Ephesians 3

Binun Ten Pol Tana Vainy Sikia Ma Taa Jiu

Anyo, Pol, nyo kaa rou tan kotskots tana saa, nyo binun rou ten Krais Jisas tan favaanan naa tsumin vainy sikia ma taa Jiu ma nongon ami am faason to ten Krais. Ami nat busem, tana koma ree'un ten Gov Ayei faan vatuanyo na binun ma tsue pokei iny anyo na koma ree'un Tsunia tsumin vainy sikia ma taa Jiu, ito Gov patsukanen to te pokei faruak men fakats famumuan takop Tsunia tsonyo, to te tsue faamuan fi nyo tan noun tsonyo. To te gogosias fi romin noun te kirkir naa ronyo tsumi tovei, ami nai arasan iny rom a ka te nat of iny ronyon fakats famumuan takop nane Krais. Gov gima pokei faruak iny vegiaun takop tan aatai iny muan, sin tovei ito tan Aaven Taabos tsun, Gov pokei faruak towa tan fuainy amaraav taabos an fuainy kuigin taabos. A ka te takop muan tovei: ito tana sanaan tan Vurungan Rof nane Krais, ana rin sikia ma taa Jiu te nom ror ya fiisen rame na taa Jiu tana fo mamatsiny kan saavits fiisok to te tsue faman of rari Gov; ana ri na isen tsun a gum nar vainy fafaaman ten Krais; ana rin sikia ma taa Jiu kaa mito na pan fiisen rame na taa Jiu tan tsuen man ten Gov te kat Yan tsuen man Tsunia, ai Krais Jisas kat towa sa ruak iny man me.

Gov kat vanyo ma faarei anyo na tsoiny binun tan Vurungan Rof nane Krais, sana Ayei faan babainy vanyo na koma ree'un faarei non a fifaan a kaatsian ana saavits sa binun non tana parits Tsunia koma vanyo. Fakats tsun, kainon to te gima kat anyo ta ka ta rof ma nom babainy anyo na koma ree'un Tsunia, ai to kan te faarei anyo na mes a fafaaman a gogueii sikia ma tan asangan, Gov pisan vanyo ma nom a koma ree'un Tsunia ma tsue of anyo na vainy sikia ma taa Jiu tana masun tsuri na sikia ta fafakap nan te kaa non ten Krais. Ana nyo kan, Gov pisan vanyo ma fa'arasainy of anyo na fokinai tana sanaan te kat faruak fi non e Gov fakats famumuan takop Tsunia, Tsunia te fapogaar a fo mamatsiny ka. Tanik me tan tatanik, Ya famuiny ton fakats famumuan takop Tsuan tana vainy. 10 A kifon a ka te famuiny finy e Gov fakats Tsuan tovei: tan nainy roman, fuainy aaven ana rin fo viir parits to te tatagaa ot ror korosuu nai natiny ror a nat a karap ten Gov tana fo mamatsiny ka. Ari nai nat ror tan nainy te daup faavot fi ror a taa Jiu ana vainy sikia ma taa Jiu tana isen tsun na gum nar vainy fafaaman. 11 An fakats famumuan takop Tsunia tanik patsukan naa me tan tatanik, ai tovei roman, Gov kat faruak ya tana binun ten Krais Jisas a Tsunaun tsura. 12 Tovei roman, sikia ta ka te kat tap on rarora to te komainy favevegiau fiisen mi rora Gov tana pan te kaa non Ya, ana ra natiny ror Ya te nongon rarora, tana saa, ara kaa ror koman e Krais ai to kan te faason fi naa rora Tsunia. 13 Nyo sing maromi ma fakats fanunun vaare am koma patang vaare to, tana saa, anyo saraa kamits rou tovei, ito tsun kan tsumi, ma faparits mami ya, ya te fafaakouts mami.

Pol Faakats Of Ir A Taa Efeses

14 Nainy te fakats anyo na saf a nat a siireits na an kifon fakats famumuan takop ten Gov, nyo fatukun to matuen Ya, nyo faakats to ten Taman. 15 Ana Ayei na isen tsun to te faan iny non asangan Tsunia tan vainy fafaaman faavot unya Gormirmir ai nei petoo. 16 Nyo faakats ten Gov, nyo rangats Towa ma faparits a aave mami, tana parits tan Aaven Taabos Tsunia to te poo fi me tana masun Tsunia, a sikia ta fafakap nan ana mamarof fiisok. 17 Ana nyo faakats to, ma kaa fasuu Krais aave mami ma faarei ya na pan Tsunia te faason fatatabin fi mi Tsunia. Nyo faakats to ma naa men kat iny mangiir to te mei me Krais ma faarei yan kifon guainy nau te fasua fagagon fi naa non ya, ya te tsutsun faparits naa. 18 Nyo komainy maromi ma kaa me na parits ma nat faarof iny ami fifiisen men vainy fafaaman faavot to te fasito iny ror e Krais, ma inan fanatnat faarof iny ami na tatabuan nana mangiir ten Krais, ana viviakoo nan ya, ana nai tsig nan ya, ana gaguur nan ya kan. 19 Nyo faakats rou ma nat faarof iny amin mangiir Tsunia, to te gim non ta mes ma arasan faman iny, ito tan mangiir ten Krais tsura, sana mi nai via taptap miror a toto ana parits to te poo fi minon Tsunia tsun.

20 Ara ma faatouf e Gov, Tsunia te onot non ma kat fo kan karap fiisok fis pis non a ka, te rangats finy rora Ya ge fakats rora, tana saa, tana ka te kat non a parits Tsunia, te onot non ma faakouts rara tana toto tsura. 21 Aran gum nar vainy fafaaman ten Krais ana ra to te kaa ror koman e Krais Jisas ma vamarits fatatabiny e Gov tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man ovei.

Copyright information for `SPS