a(Naus Osing 3.5,7,8,10)
b(Faun 18.5)
d(Aisaia 68.1,2)

Acts 7

E Stivin Te Vegiau Matan A Tsunaun Tana Taa Jiu

Ana Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor tsue to, “U tsue to ayan man?” Ai Stivin tsue to, “Fuainy vamuinyasiny an fuainy tetee, nongon yam! A Gov tan mamatsiny siinaiv ruak a tsuvurara Abraham te kaakaa ya tana gum fan iny Mesopotemia ana ayei tabuiny ma naa farokot na tana gum fan iny Haran, ai Gov tsue to ten Abraham, ‘Naus osing puputaa tsuam an fuainy famuinyasiny tsumanyi nyi naa to tan sen puputaa to te komainy faatok marom.’

“Kat to ai Abraham naus osing ton puputaa tana taa Kaldia te koo ri Mesopotemia, sa naa kaa en tana gum fan iny Haran. Vou na mat ten taman ya, ai Gov faan iny naa towa tan puputaa to te kaa romi roman. Gov gima faan iny ta painy puputaa ten Abraham ma fasito fatoobing iny ya. Ana sikia kan ta ar kakaii iny pan onot faarei non a isen a ngaf, a sikia. San e Gov te tsue vou Ayei faan iny non puputaa to aya tsunia ma tagaa ot iny ya ya an fuainy tsubnaain faavot tsunia, ri kan tagaa ot iny ror ya. Tabuiny kaa farokot minon e Abraham ta guei ai Gov kat ton tsuen man to aya. Gov tsue fi nei, ‘Tsubnaain tsumanyi, kaa kan nats ror tan puputaa tan mes vainy kaner tana gum fan kaner ana ri te kaa faarein vainy gog tsuri. Ana vainy te fasito ir fuainy guei tsumanyi nai kat fifiiring kan rarori onots non fats natus a ingainy. Vou Nyo te fakaa ir aatai tan tsoiny min moun te fasito iny ror tsubnaain tsumanyi tan vaatsuk. An fuainy aatai tan guei tsumanyi te naus osing puputaa to aya Ijip. Ana ri te nai faatouf Vanyo tan puputaa to aya i Kenan,’ Gov tsue fi nei aya. Ai Gov tsue of to Abraham ma kat ya na vaapee tsunia faarei non a bobot faatok iny non tsuen man tan Tsue Faunot te tsue faman iny Ya tsunia. Abraham kaa me na guei tsoiny e Aisak ana ya kat to na vaapee tsunia tan fajian nan nainy te agiir fi ya. Aisak ayei na taman e Jekop ai Aisak kat kainy to na vaapee ten Jekop. Ai Jekop ayei na tamar safunuu ana ina fuan na vun kat kainy ton vaapee tsuri faavot, ana isen tsuri Josep.

“Mes a ina safunuu ana isen a famuinyasiny ten Josep fitsufainy mi towa, ri fafiifoiny iny naa towa tan mes vainy kaner ser mei fi naa ya tana gum fan Ijip. Sen Gov kaa fiisen mi ya, 10 Ya faakouts Josep sa saup ya tana fo mamatsiny patang tsunia. Tan nainy te vegiau fiisen mi ya Fero, na aatouf iny Ijip, Gov fainy ya na nat a rof Ya kat to na aatouf iny Ijip ma komainy ya ya, kat to ana aatouf iny Ijip bobot to Josep ma faarei ya na Gavana tana Ijip faavot, ma tatagaa ot iny ya na fo mamatsiny ka tana numaa tana aatouf ai tana gum fan kan to aya.

11 “Vou an nainy ves ruak to na pan faavot iny Ijip, ana pan faavot iny Kenan, ser kaa me na patang tsian. An fuainy tsuvurara gim to ma sab vaarik ta kainy ainy. 12 Sen Jekop nongoiny a kainy ainy te kaa non Ijip ya jiats ra naa ton fuainy guei tsoiny tsunia iton fuainy tsuvurara ser naanaa tan vaamuan nana tou taataan. 13 Vou ri tabin fatabin pis to tan fafuan nana tou taataan, ai Josep pokei faruak to na tsivon tan fuainy famuinyasiny tsunia, ‘Anyo Josep.’ Ana aatouf iny Ijip nat raton fuainy nuatsin e Josep. 14 Ai Josep faan iny naa ton vegiau ten taman ya Jekop ma naa mi ya tsunia, fiisen ramirin vainy tsunia onots ror fits safunuu ana ngim tsoiny min moun faavot. 15 Kat to ai Jekop of fi naa to Ijip. Vou ya mat to, an fuainy tsuvurara mat kan rato. 16 Ser govets fatabiny naan, pua rari unya Sekem ser nai kats rari tan katskats na aya, ito na pan te pats of e Abraham fuainy guei tsuri ten Hemo unya Sekem.

17 “Te sisiruu men nainy te komainy ma kat e Gov tsuen man te kat Ya ten Abraham an aatai iny Isrel ruak iny karap mito unya Ijip. 18 Vou ana isen a mes ruak iny aatouf mito Ijip, ya gim to ma tos e Josep. 19 A mes to aya kat gam tan fuainy vainy tsura. Ya kat fifiiring ton tsuvurara, ya sogsog fiisok tsun ratuari ma naus osing ir fuainy meran tsuri ma kaa ri jiarasan tana fo numaa tsuar er mat to.

20 “Tan nainy to aya, tsinan Moses faagiir ya, sa faarei na guei na saavits, taman ya me tsinan ya makok ya tana numaa tsuri onots a fopis a iifaa. 21 Vou ser fakei ya ma kaa ya jiarasan, ana guei moun tana aatouf iny Ijip nom towa sa tsungainy faarei yan a guei tsunia. 22 Ai Moses nom ton fifaatsuts tana nat a rof tana taa Ijip, ana ayei na mes a parits iny vegiau an tana binun tsunia.

23 Moses fats safunuu na ingainy busen ya fakats to ma nai nak ir taa Isrel, a vainy tsunia fatoobing. 24 Ayei tagei a isen a guei Ijip te kat fifiiring a isen a guei Isrel. Ai Moses biny to na iring tana guei Ijip to aya to te kat kat iring tana guei Isrel, ya atsuiny famat towa. 25 Ya pon iny to na vainy tsunia fatoobing te fakats fi ror nei Gov komainy saup rarori niman e Moses, sana sikia. 26 Voun mes nainy ai Moses ruak sab naa to na ina fuan a guei Isrel fitaatsun ror, ya pon to ma fakap fitaatsun tsuri na ina fuan. Ya tsue to, ‘Mi na ina fuan fo mumuinyasiny fatoobing. Kat fei tsumi kat fifiiring rom a tsivom ei?’

27 “Sana mes to aya to te kat fifiiring e famuinyasiny tsunia, tsug fuainy e Moses, ya tsue to, ‘Sei kat manyi ma kaa faarei anyi na tsoiny tatagaa ot ana tsoiny vaatsuk tsumam ee? 28 Toroman anyi komainy atsun famat varonyo, faarei te atsuiny famat fi nyi na guei Ijip naanaf?’ 29 Moses nongoiny vegiau to, sa naa fi en tan puputaa tana taa Midian. Vou ya fanging to, ana ya kaa mito na ina fuan a guei tsoiny.

30 “Voun fats safunuun a ingainy, ana isen a morena ten Gov ruak to Moses tana pan a uur panan a tobeer iny Sainai a morena kaa gagon koman guaf ruak tan nau kakaii kaa minon saksak. 31 Moses tagei a ka to, ya fakats fakinai nato te ruak fi na ka to ya naa fasiruu naa to ma tagaa faarof ya, ana Tsunaun tsue of towa, 32 ‘Nyo na Gov tan fuainy tsuvumanyi, Nyo na Gov ten Abraham ai Aisak ai Jekop.’ Ai Moses totoroor nato, ya oraav to ma tagaa pis na.

33 “Ana Tsunaun tsue of towa,

‘Nom ravainy fuan suu naa to mou manyi, pan to aya te tsutsun rom anyi tsunia, ayein puputaan taabos.
34 Nyo tagei fakap bus fo mamatsiny kat iring te kat ari tan fuainy tsoiny min moun Tsonyo i Ijip. Nyo nongoiny fakap tangis tsuri. Tovei roman, Nyo of me ma saup Anyi ri kainy nom osing rari na patang tsun. Nyo komainy jiats fi marom anyi, tana gum fan iny Ijip.’” a 
35 Ai Stivin tsue pis to, “E Moses to aya te baainy iny ari ma nongoiny, ser tsue of ya, ‘Sei tsue of manyi ma kaa faarei anyi na tsoiny tatagaa ot ana tsoiny vaatsuk ee?’ Ayei koraa ya na mes ten Gov to te jiats naa ya, ma faarei ya na tsoiny tatagaa ot ana mes te saup fatabin rarori, Gov faparits ya tana fifaakouts tana morena to te ruak ya tana painy nau a kakaii na akoor. 36 Ai Moses kat ton fo kainy faatok reits an fo kan karap te tagei rori an fo binun saar iny faatok unya Ijip, vou ya fatafuts osing ratuari sa kat kainy ya tana Namaan A Goutsiroun, ai tana pan a uur, onots fats safunuu na ingainy. 37 Ayei koraa na Moses to aya te tsue of ir a taa Isrel,

‘Gov nai jiats minon ta ina isen ta kuigin tana vainy tsumi, ma faarei vaminyo Ya.’ b 
38 Vou ser faavot tana pan a uur, ai Moses kaa fiisen ramiton fuainy tsuvurara, fiisen me na morena to te vevegiau of ya tana tobeer iny Sainai, ayei kan te nom vegiau ten Gov, an vegiau to aya kaa minon a toto na sikia ta fafakap nan ya, ayei faan iny ya tsura.

39 “San fuainy tsuvurara baainy ma nongoiny tsue tsunia. Ser tsugei ya, tana saa, aave rari kaa farokot non unya Ijip. 40 Kat to ser tsue of e Eron, ‘Kat of mamam ta fo gov, ma mumua mamam ari. Moses to te fatafuts fi mamimam ya unya Ijip ya mei fi mamituamam nei mam gim rom ma nat a saa te ruak tsunia na.’ 41 Tan nainy to aya ser kat a kaisa faarei non a guei bulumakau, ri kat faakor tana gov gamgam to aya, ser kat guainy, ri paparaa mito na ka to aya te kat ari nimar. 42 Sen Gov faan iny a tounon tsuri Ya tanyiny to ma fafaatouf ari na nuaf ana iifaa an kootsits to te kirkir fi en ya tan fuainy kuigin tan Vegiau Ten Gov,

‘Amin vainy Isrel, muan tsumi kaakaan fats safunuu na ingainy tana pan a uur, mi atsuiny ton bulumakau an siip, mi kat ton faakor sam pon fi nei, mi kat a fo fifaan to aya Tsonyo? A sikia!
43 Mi nom a saape kandis tana gov gamgam, Molok, sam govets fiisen mi ya na kaisa faarei na kootsits tana gov gamgam e Refan, a fo kaisa to aya mi kat rari kainy fafaatouf rari. Nyo jiat fi maromi unya tana gum fan iny Babilon.’ c 
44 “Fuainy tsuvurara muan kaa me na saape kandis, kaa me na foka, faatok iny non E Gov te kaakaa fiisen ramirori tana pan a uur. Ri kat faarei tsuiny ya to te faatok fin ya Gov e Moses tan tanuu Tsunia. 45 Vou na fo ingainy te kap naa an fuainy tsuvurara naa fiisen mito Josua ser govets naa na saape kandis, ri nom ton puputaa tan mes vainy kaner tan mes gum fan to te gargar fi rari Gov. Ana saape kandis to aya kaa enato tan puputaa to aya onot tan nainy ten Devit. 46 Gov koma rof iny e Devit, ya faakats to sa rangats e Gov ma famanat iny Ya, ya ma fatsuiny ya ta isen ta saape ten Gov ten Jekop. 47 Sen Solomon fatsuiny of Ya na saape.

48 “Sana Gov a Tsigtsig Fiisok gim non ma natiny kaa tana numaa te fatsuiny vainy nimar to te tsue fi na kuigin,

49 ‘Gormirmir ayein tagan Tsonyo, tsue fi na Tsunaun, an puputaa ayei na pan te fakei Ronyon mou patsun ya. Saf viir numaa ei na, te kat of Varonyo mi? Saf a pan ya na te gum Ronyo, Nyo te favusuan?
50 Fiisia, mi gima nat Vanyo te kat fo mamatsiny ka to aya, nimau?’ d 
51 “Min vainy patsuu ra koovar, aave mami faarei raror aaver vainy vavaajets, ana mi gim rom ma natiny faan iny a aavem ma nongoiny yan vegiau ten Gov. Mi senviir tsun mirom fuainy tsuvumami, ami kan natiny fanaginy tsue vaurep rom tan Aaven Taabos. 52 Saf a kuigin ya na te kaa muan san fuainy tsuvumami gima kat, kat iring tsunia? Sikia, ri atsuiny famat ir vainy muan te favaanan iny vegiau nana Tsoiny Binun a Tavaron ten Gov na fi minon Ya. Tovei roman mi faan iny naa Towa nimar vainy fifitokon ser atsuiny famat Ya. 53 Mi nom bus Faun ten Gov tan nimar fuainy morena, sana mi gima manaats ya,” tsue fi Stivin.

Ri Totouruei E Stivin Fats

54 Te nongoiny arin tsue to te sak a koma rari ser kot ngiisngiis ana ri koma seeve iny to Stivin. 55 San e Stivin via men Aaven Taabos ya matoong fi naa to Gormirmir. Sa tagein siinaiv ten Gov, ya tagei to Jisas te tsutsun minon tan panaainy matou ten Gov. 56 Ai Stivin tsue to, “Nongon, anyo tagei a Gormirmir a tapue ana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me tsutsun non tan panaainy matou Tsunia.”

57 Kat to ser vaposok iny kuu ana ri pip to na fo teinar rari na fo nimar, ana ri fakookuar naa to ser nots e Stivin. 58 Ser ras fatafuts osing yan a ngats fan tsian, ana ri totouruei towan fats. An vainy to te sak faamuainy yan vegiau fious ton fo vau tsuar ser fakei fo raarav tsuar panan a isen a mes a vurots, koo rori Sol. 59 Ri binuiny a totouruei famat e Stivin fats, ai Stivin faakats fi to nei, “Tsunaun Jisas, nom a aave vanyo.” 60 Ya fatukun to sa kuu fatsian iny faakats, “Tsunaun! Anofe ravainy kat te kat ari tsonyo!” tsue fi Stivin, ya mat busen nato.

Copyright information for `SPS