Colossians 3

San a ka to aya na man, to e Gov te fatoto fatabiny e Krais voun a mat Tsunia, te faarei tsuiny non e Gov te kat mami to tsumi toto fatabiny fiisen me Krais. To sana mi ma kaa iny anaanos tsun men koman tan tou nom a masun te kaa non Gormirmir to te kaa non e Krais, te gum non tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou ten Gov, Ami ma suu iny fakats tsumi tana foka te kaa non Gormirmir ana mi te komainy vaare na fo kat a fo iring, to te kat kat ror a vainy nei petoo, tana saa, ami faarei tsuiny rom a mes to te mat, to tsumi faonot tan kat iny aveto te kat kat ami muan. Ai tovei, te faarei maromi, to te kaa iny takop rom koman e Krais to Ayei te kaa non matan e Gov. Krais kat maromi ma kaa iny toto mimi tan aaven, ai tan nainy te tabin pis minon Ya, tan nainy to aya ami kan nai kaa fiisen mirom Ya, fiisen mirom fo puan foun iny siinaiv.

Tou Toto Faamuan Ana Toto Na Foun

Ana mi ma fakajiei a fo kat a fo iring tan puainy mes, to te faarei non a mes a mat to te gim non ma kat tu sen tu kat tu iring. Ai tsun to aya, a tsoiny ana moun ma fifanging ge gima fifanging te kat kat iny tsikoor an fipisui an fifiinaum, ana mi te pon fi vaare nei tan kat kat iring, ana mi ma tagaa tsuk vaare tan kat iny fiinot tan kat kat iring, ana mi ma vovou vaaren koman parits tan puainy mes tan kat iring, mi ma kat iny mataguas vaare, tana saa, u kat to aya, te faarei non kat iny fafaatouf kaisa tan gov gamgam. Ami ma kat fi vaare nei, tana saa e Gov nai peits fiisok tsun rarori te gim ror ma manaats Ya. To ami te kat kat a fo mamatsiny kat to tan nainy muan, te gim finy ami ma manaats e Gov.

Sai tovei, ami patsukanem, ami ma kat pis vaare tu kat te kat fi non nei: ami ma peits vaare na mes. Ana mi ma kat vaare na komam ma peits ya. Ami ma kaa vaare men koman iny kat fiiring ir a mesapan. Ana mi te tsue vaare iny tu vegiau tu iring, tan sigainy a mesmes, ana mi te taring fiiring iny vaare na mesmes. Ami ma tsue vaare iny tu vegiau tu gam, kat fi vaare yam nei, tana saa, ami te fakajiei bus a fo komainy kat aveto tan puainy mes, 10 tana saa, ami te ruak iny mes a foun em, ito aya e Gov, Ayei te kat mami to tsumi ruak me, sa naa kanen nanon tan faarei famainy Ya, ma nat faavot nats iny ami na man nan ya to, ma nat faarof iny ami Ya. 11 Ana fafakap nana fo mamatsiny ka to aya, gima kaa faman to aya to tan aspeer rara, nei putaa to ami sikia ma taa Jiu, ge amin a Jiu, ge ami to te nom a tou vaapee tan puan ge ami gima nom a tou vaapee. Ami tana vun tan vainy sagoor ge vainy voor, ge a tsoiny binun babainy ge a mes te tapuruur en. Sana ka te rof fapaas ovei non to e Krais, Ayei na Tsunaun a tsigtsig ana aatouf tan mamatsiny sanaan.

12 E Gov te pisan of mami na Tsivon, ai tovei aya bus, amin vainy taabos Tsunia, Ayei mangiir fiisok maromi, tana ka tsun to aya, ami ma faatok iny koma tagtag tana mesmes, mi te kat kat rof tsuri na mesapan, ami ma fakats fi vaare nei amin vainy rof fafis iny rom a mesapan tana vainy, ami ma kavuu faarof ir a mesapan fiisen men koma tamee, ami ma kat iny peits vaare ami ma kaa iny anaanos faamo tsun. 13 Ami ma tagaa babainy vaare ir a mesapan tana foka te kat rori, ami ma anofe na iring tana mesapan, ito te tsue tsuk finy rori na mesapan. To te faarei tsuiny non a Tsunaun Jisas te anofe na fo iring tsumi, to sa senviir tsun non ami ma anofe veesaun kat iring tsuri, men koma rof to te kat fi Krais tsumi. 14 Te karap fafis non tana foka to aya to tan mangiir famainy isiseiny mesmes. Tan kat tsun to aya, ami onot rom tan kaa fiisen ramiri faarei tsuiny ror a isen a vainy.

15 Tanyi na aaverof ten Krais ma aatouf Ya na aave mami, tana saa, e Gov te fikoo of mami tan kaa men koma aaverof fiisen men isisen fapoopoan me na mesmes faavot faarei to na isen a vainy tsun. Ana mi kat patsukanem manaa tan faarof e Gov. 16 Tanyi yam a masun nan vegiau ten Krais ma kaa mimi ya tana aave mami ana mi ma kaa iny fakats patsukainy naa ya to tan fifaatsuts iny ya an tan tsue faparits iny ya tana mesapan fiisen me na nat a rof. Koomei na fo kooma tan Kooma Iny Vadou, an fo kooma nane Krais, an fo kooma to te faan iny Aaven Taabos ma koomei ami ya. Ami ma kooma tan faatouf e Gov fiisen men tsue faarof iny Ya tana aave mami. 17 Ito kan, tan mamatsiny ka te tsue iny romi, an tan fo mamatsiny ka te kat romi, ami ma kat a fo mamatsiny ka a faarei to te fasito iny non a Tsunaun Jisas ma kat. An tan senviir nainy tsun ami ma tsue faarof naa ten Gov, a Tamarara, tana saa, Ayei te kat of mami na ka na kinai to tan faan iny me Krais.

Faun Tan Mumuiny Taman

18 U moun, ami ma kaa men koman iny manaat an kaa fain a ka te tsue iny ror a fo tsoiny tsumi tan kat ya, tana saa, a ka to aya ami ma kat ya, a faarei to e Krais Ayei a Tsunaun tsumi.

19 Ai tovei nyo komainy tsue of maromi, to amin tsoiny fanging ami ma mangiir famainy ir moun tsumi, ana mi te kat fapatang an tan ngue poor vaare of rari.

20 Ai tovei nyo vegiau rou tsumin guei, ami ma manaats a saa te tsue ror tamamami an tsinamami na, ma kat ami tan mamatsiny nainy, tana saa, ami te fasito iny rom a Tsunaun ai Gov kan te paparaa non te kat romi na foka to aya.

21 Ai tovei nyo komainy tsue of maromi, to amin tamar guei, ami ma fijiar fiiring vaaren guei tsumi, kat ror ser saraa fiiring, to tan ngue poor te kat romi iny fatoobing rari, tana saa, te kat rom anyi ya, ari nai faravaa ror faarei ror guei ngapafus.

22 Amin vainy binun babainy, ami ma manaats a fo mamatsiny vegiau tana vainy te pats mami Ami ma kat tsuiny vaare ya tan nainy te matoong maromi ri, te faarei non ami kat fapaparei tsuiny rarori. Sikia, kat fi yam nei, ami ma faakouts rari fiisen me na koma mami faavot tan kat a ka to, tana saa, ami te famaari rom a Tsunaun Jisas. 23 Saf a binun te kat romi na, ami ma kat tsuiny na ya, me na rof, tana saa, Ayei na Tsunaun to te binun of romi, ana sikia ma vainy tsun. 24 I tovei, ami ma kat naa na rof a savits to, tana saa, ami te nat fakap em, a Tsunaun Ayei te nai tafan faarof maromi, ito aya, Ayei nai faan maromi na saa te tsue faman iny a Tsunaun na tana vainy Tsunia, tana saa, a Tsunaun Krais Ayei na tsoiny tagaa ot faman tsumi to te binun of romi. 25 San e sei ta mes te naa patsukan naa non tan kat a iring ee, e Gov nai fasarei non ya, tana saa nyi nat faman fi rom nei, e Gov te fasarei faonot fatoobing non isiseiny mes, tan kat iring tsunia.

Copyright information for `SPS