Colossians 2

Anyo komainy tsue of maromi ma natiny ami na binun tsian fiisok to te suan minyo tan faakouts mami, amin vainy fafaaman tana ngats fan iny Kolosi, an tan faakouts kan rarin vainy fafaaman tan a ngats fan iny Leodisia, an tan faakouts kan rarin mes panan tsurin vainy fafaaman, to nyo tabuiny nak rarori, ana ri kan tabuiny tagaa varonyo. Anyo binun faparits rou ma faakouts rari, ana mi, te ruak iny parits me gagon aave mami, tana sanaan iny mangiir isiseiny a mesmes, ana mi ana ri kan ma nat faavot an inainy fanatnat to na man tan vegiau takop ten Gov. U vegiaun takop ten Gov to, e Krais. Tan nainy te kaa romi koman e Krais, ami onot rom tan nat faman an inainy fanatnat iny a masun nan vegiau ten Gov, tana saa nat faavot te kaa non koman e Krais. Anyo tsue of maromi na foka to aya, kat non ta isen ta mes kat tap mami tan faamainy vegiau ten Gov, to tan kat iny kopis vavis vegiau tan gam, an tan samodek men vegiau iny amus. Anyo kan koman fiisok maromi ma nat faarof, kainon to te gim fi ronyo ma kaa fiisen mamimi tana pua vanyo, sana nyo kaa fiisen mamiromi tan fakats tsonyo. Nyo kaa mirou a paparaa, tana saa, nyo nat e varou ami te kaa faavot rom faarei rom a isen a vainy tsun, ana mi kan te faason faparits em ten Krais.

Taa Puruur Tan Faun Ana Toto Na Foun Ten Krais

Ito aya tsun, te senviir tsun non tana sanaan te nom finy ami Krais Jisas a Tsunaun tsumi tan nainy te faason romi Tsunia, ai tovei ami ma kaa fatatabin tan koman Tsunia ana tou kaakaa tsumi ma faarei na vainy u fasito Tsunia am kaa to. Ai tsun to aya, ami ma parits patsukanem manaa tan faason naa Tsunia, tan tsue of mami na sanaan iny kaa faparits, mi te kat patsukanem manaa, ana mi kan ma suu iny naa na faason, a root naa to tan vegiau man nane Krais, faarei to te faatsuts fi mami e Epafres, ana mi te via men kat iny faarof naa Gov tsura tan mamatsiny nainy.

Ami ma tanamots, kat non ta mes faatsuts pis mami tu gam te kat faarei nats maromin tsoiny binun babainy, tan nom mami, mi te faaman an tan manaats a foka te faatsuts iny non ya ana foka te tsue iny non ya. Tagaa faarof, tan ta mes te kat non a ka to, tan faatsuts iny a sanaan a gam to tana vainy, er fakats to e Gov, a sikia ma ka faman, san vegiau Tsunia sikia ma man, tana saa te faatsuts tsun iny non a foka te fakats non a mes, an te komainy non a vainy ma manaats a fo kat tana vainy iny muan to te fafaatsuts iny ari tana mesmes ana mesmes, te vovou iny a fo faun naa fiisen tsun minon kat tana monaagits tovei, te sikia ma faatsuts iny non a fo man ten Krais, tana saa, u kat faavot ten Gov te kaa non tan puainy mes nene Krais to. Ayei a Gov faavot. 10 To sana, ami kaa mirom u kat faavot ten Gov te kaa romi koman e Krais to te aatouf iny non a fo mamatsiny aaven, ana fo mamatsiny parits reits, ana fo parits fiisen men gumgum.

11 U tsoiny fifaatsuts gamgam to ari te komainy maromin vainy sikia ma taa Jiu ma vaapee, sana mi ma fakats a ka tovei, to tan nainy te kaa romi koman e Krais, ayei te faarei non, to te nom finy romi na tou vaapee, iton vaapee tan vaapee tan aaven. A ka to aya te gim non ma faarei na tou vaapee te natiny kat non a mes tana pua mami, sana man nan ya e Krais te ots ravainy a fo fakats iny muan tan komainy kat aveto tan puainy mes ma kat fakats aveto, to na ka te tsue of mami ya, ton tamuan puainy mes ma kat ya. 12 Ai to kan a mes a ka, te faarei non to tan nainy te peenan romi, ami te mat fiisen me Krais, ito tan koman tamuan nan puainy mes tsumi kats fiisen me Krais, ai tan nainy te ruak ami jiarasan tana aurom, te faarei tsuiny non e Gov te fatsuiny fatabin bus mami fiisen me Krais, ai te faan mami na toto na foun fiisen men koman foun, tana saa, ami te faason rom tana parits ten Gov te fatsutsun fatabin e Krais tana mat.

13 Ai to kan, ami sikia ma taa Jiu tabuiny faason romi ten Krais, ana aave mamin mat, tana saa u kat tsumi u kat iny aveto, ai to kan ami te gima nom kat iny vaapee tan aaven, ito ami te kaa farokot rom tan kat iny muan puainy mes aveto tan kat aveto i koma mami, sana mi, ami koraa to aya, e Gov te kat fatoto maromi to te fatoto fatabiny finy Ya Krais. Ito aya tsun, ten Gov anofe na fo aveto faavot tsura. 14 To aya tsun nan, te faarei non e Gov te rubas ravainy a fo kat a fo iring te kat ara, te fakifon non tan faun ten Gov te ngats ara fiisen men fasaraa tsura, to te kaa non tan buk te kirkir iny e Gov, te faarei non Ayei te rubas ravainy fakap ovei a foka te kirkir, ser tapaar Ya na sos tana pagafuan te mat e Krais tsunia. 15 Tana mat ten Krais patsun a pagafuan, e Gov te fious ravainy fakap ovei a fo mamatsiny parits tan aaven iring, ai te kaa men gumgum to te natiny tau non a mes, Ayei te kat ir a fokinai ma natiny a ka to ayei nan, to te faarei non, Ayei te roots faavot rari sa kat rari ma taan tan vavarioiny te faatok iny non a fokinai, Krais te fabiu rari.

16 To sana mi ma nongoiny vaare ta mes te tsue fi non nei, ami te kat kat iring, tana saa, ami te ainy sabuts tan ainy vavis a kainy ainy, an jiu, ge ami te gima makok faun tan kat tan guainy koman a ingainy, ge ami te gima makok tu nainy to te ruak a iifaa foun, ge ma makok nan nainy iny fifaatouf tana taa Jiu. 17 Vanongon vaare tan ta mes te tsue non anyi te kat kat iring, tan gim ma kat a foka tovei, tana saa, u faun tana vainy ma ainy, an jiu an tan makok kat guainy, tana saa, te faarei tsuiny non, te tsutsun of non a foka tabuiny naa minon, sana ka faman e Krais. 18 Vanongon vaare tan ta mes te fakats fi non nei e Gov gim non ma nai faarof mami, tana saa, ami te gima faatouf e Gov to tana sanaan te tsue fi ri ami ma vovou iny ya, ito ami ma fakamits a tsivom ana mi ma faatouf morena. Ami ma nongoiny vaaren tsoiny fifaatsuts gamgam te fakats non a ka tovei of mami, tana saa ayei te tsue of mami na fo fakats tsunia, to te tagei ya tan taraa, an tana saa, ayei kan te fapaas a tsivon, ana foka to aya a fo fakats tsun te poo me tan koma iring tsunia sa tsue of ya ma vovou iny ya. 19 Vanongon vaare yam, tana saa, ayei te gima tsue of mamin faatsuts man nane Krais. To e Krais, Ayei te onot non ma kat a gum nar vainy fafaaman Tsunia er tsutsun faparits to, faarei tsuiny non to te koman fi non e Gov, sa faarei non u patsuun te natiny tau iny non puan ma karap ya, sa nom tap faavot iny non puan tana suman nan tsuan an nuat, jesan kan, Krais te faan non a gum nar vainy fafaaman faavot Tsunia, na fo mamatsiny ka tan matsua tan aaven, ana Ayei sumainy faavots rarori er faarei to na isen.

Te Mat Non Ai Te Toto Fiisen Me Krais

20 Te faarei non ami te mat, to te mat fi Ya, to te faaman ami ten Krais. Ai tovei, sikia bus ma binun tsumi tan manaats a fo faun, te kat faarei tsuiny non a ka tana monaagits tovei. To aya nan, ami ma fatangan vaare tan vovou iny ta ka te agaagon iny rori te kat a mes, tabuiny faarei romin a mes a vainy tana monaagits tovei. 21 Ami ma fatangan vaare ma vovou iny fo faun to te tsue non a ka: ami ma saras vavis vaaren senviir kainy ainy, ana mi te tanaf vavis vaaren senviir kainy ainy, ana mi kan ma sabek vavis vaaren senviir kainy ainy. 22 Ami ma agaagon iny vaaren senviir kainy ainy tana saa, e Gov te faan iny a foka to aya tan kaa me, ana mi te ainy ya, vou ai te kajiaa. Ai patsun ya, ami ma fatangan vaare tan vovou iny ta ka te agaagon iny rori, tana saa arin faun te kat tsuiny a vainy, to te pon fi rori nei, ari ma faatsuts iny ya. 23 Ai patsun ya pis, ami ma fatangan vaare tan vovou iny faun fi nei, kainon to te mamatan fi non a fo faun to aya te fakifon non tana nat a rof, te tsue fi rori nei iny fatoobing a vainy, i fei ma faatouf fi ri ei, an tan tsue of ir a vainy tan fauf fagam a tsivor, an tan tsue of ir a vainy tan kat fakamits a pua rari, sana fo faun to aya te gima kat a vainy tan tagaa ot faarof kat an koman parits tan puainy mes.

Copyright information for `SPS