a(Faun 18.15,18,19)
b(Tatanik 22.18, 26.4)

Acts 3

A Mes A Mou Mat Rof Fatabin En

Tan sen nainy tana fopis a kilok tana touraf, Pita me Jon naa fi to tana saape tana aua iny faakats. A mes agiir me a moun ya na mat natiny govets finy naa rori tana pan te koo ri, Matainy Sobaa Na Saavits nana saape natiny fagum rori ya te sing maamaa ta ka tana vainy tan mamatsiny nainy. Tan nainy te tagei ya Pita me Jon te sof naa ana ayei sing to Pita me Jon ma fainy ari ya ta painy moni. Ri kat to ser matoong fatoobing naa to tsunia ai Pita tsue to, “Matoong me tsumam!” Ana ayei matoong ratuari ayei pon fi nei ri na ina fuan komainy faan iny ror ta ka tsunia. Kat to ai Pita tsue to tsunia, “Anyo sikia ta painy moni, sana anyo faan marom anyi na ka te kaa mironyo: tana asangan e Jisas tana ngats fan iny Nasaret nyo tsue of marom anyi, tsun, nyi te taan!” Ya nom to tan nimainy matou tsunia na mes to aya ya ras fatsuiny towa. Sen tsun ana moun a mes to parits fatabin bus enato. Ayei tsiak to jias, tsutsun to moun ana ayei tanik iny taan to. Kat to ana ayei sof fiisen ramituari gagon tana saape, taan non ya tsiak en variri non e Gov. Ana gum iny vainy tagei towa te taan fi ya ana ya variri en ten Gov, 10 ai tan nainy te inainy ari ya, ayei na mes te gumgum tana “Matainy Sobaa Na Saavits” tana saape, ri karian ser saar rato tana ka te ruak tsunia.

Vegiau Te Pokei E Pita Tana Vainy Koman A Saape

11 Tan nainy te nom tap ya ten Pita me Jon, vainy a kinai fakakarian ri kookuar naa to tsuri tana saparoon tana saape te koo ri Saparoon Ten Solomon. 12 Te tagei e Pita na vainy ya tsue to tsuri, “Amin vainy Isrel, kat fei sa mi karian iny a ka to ei, ana saa te matoong romi tsumam na? Mi pon iny rom a parits te kaa miromam ge tana ka iny tavaron tsumam matan e Gov to sana mam kat a mes to sana ayei taan en? Sikia, e Jisas te tsipaar ya. 13 E Gov ten Abraham me Aisak ai Jekop, ana Ayei kan a Gov tan fo tsuvurara ana Ayei kat to na foka to aya iny faatok, Jisas kaa minon gumgum iny vamarits Ayei na Tsoiny Binun Tsunia. E Jisas to aya te faan iny naa mi ma atsuiny famat ari Ya. Mi tsugei Ya matan e Pailat. Pailat pon ma puruur Ya sana mi baainy em. 14 Ayei na Isen a Taabos ana Tavaron, sana mi tsugei Ya mi komainy e Pailat ma vovou iny mangiir tsumi to sam komainy ma puruur e Barabas a mes to na fifitokon. 15 Mi kat to sam atsuiny a mes to te kifon iny non a toto na suu. San e Gov fatsuiny fatabiny Ya tana mat ana mam tagei e Jisas te toto fi Ya voun a mat Tsunia. 16 A parits tana asangan e Jisas to te faparits a mes to na mou mat a pin iny taan. A ka to te tagei ami, mi natiny towa te kat amam tana faason te kaa miromam tana asangan Ya ai tana faason tsumam ten Jisas to sa kat faarof a mes to mata mami fokinai.

17 “Sai tovei, fo vamuinyasiny tsonyo, nyo natiny rou a ka te kat ami fiisen kan men tsoiny mumua tsumi ten Jisas, mi kat ya tan fakats tsumin onanun, 18 sai tan kat to ayei Gov pokei faruak iny a man nana ka te pokei iny fuainy kuigin Tsunia muan, ten Krais a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy nai saraa kamits non. 19 Reesik yam, am naus osing ton kat iny aveto tsumi am takopis to ana mi te tap ten Gov ma anofe Yan aveto tsumi. 20 Mi tsikoiny kat fi rom nei, Tsunaun faan iny non nainy iny faparits fo aave mami. Ayei faan pis iny naa Jisas a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tsumi. 21 Ana Ayei kaa non Gormirmir onot non tan nainy te ruak fafoun non mamatsiny ka te tsue faman bus iny e Gov san kuigin taabos pokei ya muan, 22 tana saa Moses te tsue,

‘A Tsunaun e Gov tsumi nai jiats minon a isen a kuigin, faarei te jiats fi vaminyo Ya, ana Ayei na isen a mes tana vainy tsumi na taa Jiu fatoobing. Ana mi ma nongoiny a fo mamatsiny ka te tsue of maromi Ya.
23 E sei tsumi te gim non ma nongoiny a ka te tsue non Ya ee ri nai nom ravainy nats ror ya tana vainy Tsunia ana Ayei te kat fiiring nats ya.’ a 
24 Samuel a kuigin ana fo kuigin kan to te ruak vovou me tsunia, ari na fokinai te kaa me na fo vaanan iny pokei a foka te ruak nats non tan nainy roman. 25 An tsuen man ten Gov te pokei iny kuigin, a fo vegiau to te naa of mamimi, mi kaa kan koman tsuen man te kat e Gov tan tsuvumami. Ayei te tsue of e Abraham sa tsue,

‘Tan fo tsubnaain tsumanyi fatoobing Nyo nai faparits rou a fokinai vainy tana monaagits to.’ b 
26 Tan nainy te fatsuiny e Gov a Tsoiny Binun Tsuan tana mat, Ayei jiats faamuan naa Ya tsumi ma faparits mami Ya, Ayei te kat mami mi te takopis osing kat iny ngi'arapaar tsumi.”

Copyright information for `SPS