Acts 6

A Ina Fits A Mes Pisainy Ari Ma Faakouts Ir Guamaraav

Tan nainy to aya, as'as nar matisian paas enato jias, ana rin matisian te natiny ror faa Grik koma suar raton matisian te natiny ror faa Hiburu. Rin matisian te natiny faa Grik ror tsue to na ka, “Tan mamatsiny nainy mi natiny faakouts rarori na vainy te kakat iny rora kainy ainy sana mi gim rom ma faakouts ir a fo amov tsumam.” To sana ina safunuu ana ina fuan a amaraav fikoo vaaguam ir matisian faavot ser tsue tsuri, “Te gim non ma rof te anofe roran kat iny favaanan iny vegiau ten Gov ra te tatafas tsun iny a kainy ainy. Vamuinyasiny fafaaman tsonyo pisan ir yam ta ina fits ta mes fapoopoan namami te via miror Aaven Taabos ana nat a rof ma tagaa ot iny ari na fo kainy ainy to. Ana mam te faan faavot iny nainy tsumam tan faakats ana binun tan favaanan iny vegiau ten Gov.”

Rin gum iny vainy faavot komainy fiisok vegiau te kat guamaraav, to ser nom e Stivin a mes kaa minon a faason a reits ten Krais ana ayei via kan minon Aaven Taabos ana nat a rof ai Filip kan, ai Porokoras, ai Naikeno, ai Timon, ai Pamenas me Nikolas. Nikolas a tsoiny Entiok to te sof ir a taa Jiu tan fafaatouf tsuri. Rin gum iny vainy faan ratuari na tee vainy to tan guamaraav, ana rin guamaraav faakats to ser fasaur nimar jias tsuri. To san vegiau ten Gov saats vavis a pan. An as'as nar matisian te kaa Jerusalem paas enato jias ana rin tsoiny faakor tana taa Jiu na kinai taun miton a faason.

Ri Nots E Stivin

Stivin, ayei na mes te kaa me na koma ree'un tsian ana parits a reits te faan iny e Gov tsunia kat a fo mamatsiny kat ana fo mamatsiny parits iny faatok fapoopoan nar vainy. Sana mesapan tsurin vainy vavaajets koma suar iny ya ito na tee vainy tan vainy binun babainy muan sai tovei tapuruur buser ser gum tana isen a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ma fafaatouf ari Gov u taa Jiu iny Sairini ai Aleksandria ai tana gum fan iny Silisia ai Esia. Ri fatsitsien me Stivin.

10 San Aaven Taabos faan iny a nat a rof ten Stivin to te vegiau fi ya, ri gim to ma onot ma tsue tap iny ya. 11 Ri pats ir a mesa vainy ser gam ri tsue to na ka, “Amam te nongoiny ya te tsue vasuar iny e Moses me Gov.”

12 Tan kat to aya ri fatsuiny to na komar a vainy an tsunaun tana taa Jiu an tsoiny fifaatsuts tan Faun. Ri naa me ten Stivin ser nots ya, ri mei naa towa matar Fuainy Tsunaun tan Kansol tana taa Jiu. 13 Ri fikoo ir mesa vainy ser gam iny e Stivin ri tsue to na ka, “A mes to te natiny tsue fifiiring fatatabiny non a saape na taabos an Faun te kirkir iny e Moses. 14 Mam nongoiny ya te tsue na ka e Jisas a tsoiny Nasaret rurei non a saape ana ya te pangis fo kat tan tsuvurara te faan iny e Moses tsura muan.” 15 Ana ri na fokinai to te vaagum matoong faparits tsuiny to Stivin ana ri tagei to na nain e Stivin te faarei na morena.

Copyright information for `SPS