a(Aisaia 53.7,8)

Acts 8

Sen Sol fatangan iny e Stivin ma atsuiny famat ari Ya.

Sol Kat Fifiiring Ir Vainy Fafaaman

Tanik kan tan nainy to aya, ri tanik iny toptop rato na gum iny vainy fafaaman te kaakaa Jerusalem, ri kat fifiiring fiisok ir vainy fafaaman ser fabuubus vavis er koman a gum fan iny Judia an mes panan unya Samaria. San guamaraav tsun kaakaa Jerusalem.
Mes vainy te fafaatouf e Gov tangis fiisok e Stivin ser nai kats iny ya. Sen Sol tanik iny fafauf rato na gum nar vainy fafaaman te natiny vaaguam ror iny fafaatouf, ya sof to na fo numaa sa ras fatafuts ir tsoiny min moun faavot te faaman ror ten Jisas, sa fasof rari tan numaa iny kotskots.

Ri Favaanan Iny Vurungan Rof Samaria

Vainy fafaaman bus vavakas tan fo fan ser nai favaanan iny Vurungan Rof ten Jisas. Filip of naa to tana ngats fan tsian tana gum fan iny Samaria ana ya favaanan iny to Jisas, Ayei na Krais a mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy na aya. Rin tagin vanongon to te favaanan fi Filip, ser suu iny koman iny vanongon tsuar tsunia, tana saa, ri tagein fo mamatsiny parits iny faatok ten Gov te faruak finy ya Filip. Foka to, faarein masarau sofsof ir a vainy a kinai, ser kuu men tangis ri naus osing ratuari, vainy a kinai mou rarin mat, an pengong, mat faseinypan ri fokinai tsipaar fatabin er. An paparaa tsian ruak to tana ngats fan tsian to aya.

Te kaa me na isen a mes tana ngats fan tsian, koo rori Saimon. A mes a fifiamatsuan, a viraako tan fo nainy te naa en. Vainy tana gum fan iny Samaria natiny toobo ror ya te kat fi non ya na foka to, ri te saar ir, sen Saimon tsue of rari, “Anyon a mes a karap.” 10 Vainy tana ngats fan tsian to te kaa miror a asangan an vainy sikia tu asangan natiny nongon fiisok ror e Saimon. Natiny tsue ror, “A mes to kaa minon ‘Na Parits A Reits’ ten Gov.” 11 Ri natiny vovou faparits ror vegiau tsunia, tana saa ayei natiny kat non a foka na fo kat gengen tana fo amatsuan, a viraako tsunia, ka te saar of rori. 12 Vou ai Filip favaanan iny ton Vurungan Rof tana Waan e Gov ai tana asangan e Jisas Krais, ai tan nainy to aya fuainy tsoiny min moun faaman to ten Jisas, ser fapeenan. 13 Ai Saimon faaman kan to, ya fapeenan to, sa ka fiisen me Filip. Tan nainy to aya ayei tagein viir kainy faatok te ruak ana ya karian fiisok tsun nato.

14 Guamaraav iny Jerusalem nongon te kaa fi me na taa Samaria vegiau ten Gov, ri jiats naa to Pita me Jon unya Samaria. 15 Nainy te ruak ari ana ri faakats of raton vainy fafaaman ser nom Aaven Taabos, 16 tana saa, u Aaven Taabos tabuiny of non tan ta mes tsuri, sana ri te peenan tsun er tana asangan a Tsunaun E Jisas. 17 Ai Pita me Jon fasaur to na nimar patsuu rari, ser faakats of ratuari, ri nom ton Aaven Taabos.

18 Tan nainy te tagei e Simon a parits tan Aaven Taabos te of rari, to te fasaur fin guamaraav nimar patsuu rari, ya pon to ma faan iny ta painy moni ten Pita me Jon ma foiny ya na parits tana Aaven Taabos, 19 sa tsue, “Ami ma faan kan vanyo na parits to aya, ai sei na mes to te fasaur ronyo na nimau tsunia ee, onot non ma nom Aaven Taabos.”

20 Sen Pita biny e Saimon, “Nyi ana painy moni tsumanyi onot non ma kajiaa babainy en unya Hel to te pon fi rom anyi ma pats a fifaan ten Gov tana painy moni! 21 Nyi sikia ma kaa me ta pan iny binun tana binun tovei tana saa fakats aave manyi sikia ma toobing fiisen me Gov. 22 Reesik nyi takopis osing ton kat iny ngi'arapaar tsumanyi ana nyi te faakats tana Tsunaun ma anofe Yan aveto nato to te fakats fi rom anyi. 23 Nyo tagei marom anyi te kaa mirom kat iny fitsufainy nato komam an aveto tsumanyi kotskots faavot marom anyi.” 24 Ai Saimon biny ton tsue ten Pita me Jon, “Mi na ina fuan ma faakats of vanyo tana Tsunaun ma faakouts vanyo Ya, ana foka to aya te tsue mi te gima ruak on tsonyo.” 25 Tan nainy te pokei fakap ari na ka to te tagei ari te ruak ten Jisas ri favaanan iny ton Vurungan Rof tana Tsunaun tana taa Samaria, Pita me Jon tabin fatabin rato Jerusalem. Ser favaanan iny Vurungan Rof ten Jisas sanaan ai tana fo fan tana gum fan iny Samaria.

Filip Favaanan Tana Tsoiny Itiopia

26 Ana morena tana Tsunaun tsue of to Filip, “Tsun, kakoiny a tsivom nyi te naa fi painy vou tana sanaan te naus osing non a Jerusalem ai te of fi naa Gasa, sanaan to aya ka non tana pan a uur.” 27 Ai Filip kakoun fakap to ya naa bus nato, te naa ya sanaan ya tagei to na isen a mes iny Itiopia. Ayei na mes a karap kaa minon a binun tana muiny aatouf iny Itiopia, asangan a moun to aya, Kandis. Ayei tagaa ot iny non a painy moni tsunia. A mes to aya poo fi me Jerusalem fafaatouf me Gov, sa tabin fatabin fi naa fan tsuan. 28 Te tabin fatabin naa ya, ya jias to tana Kares, ana ya gogosias fatsiainy ton kirkir tana kuigin e Aisaia. 29 An Aaven Taabos tsue of to Filip, “Taan fasiruu naa panan a Kares.”

30 Kat to ai Filip taan fasiruu naa to ya nongoiny to na tsoiny Itiopia te gogosias non kirkir tana kuigin e Aisaia. Ai Filip rangats towa, “Nyi natiny rom a ka te gogosias rom anyi ge?” 31 Ana mes to aya biny towa sa tsue, “Fei nat fi ronyo ei, onot non te fa'arasainy fi non ya ta isen ta mes a ka to tsonyo?” Ya tsue to ten Filip, “Jias faguas fi me tsonyo nyi gum fiisen vamituanyo.” 32 A painy kirkir nan Vegiau Ten Gov te tsue tsuk iny e Jisas te tsue fi nei,

“Ri atoiny mi Ya, faarei na siip to te komainy tseetsior rori, faarei non a guei siip te ots ari na funuu nan, ana ya gim to ma tangis; sa faarei tsuiny a mes to te gima tsue ta ka.
33 Tan nainy te fauf ari Ya, sikia ta mes ma fasakaa ot iny Ya. Ai sei te onot ma siisio of ir tsubnaain Tsunia ee? Tana saa, a toto Tsunia tan puputaa tovei te kap en.” a 
34 Ana tsoiny Itiopia to tsue of to Filip, “Nyo rangat marom anyi, a kuigin te tsue ten sei ee, ma kat yan vegiau to? Ayei te vegiau of a tsivon, ge te vegiau of a mesmes?” 35 Sen Filip tanik iny fa'arasainy gogosias te kirkir en tana tsoiny Itiopia ana ayei favaanan iny ton vurungan rof ten Jisas tsunia.

36 Te taan farokot naa ri sanaan, ser ruak tana isen a pan kaa minon a fo mar aurom, ana tsoiny Itiopia to tsue to, “Tagaa, a fo mar aurom tovei. Saf a ka te kat tap vanyo na tsonyo gima nom peenan?” 37 [Ai Filip tsue to, “Te kaa faaman mirom anyi koman a aave manyi, nyi onot rom ma peenan.” “Eye,” tsoiny Itiopia biny ya sa tsue, “Nyo faamainy rou e Jisas Krais a Guei Tsoiny ten Gov.”]

38 Ana tsoiny Itiopia to tsue of to na tsoiny tau tana kares ma faonot tsom ya. Ai Filip me tsoiny Itiopia to of to tana aurom, sen Filip fapeenainy ya. 39 Te naus osing mi ri na aurom, ri na ina fuan pasan mito sen tsun an Aaven Taabos tana Tsunaun nom naa to Filip, ana tsoiny Itiopia to gim pis to ma tagei ya. Ana tsoiny Itiopia to, mamagat fiisok tsun nato ya tanik iny taan fatabin pis nato tana pan te naa ya. 40 Sen Filip ruak en Asotas, ai tana fo ngats fan vavis ya favaanan iny ton Vurungan Rof nane Krais, ya nai ruak enato Sesaria.

Copyright information for `SPS