Ephesians 2

Gov Kat Fatoto Rara Koman E Krais

Muan sami faarein vainy mat tana fo aave mami, mi gim to ma nongoiny e Gov, tana saa, tan fanaginy tsue an aveto tsumi. Tan nainy to aya, mi vovou iny ton sanaan iring tan puputaa to faarei te vovovou finy ror vainy pisiin tan puputaa tovei. Mi manaats to na fo faun ana fo parits tana tatagaa ot tan masarau unya korosuu, ana ayei na masarau to te sogsog raror a vainy to te fanaginy tsue ror ten Gov. U man, muan, sa ra faavot kat, kat to. Ana ra katkat ton kat te komainy non puainy mes an fakats tsura, tana saa, ara faarei tsuiny rora mesapan ana ra kaa faavot to fain a koma seeve ten Gov faarei rarori.

Sai Gov kaa minon koma tagtag tsian, ai to tsun kan tan mangiir tsian Tsunia tsura, kainon to te mat fi ra tan aaven tan fanaginy tsue tsura, Gov fatoto fatabiny ratuara fiisen me Krais. Ito tsun kan tana koma ree'un ten Gov, Ayei saup fatabiny ratuara ma nom ara na toto. Ai to tsun kan tana tou kaakaa tsura koman e Krais Jisas, Gov fatsuiny ratuara fiisen me Krais ana Ya fagum ratuara fiisen mi Ya ma tagaa ot fiisen mira Ya unya Gormirmir. Ayei kat a ka to, ma natiny a vainy faavot tan nainy te naa minon tana masun tana koma ree'un Tsunia na kaatsian fiisok ana sikia ta mes te onot non ma tsue fa'arasan iny ya, ito tana sanaan te mangiir fi rara Ya, ito ten Krais Jisas. Ito tsun kan tana koma ree'un a kaatsian fiisok ten Gov, sana mi saup fatabin em, tana saa, ami faason tsun emanaa ten Krais. An sikia ma tan kat rof tsura patsukaner, sana fifaan babainy tsun ten Gov, ma tenoor tsun iny vaare ta mes, “Nyo saup fatabiny a tsivou.” 10 Gov pangis rara ana ra gim to ma faarei te kaa fi ra muan, ana Ayei kat fafoun ratuara, ito ten Krais Jisas, tan kat to aya, ara onot ror ma kat faarof matar a vainy faavot tana toto tsura, ito tana binun te pisainy onots of bus rara Ya muan fiisok ma kat ara.

Ra Isen Tsun Me Ten Krais

11 Fakats yam, ito muan to te kaakaa fi mi, mi gim to ma agiir faarei me na taa Jiu, ana taa Jiu koo matuamin vainy sikia ma vaapee, to te koo finy rori na taa Jiu na tsivor vainy tana vaapee fatoobing, (te katkat fi ror a vainy puar). 12 Fakats yam, tan nainy te gima natiny ami Krais, mi faarein vainy sagoor ana mi gim to ma faarein vainy fasito ten Gov. Mi gim to ma kaa koman tsue faunot foun te kat finy e Gov tsuen man Tsunia tana vainy Tsuan. Ana mi kaa mato tana monaagits tovei, mi sikia to ma tagaa fasuu naa tana ka na kaatsian te naano anaanos romi, vovou iny non tsuen man ten Gov ana mi kaa babainy tsun mato, faarei maromi te gima natiny rom e Gov.

13 Muan mi kaa faveevian osing to Gov, sin tovei roman, Gov mei fasiruu ma naa mi Tsunia koman e Krais ito tan rafatsiny Tsunia, sa faarei kat nan faakor tana pagafuan an tan rafatsiny Tsunia sa daup fasiruu ratuara panan e Gov, 14 tana saa, Krais, Ayei na aaverof tsura. Tsunia te daup faavots rara na taa Jiu ana mi kan a sikia ma taa Jiu ma faarei miran isen tsun a mes ma kaa mira na aaverof. Ayei kat a ka to, tana mat Tsunia tana pagafuan, sa rurei ravainy kat iny fatsitsien to te kibei vavis rara faarei na soopip fapoopoan narara. 15 Ayei mat sa nom ravainy a Faun tana taa Jiu to te tsue of non a vainy ma kat a ka to, ge ma kat vaare rin kat to ayei, ito te kibei rara na taa Jiu ana min sikia ma taa Jiu ma manaats vaare pis ara ya. Ana Ya daup faavots rato na fuan a gum iny vainy, ri faarei tsuiny mito na isen a gum iny vainy foun to, to te kaa ror koman e Krais. Ai tan kat to aya, ana vainy kaa mito na aaverof. 16 Nainy te daup faavots Ya na vainy ana ri isen tsun mito, Ayei faroruak fatabin ramituari fiisen me Gov tana mat Tsunia tana pagafuan, ana Ya rurei fakajiei ravainy ton fatsitsien fapoopoan narari. 17 Krais naa me ana Ya favaanan iny ton Vurungan Rof nana tou aaverof an vivangura fapoopoan nar a taa Jiu to te kaa ror panan e Gov, ana mi kan to na sikia ma taa Jiu, to te kaa faveevian osing e Gov. 18 Ara faavot, a taa Jiu ge na sikia ma taa Jiu onot ror ma naa me matan e Taman tan fifaakouts tan sen tsun Aaven Taabos to ayei, tana saa, ito tsun kan tana binun te kat bus e Krais.

19 Ai tovei roman, ami na sikia ma taa Jiu, gima faarei bus vainy sagoor ge na vainy tana mesapan kanen, ami faarei rom vainy te fasito iny rom e Gov poo me tana isen a pan ana min numaa iny guei ten Gov fatoobing. 20 Ami kan, te faarei rom a pan tana numaa te fatsun patsun a poon iton fuainy amaraav an fuainy kuigin te fatsuiny ya tana poon a parits to aya, ai Krais Jisas faarei non a tsuun tobiing to te fagovet faparits fi non Ya na numaa faavot to. 21 Jisas, Ayei na isen tsun a mes to te daup faavots raror a vainy te faaman faavot ror ana Ya te kat rara, ra ruak faarei mito na saape na taabos tana Tsunaun. 22 Tana sanaan te tap fi naa romi na vainy sikia ma taa Jiu i Tsunia, ami ana vainy fafaaman faavot te tap faavot fi kan naa rom tana numaa to, to te kaa non e Gov tana Aaven Ya.

Copyright information for `SPS