a(Tatanik 2.24)

Ephesians 5

Mi Ma Kaa Tana Arasan

Tan vegiau tsuk iny naan kat iny anofe ravainy a iring tana mesapan, ami ma kat faarei to te kat kat fi Gov, tana saa, amin guei Tsunia fatoobing te kaa non koman Tsunia. Kat iny mangiir a mesapan tsuam ma tau mami, faarei te mangiir fi rara Krais ana Ya faan iny to na Tsivon faarei Ya na faakor Tsuan ma nom ravainy Yan aveto tsura, ai Gov paparaa mi Towa, tana saa, u kat iny faakor Tsunia to ayein tauf tsuraf fiisok.

Sana mi ma famanat vaare iny a fo kat iny tsikoor, an kat iring vavajia to te faruak non a rejiaf tana mesapan, gen kat iny mataguas fapoopoan namami. Ana fo aveto to ari ma ruak vaare fapoopoan namami, tana saa, te gim non ma rof tan vainy taabos u fasito ten Krais ma kat, kat to ayei. Ai to kan, te gim non ma rof tsumi ma fijiar, ge ma tsue taring iring, ge ma vegiau iny vegiaun iring. A sikia, ami ma tsue faarof tsun naa ten Gov. Ami ma nat faarof iny kat to ayei, a sikia ta isen ta mes te kat non kat iny tsikoor, ge ma kat, katkat iring te faruak non a rejiaf tana mesapan, ge kat iny mataguas (tana saa, kat iny mataguas to ayei, faarei non kat iny fafaatouf kaisa tan gov gamgam) ayei gim non ma fasito on iny ta ar pan tana Waan e Krais ge na Waan e Gov.

Famanat vaare iny yam ta mes ma amus mami ya ma kat a fo aveto to ari to te tsue rorin rof, tana saa, fasaraa na suu ten Gov kookop faavots rarorin vainy te fanaginy tsue ror Tsunia. Ami ma kaa faavot vaare ramiri te kat kat fi ror to.

Muan tsumi patsukanem kaa fatatabin em tana uurup, sin tovei, ami tap busem ma naa tana Tsunaun, mi kaa emato tana arasan, to sana mi ma kaa fatatabin em faarei rarom vainy te kaa miror a arasan. Ito tsun kan tana arasan koma mami pokei faruak non a fo mamatsiny viir kat rof, an kat tavaron an kat man. 10 Ana mi ma sainy ta saf ta ka ma kat ami to te kat fapaparei non a Tsunaun. 11 Mi te gima sovaar ir a vainy te kat kat ror kat iring to te poo minon tana Vinasaar to te tagaa ot iny non kat tana uurup. A sikia, mi ma pokei faruak iny mi ya tana arasan ma natiny ari ya na vainy. 12 Te farejiaf fiisok non tan tsue pokei iny a foka to, to te katkat fatakop ror vainy pisiin. 13 San tan nainy te tapokaa non kat tsuri tana arasan, a man aave rari te tapokaa fa'arasan kan non. 14 Ai tan nainy te fa'arasan fiisen mi romi na arasan ten Krais, ri nai inainy fanatnat iny ror a fo aveto tsurin iring. To san vegiau tsue na ka, “Tagun yam, amin goros, am tsun osing to na mat, Krais nai faan maromi na arasan.”

15 Tanamots sanyi yam, am kaa faarei vaare ton vainy piou, sana mi ma kaa faarei men vainy nat, 16 tanaf fatatabin yam tan kat, kat rof tan mamatsiny nainy, tana saa, u nainy iring tovei bus roman. 17 Piou vaare yam, sana mi ma tanaf am natiny ton koman tana Tsunaun ma kat ami.

18 Jiu fapeepiou vaare yam wain, tana saa, u wain kat fifiiring non na toto tsumi. Sana mi ma tanyiny Aaven Taabos ma via taptap en Ya tsumi, a tagaa ot matuami, 19 ai mi nai favevegiau mirom a mesmes fifiisen men vegiau te kaa non tan Kooma iny Vadou, an mes a fo kooma iny fafaatouf, an fo mes a fo kooma te faan iny men Aaven Taabos, koomei kooma an kat iny variri tana aave mami te naa fi non tana Tsunaun, 20 ai mi te nai tsue faarof fatatabin iny naa na fo mamatsiny ka te ruak ten Gov a taman, tana saa, tana tou vivangura tsura fiisen me na Tsunaun tsura Jisas Krais, 21 Ai mi nai fauf rom a tsivom fain isiseiny mes ma fatsiitsii mi Krais.

22 Ana min isiseiny moun fanging ma kaa fain tsoiny tsumi patsukanem mi te manaats faarof rari, to te kat kat fi romi tana Tsunaun. 23 Ai tovei, a tsoiny a fanging, kaa minon gumgum te fis non e natsun ya, faarei tsuiny non e Krais, Ayei kaa minon gumgum tana gum iny vainy fafaaman te faarei non puainy mes Tsunia, ana Ayei na Tsoiny Fiisaup tsura. 24 Faarei tsuiny kainy non vainy fafaaman kaa ror fain e Krais, faarei maromin moun fanging, ma kaa fair tsoiny tsumi tan mamatsiny ka te tsue of maromi ri ma kat.

25 Ana min isiseiny tsoiny fanging ma mangiir moun tsumi fiisen men senviir mangiir to te faatok bus iny e Krais tan vainy fafaaman. Ana Ayei mat of raton gum nar vainy fafaaman, 26 ma taabos mi ri ana ri te foun me tana aurom ito tan vegiau ten Gov. 27 Ayei patsukanen to, te kat a ka to, ma faan rari Ya na gum iny vainy fafaaman nei Tsunia fatoobing ma ruak faarof mi rin gum nar vainy fafaaman men siinaiv an mamarof ana sikia ta ar bong tsuri. A sikia, ari nai kaamos eraror, er taabos mito, ana sikia ta ar iring. 28 Jesan kan, isiseiny tsoiny ma mangiir moun tsuar faarei te mangiir fatabiny non ya na puan. A mes te mangiir non e natsun mangiir fatabiny kainy non a tsivon. 29 A sikia ta mes te tsugei non puainy mes tsuan fatoobing, sana ayei makok patsukainy non a tsivon, faarei tsuiny kainy non e Krais makok faarof patsukainy non a gum nar vainy fafaaman faarei non puan Ya fatoobing. 30 Ana ra faavot, faarei ror a fo mar pan nar puainy mes Tsunia. 31 Te faarei kainy non, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Tan kat to aya, a tsoiny ma naus osing e taman me tsinan ya te fanging e natsun ana ri na ina fuan te nai isen tsun me.” a 
32 U vegiaun takop to ayei, man ovei, ana ayei kaa minon fakats tsian tsunia, sai te faarei tsuiny non tsue fapapaar nane Krais an gum iny vainy fafaaman to arin, isen tsun. 33 To tsonyo tsue pis rou, a mes ma mangiir e natsun faarei te mangiir fatabiny non ya na tsivon, ai natsun ma famaari faarof e natsioiny.

Copyright information for `SPS