a(Vadou 118.22)
b(Vadou 2.1,2)

Acts 4

Pita Me Jon Te Tsutsun Tan Firangat Matar Tsunaun

Pita me Jon vegiau kaner raror tana vainy an fo tsoiny faakor tana taa Jiu an tsoiny mumua tana fo tsoiny bei ot tana saape ana mesapan tana taa Sadusi ruak to tsuri. (Sadusi a gum tana taa Jiu to te natiny tsue ror a sikia ta tou tsun fatabin tana mat.) Ri faavot peits ir a ina fuan a amaraav, tana saa, ri faatsuts ir a vainy ten Jisas te tsun fatabin en tana mat sa faatok iny non a ka vainy mat te nai tsun fatabin ror tana mat tsuar. Ana ri kat to ser nots ir a ina fuan, ri fasof ratuari tana numaa iny kotskots ana ri kaa to gagon sa onots mes nainy, tana saa, te touraf busen. Sana ri na fokinai nongoiny vaanan ten Pita, ri faaman to an as'as nar vainy onots toromainy to na ngim a tapan.

Ai tan mes nainy fo tsoiny mumua tana taa Jiu an tsunaun tana taa Jiu fiisen ramirin fo tsoiny faatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses vaaguam faavot to tana ngats fan tsian iny Jerusalem. E Anas a Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor fiisen kainy me Kaiafas, ai Jon ai Aleksanda, an mes panair numaa iny guei tana Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor nom ir a fuan a amaraav to, ri fatsutsun ratuari matan, ser rangats rari na ina fuan, “Fei te nom ami na parits to te kat ami na ka to ei, ge na asangan e sei to tsumi kat a ka to?”

Pita via men Aaven Taabos biny ratuari sa tsue, “Tsoiny mumua an tsunaun tana vainy! To ma rangats ami mam tana ka na rof to te ruak tana mes a mou mat a gima natiny taataan ai to te kat fi ya sa rof fatabin ei, 10 ami ma nat faarof, min fokinai vainy Isrel, a mes to te rof fatabin sa tsutsun non mata mami ito tsun kan tana parits tana asangan e Jisas Krais a tsoiny Nasaret. Jisas, Ayei na mes te atsuiny famat ami mi fagageits Towa tana pagafuan, sen Gov fatsuiny fatabiny Ya tana mat. 11 Ai koraa Jisas to te kirkir iny Vegiau Ten Gov sa tsue fi nei,

‘A fats a marats to te tsugei fuainy tsoiny fatsun numaa ruak faarei na fats a karap ovei tana numaa.’ a 
12 Ai tsun Tsivon onot non ma saup fatabin rara sikia pis ta mes tana monaagits faavot, Gov faan rara na asangan e Jisas tsun ma saup fatabin rara Ya.” 13 Ana fokinai tana gum tan tsoiny tsian vaaguam to ser saar ir, tana saa, Pita me Jon gima oraav ana ri na ina fuan kan gima nom tu faatsuts tsian. Ri nat fi to nei ari na ina fuan a mes to te kaakaa fiisen me Jisas. 14 Sana ri sikia ma onot ma tsue ta ka, tana saa a mes to te kat faarof ari tsutsun kan enanon fiisen me Pita me Jon. 15 Ri tsue of ratuari na ina fuan ma tafuts osing ari na pan te vaaguam arin fuainy tsunaun, ri favevegiau patsukan rato fapoopoan narari, 16 “Saf ta ka te kat rora tana ina fuan a mes to na?” rangat fi ri. “A fokinai kaakaa ror Jerusalem nat ror tana ka iny faatok te kat ari, ana ra kan gim ror ma faungis. 17 San tan kat tap iny a ka to ma saats vavis vaare ri ya na vainy, ara ma tsue faparits of irari na ina fuan ma gim ari ma vegiau me ta mes tana asangan e Jisas.”

18 Ri kat to ser fikoo fasof fatabiny rari na ina fuan, ri tsue faparits of ratuari ma gim ari ma vegiau tan ta mes ge ma faatsuts vaare ri na asangan e Jisas. 19 Sen Pita me Jon biny rari ser tsue, “Ami patsukanem ma faaroiny a ka te toobing non matan e Gov, tsumam ma nongoiny mami ge mam ma nongoiny e Gov. 20 Mam gim on rom ma faonot tan tsue faruak iny a foka te tagei fatoobing amam ana foka kan te nongoiny amam.” 21 An tsunaun tsue faparits of pis ratuari, ri kat to ser tsue of rari ma naa. Ri gima sab ta ka ta iring ma kat ari to ma nom ari tu fasaraa, tana saa, vainy te faatouf e Gov tana ka te tagei ari te ruak. 22 A mes to te tsipaar ari sa toto te onots non fats safunuu na ingainy.

Vainy Fafaaman Faakats Of A Parits Iny Favaanan

23 Voun nainy te tafuts ari, Pita me Jon tabin fi naa to tana gum iny vainy tsuar ser fafaatai rari tan tsue te kat fo tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu an ri kan tsunaun tana taa Jiu. 24 Te nongoiny arin tsue to ri faakats faavot to ten Gov, “Tsunaun a Gov siireits, Nyi kat a Gormirmir ai nei petoo ana namaan an fo mamatsiny ka te kaa ror tsuri. 25 Tan Aaven Taabos Nyi vegiau of to tsuvumamam e Devit, a tsoiny binun Tsuam, sana ayei tsue,

‘Kat fei sana vainy sikia ma taa Jiu peits fiisok ei? Kat fei ser kat tanuu babainy ei? Tana saa, ri gima onot ma fabiu na Tsunaun.
26 A fo gotouf tana monaagits to an tsoiny mumua tana vainy vaaguam, ser kakouiny a tsivor ma fataatsun fiisen mi ri na Tsunaun ai Krais Tsunia, ito na mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.’ b 
27 Sa man kanen Herot me Pontias Pailat gum faavot tana ngats fan tsian to fiisen kan ramirin vainy sikia ma taa Jiu ana taa Isrel, ri takopis ser kat fifiiring e Jisas a Tsoiny Binun a Taabos Tsumanyi to te kat Anyi ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy. 28 Ri vaaguam ser kat a ka te fatangan bus iny Anyi ma kat ari, tana saa, ayei tanuu bus iny a foka te ruak tan mangiir ana parits Tsumanyi. 29 Sai tovei Tsunaun Nyi nat em tan tsue tap te kat ari, Nyi natiny famanat maromam tsoiny binun ma favaanan iny amam vaanan Tsumanyi fiisen me na parits ana ongoor. 30 Nyi ma karats a nima Manyi tsipaar, ana Nyi te faan iny me na foka iny faatok reits ana fo kan karap te tagei rori, ana fo binun saar iny faatok ma kat amam tana asangan a Tsoiny Binun Tsumanyi na Taabos e Jisas.”

31 Te faakats fakap ari ana pan te vaaguam ari tatagut nato. Ri na fokinai via men Aaven Taabos, ri tanik iny favaanan fiisen mito na parits ana ongoor.

Vainy Fafaaman Fikavuu Of Fo Mamatsiny Ka Faavot

32 Vainy fafaaman kaa tsun men sen fakats aave rari. A sikia ta isen tsuri ma tsue ayei tsun fasito iny non a fo mamatsiny ka tsuan, sana ri faavot fikavuu iny rora foka to. 33 An fo amaraav binun fiisen mito na parits ri favaanan iny to na tou tsun fatabin ten Jisas tana mat. Sen Gov faan iny koma ree'un tsian tsuri faavot a fokinai. 34 A sikia ta mes fapoopoan nana gum nar vainy fafaaman to ma kakat iny ta isen ta ka, tana saa, sei tsuri te kaa men tanun ge na numaa ee ri fafiifoiny iny ya, 35 ri mei me na painy moni ri faan ratuari amaraav ma tatafas rariri te kakat iny ror ta foka.

36 Josep a isen a tsoiny tana vun ten Livai te agiir Saipras, an amaraav natiny koo ror ya Banabas, tana saa a man nan asangan to “Mes natiny faparits non a mesmes,” 37 ayei fafiifoiny iny a painy petoo tsuan, ya nom to na painy moni sa faan rarin amaraav.

Copyright information for `SPS