a(Vadou 68.18)

Ephesians 4

Ara Ma Tap Naa Ten Krais Ana Ra Te Vovou Kat Ten Gov

Nyo kaa rou tan kotskots tovei roman, tana saa, anyo bibinun rou tana Tsunaun, to tsonyo sing fatatabiny maromi ma vovou faarof iny kat te komainy fiisok non e Gov tan nainy te fikoo mami Ya. Nyo sing fatatabiny maromi ma famaari faarof isiseiny mes, mi ngue poor vaare mito ta mes am kaa mito na koma rof an koma tamee, ana mi te anaanos faamo rari. Faatok iny yam mangiir tsumi tana mesapan, kainon tsurin mes vainy kaner. Nyo sing fatatabin maromi ma kaa faavot tsun me na aaverof, an kat to aya u Aaven Taabos faan iny ya, sa faarei non a aafon te tang faavots rarora te faarei na isen tsun a mes. Ana mi ma vaputs mi nom tap faparits iny ton kat to aya. Ana ra kaa faarei tsuiny miror sen tsun puan nane Krais, ana ra kaa miror isen tsun Aaven Taabos, ana mes a isen tsun a ka na saavits to te naano anaanos rora tsunia, Gov fikoo rara ma nom ya tan nainy te naa minon. Te kaa tsun kan minon a isen a Tsunaun, ana isen kan a sanaan iny faason naa Tsunia, ana isen tsun a tou fapeenan, ana isen tsun kan a Gov, a Tamar vainy faavot, Ayei a tatagaa ot tsura faavot, ana Ayei bibinun non tsura faavot tana fo binun Tsunia ana Ayei kaa non koma rara faavot.

Sai tana fo isisen tsura, Krais faan raran fo isiseiny mes a fo isiseiny fifaan tsuar, vovou iny non a koma ree'un tsian Tsunia. Te faarei tsuiny kainy non to te kirkir bus iny ya koman Vegiau Ten Gov te tsue na ka tana fo fifaan to,

“Tan nainy te naa Ya tana pan a nai tsig, ana Ayei mei fifiisen ramituari na vainy Tsunia fatoobing to te kaakaa tan kotskots, Ayei fafaan iny ton fifaan tana vainy.” a 
Sin tovei, saf kifon vegiau to aya nan na, “Ayei naa fi en jias?” U kifon vegiau tovei te tsutsun of non a ka, tabuiny naa fi naa non e Krais jias, Ayei naa mito fain puputaa. 10 To, sana isen tsun to aya of me peto, Ayei paas fatabin fi en jias, sa fis fi enanaa Gormirmir, ma favei Ya na fo mamatsiny pan faavot fiisen me na Tsivon. 11 Ana Ayei na isen tsun a mes to te fafaan iny non a fo fifaan tana vainy, kainy faakouts ir a mesapan; ana mesapan nom fifaan to ma faarei mi rin fuainy amaraav, ana mesapan ma faarei arin fuainy kuigin, ana mesapan tsuri afis miror vegiau tana fo pan vavis ma faarei mi rin tsoiny daadav ten Krais iny kopis ir a aave ra vainy, ana mesapan nom fifaan ma faarei arin fuainy tsoiny favaanan, ana mesapan tsuri ma faareir fuainy tsoiny fifaatsuts tan vegiau ten Gov. 12 Ayei kat a foka ma kakouiny onots Ya na vainy te fasito iny ror e Krais ma kat ari na binun Tsunia an vainy fafaaman te karap me na faaman tsuar tana puan e Krais, 13 onot non te ruak iny senviir mi rora tana isen a faason tsun ana ka te natiny rora tana Guei Tsoiny ten Gov, ma matsua mi ra tan kat tsura onot non te faarei mi rora Krais. 14 Sa ra gim ror ma faarei pis kat tan gogueii, tan pangis fatatabiny fakats tsura tan faatsuts te faamainy rora, tana saa, a mesapan te tsue of raran kan kat gengen ge na mesapan gam rara ana ri kat ton gam sa faarei me na man. 15 A sikia, ara nai tsue iny ror a man, ra te faatok iny mangiir tsura tana mesapan, ana ra te matsua me faarei me Krais tana fo kat tsura, Tsunia te faarei minon patsuun tan puan, tan vainy fafaaman. 16 Fain tatagaa ot Tsunia, a fo ar pan tan puan suman faavot tsun naa ror tan sen tsun puan to ayei, paut faavots rarori Tsunia, er faarei miton sen tsun puainy mes to te sumainy faavots rarori faarei te suman fi naa non tsuan tan puainy mes. Sa faarei non fo isiseiny pan tan puainy mes faavot kaa miror isiseiny binun tsuar, ri te fafaakouts faavots mes panainy puainy mes ma karap mi ri, er karap fiisen mi ton puainy mes faavot ri karap faparits mito, jesan kan tan puan tan vainy fafaaman te karap fatatabin non ito tan mangiir tsian tsuri tana mesapan.

Toto Na Foun Kaa Non Ten Krais

17 Tana asangan a Tsunaun, tanyiny vanyo yam ma tsue faparits iny anyo na ka to: ami ma kaa faarei pis vaaren vainy vavaajets iny e Gov, fakats tsurin nun ovei. 18 Ri pip tap iny fakats tsuar, ana nat tsuri faarei non a uurup, ana ri kaa fajesa osing ror e Gov tana saa, ari pip a aave rari ana ri faarei ror vainy piou ovei. 19 Ri gim ror ma inainy fanatnat iny a rof ana iring ana ri na sikia tu rejiaf. Ri atou men kat, kat iring ana ri sikia ror ma faonot on tan kat kat iring. Ana toto tsuri via taptap minon fo mamatsiny viir iring tan kat iny tsikoor an kat iny kokoman ka vavis an mataguas.

20 Sana mi, gima nom a fo kat to aya tan fifaatsuts te nom ami ten Krais. 21 Ami, nongoiny bus a fo mamatsiny kat to ayei, ten Krais, ana mi faarei ton vainy te vovovou iny Ya, ana mi nom bus faatsuts nana man nane Jisas. 22 To sana mi ma nom ravainy a fo kat aveton tamuan tsumi tan puainy mes, iton fo kat iny muan te komainy kat kat romi te kat fijior mami, ana ri gam matuami, ana ri amus matuami sam kat aveto em, ana mi gim to ma kaa pis to te kaakaa faamuan fi mi. 23 Mam faatsuts bus mami, ma ruak fafoun mimi na aave mami ana koma mami ai tan fakats tsumi. 24 An kat tsumi ma faarei men kat foun, tana saa, Gov fapogaar fafoun mami sam faarei fatoobing mi Ya, Tsunia na tavaron, ana taabos ana man.

25 Jio, gam bus vaare yam! Ami na fokinai ma tsue iny a man tan fifakokoro tsuam, tana saa, ara na fokinai faavot tap faavot tsun bus ra naa tana puan e Krais. 26 To te peits romi, famanat vaare yam a peits ma amus mami ya tan aveto, ana mi ma peits vaare onots non nainy urung, rurei fakajiei yam a peits tabuiny ruk naa non a nuaf. 27 Ami ma faan vaare iny yam nainy tsuam tana Vinasaar ma amus mami ya tan kat aveto. 28 Ana mes a kakabuts ma faonot bus tan kabuts ayei ma tanik iny binun fatoobing niman, tan kat to aya, ayei onot non ma kaa fatavaron me, a fafaakouts to na tsivon ana ya te faakouts kan ir vainy aaruts.

29 Vegiau vaare iny yam a fo vegiau te fatsuiny non a iring, a sikia, sana mi ma vegiau iny a fo vegiau te faruak non a rof tana vainy, iton vegiau te faparits rarori, ka iny faakouts rari ana ri te parits me tana faason tsuar, tan vegiau te tsue iny romi te nai faruak non a ree'un tan vegiau te nongoiny rori tsumi. 30 Mi ma kat fareesik vaaren Aaven Taabos ten Gov te kaa non aave mami, tana saa, u Aaven Taabos, faatok rarora na ka, Gov fasito rarora, ana Ayei faatok kan rarora na ka, aran vainy Tsunia onot non tan nainy te tabin minon e Krais Ya te puruur faman ovei rara tan aveto tana monaagits tovei. 31 Nom ravainy sanyi yam kat iny koma iring, koma sewaar, peits, ngue poor an tsue vaaserere, an kat iny tsugei a mesmes ana fo mes a fo iring kaner. 32 A sikia, mi ma kat kat rof tana mesmes fiisen men koma tagtag, mi te anofe ravainy kat iring tana mesapan, faarei te kat fi Gov tana sanaan to ten Krais, Ayei anofe ravainy bus kat iring tsumi.

Copyright information for `SPS