toor Iny Malta

11 Vou na fopis a iifaa mam sepuu bus mato tana toraara to te poo fi me Aleksandria, asangan a toraara e “Muinyasiny gov Puna,” a toraara to aya te kaa patsukan en tana toor tan nainy tana tonok. 12 Mam ruak to tana ngats fan iny Sirakius mam kaa ton fopis nainy. 13 Mam poo to unya ya mam sepuu to, mam nai ruak to tana ngats fan iny Rejium. Ai tan mes nainy ana ainysat iny vou tapoor mito, voun fuan nainy mam ruak to tana ngats fan iny Putioli. 14 Mam sab to na tee vainy te kaa kan miror a faaman ten Jisas, ari rangats matuamam ma kaa fiisen ramiri onots fits nainy. Vou mam see naanaa fi mito Roum. 15 A fo vamuinyasiny te natiny kaa ror Roum nongon to te kaa fi romam ri kat to ser naa me, rin vainy te naa me onot me tana tuan iny Apius ai tana fopis a numaa iny favusuan tan vainy, ri nai tagei mamimam. Tan nainy te tagei rari Pol ri faparits towa ya faarof to ten Gov.

Mam Ruak Roum

16 Tan nainy te ruak bus amam Roum, an vainy tana gamaman famanat iny to Pol ma kaa tsivon en ya tana isen a numaa fiisen kainy me na tsoiny puan ma bei ot iny ya ya.

17 Voun fopis nainy te kaa bus amam Pol fikoo raton tsunaun tana taa Jiu tana pan to aya ma naa mi ri tan vaagum. Tan nainy te vaaguam bus mi ri ana ayei tsue to tsuri, “Vamuinyasiny tsiau, man enanon a sikia ta iring ma kat anyo tan vainy tsura ge tan kat tan fuainy tsuvurara to te fafaatsuts iny ari muan. Ri kotskots vanyo tana ngats fan iny Jerusalem ri kat to ser faan vanaa nyo tana taa Roum. 18 Taa Roum rangat vatuanyo ri kat to ser komainy ma puruur vanyo tan kotskots tana saa ri gima sab ta iring ma kat anyo to ma atsuiny famat vanyo ri. 19 Sana taa Jiu koma suar iny a ka to, nyo kat to sana nyo sing ma naa fi tan vaatsuk ten Sisa Na Aatouf A Karap, kainon te sikia fi ronyo tu vegiau tu iring te sak ronyo na vavainy tsonyo fatoobing. 20 Ai na ka te fikoo of im yam ma vegiau anyo tsumi; anyo kaa mirou a tseen to nimau tana faaman te kaa mironyo tana Tsoiny Fiisaup tana taa Isrel te naano anaanos rora ma tagei Ya.”

21 Kat to ana ri tsue to tsunia, “Amam gima nom tu noun te kirkir mi ri Judia ma tsue fanat of mamimam tsumanyi, an fo vamuinyasiny tsumam to te poo me naa aya tana gum fan iny Judia ri kan gima siisio of mamam ta ka, ge ma siisio fifiiring manyi. 22 Sana mam komainy nongoiny rom ta fo fakats tsuam, tana saa mam nat fi rom nei tan fo mamatsiny fan vainy tsugei ror a gum nar vainy to ari nyi na isen tsuri.”

23 Ri kat to ser tanuu Pol saf nainy te naa mirori naa. Te ruak bus nainy ana vainy a kinai faroruak faavot mito tana pan te kaakaa Pol. Ya tanik iny vegiau fa'arasainy of ratuari na Waan e Gov tana voinyvoiny sa nai onot ovei tana voiny. Ayei komainy ma fa'arasainy of rari Jisas a Krais a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy to tan nom a fo vegiau tan Faun te kirkir iny e Moses, ana foka te kirkir iny kuigin muan. 24 Ana mesapan tsurin vainy faamainy tsue ten Pol, san mes panan tsuri sikia ma faaman. 25 Ana ri koma suar to fapoopoan narari ser fakats ma takibaa, vou te tsue fakap bus iny ya Pol sen vegiau tovei, “U vegiaun rof ovei te faruak Aaven Taabos nguen e Aisaia na kuigin to sana ayei fafaatai ir tsuvurara! 26 E Aisaia na kuigin te tsue,

‘Kua ana nyi te tsue tana taa Jiu:
Ami nongon rom sai te nongon tsun rom, mi sikia rom ma nongon fanatnat iny ya; mi matoong rom sai mi matoong tsun rom, mi sikia rom ma tagaa fanatnat iny ya,
27 tana saa, u fakats te nun ovei en, ana mi pip a teinam, mi kaput tap iny to na matam kat rom sam tagaa fanatnat, mi te nongon fanatnat an fakats tsumi te arasan me mi te nat, ana mi te takopis osing aveto tsumi mi takopis mito Tsonyo, ana Nyo te anofe ravainy aveto tsumi,’ tsue fi Gov.” a 
28 Pol fakap ton vegiau tsuan sa tsue, “Mi ma nat fi nei, Gov faan bus iny vaanan Tsunia tan kat iny saup fatabiny tan vainy sikia ma taa Jiu. Ri nai nongon ror ya!” 29 [Tan nainy te tsue fakap iny e Pol a ar karainy vegiau to, kat to ana taa Jiu tsun to ser naa eer, sana ari te fa'ararat ir fapoopoan narari patsukaner.]

30 Fuan a ingainy ovei, Pol kaakaa patsukan en tana numaa te natiny foiny non ya tan nainy te kaa fi non ya, ana ayei natiny fasof raror vainy numaa tsuan tan nainy to komainy tagei rori ya. 31 Ana ayei ongoor to iny favaanan iny a Waan e Gov ya te faatsuts kan rari tana Tsunaun e Jisas Krais, ayei kaa me na parits iny favaanan ana sikia kan ta mes ma kat tap iny ya.

Copyright information for `SPS