a(Faun 5.16)

Ephesians 6

Faatsuts Nar Kat Tan Mumuiny Taman

Amin fuainy guei, ma manaats fuainy tamamami min tsinamami, tana saa, kat to aya, a Tsunaun komainy non ya, an toobing fiisok. U Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Ami ma fatsiitsiin tamam min tsinam—”
Ayei na vaamuan nar faun tana safunuu nar faun to te kaa fiisen minon tsuen man tsunia tovei:

“Ami ma fatsiitsiin tamam min tsinam, ai mi nai kaa faarof em, am kaa fananaangis iny to tan puputaa tovei.” a 
An vegiau tovei naa non tsumin fuainy taman, ami ma tsue vaare ge kat ta ka te faruak non ta peits tan fuainy guei tsumi. A sikia, ami ma makok rari, am faatsuts faarof ratuari tan kat tana Tsunaun, am fatoobing faarof ratuari to te tsue fi na Tsunaun.

Faatsuts Nar Kat Tan Vainy Binun Babainy An Vainy To Te Pats Vainy Binun Babainy

Fuainy vainy binun babainy fafaaman, ami ma manaats ir vainy to te pats mami tana monaagits to, kat yam mi te oraav me na famaari ai mi te kat a binun tsumi fiisen me na aavem a man faarei te kat finy romi na binun tsumi ten Krais. Binun faparits yam ma kat fapaparei ami na mes te koo mi na mes te fasito maromi tan nainy te tagaa rori, ana mi te binun faparits kan tan nainy te gim kan rori ma tagaa. San fiisen me na aavem faavot, kat a binun te komainy non e Gov, faarei maromin vainy binun babainy ten Krais. Kat yam a binun tsumi faarei rom vainy binun babainy te via miror a paparaa aave rari, faarei te binun fi romi tana Tsunaun ana sikia ma tana vainy, tana saa ami natem, a Tsunaun tafainy non a fokinai faavot tana binun a rof te kat rora, kainon to te faarei fi roran vainy binun babainy gen vainy sikia ma vainy binun babainy.

Jesan kan, amin vainy te fasito rarom vainy binun babainy ma makok faarof ir fuainy vainy binun babainy tsumi. Ami ma faoraav vaare rari. Tanamots faarof, ami faavot kaa mirom a isen a senviir mes te fasito maromi kaa non Gormirmir, ana Ayei kat faonot fatoobing non vaatsuk tana fokinai tana saa Gov kat fi rarori nei, Ayei gim non ma komainy fafisfis ta isen mes fis non a mesapan.

Tou Fataatsun Mi Ri Na Parits Tana Vinasaar

10 Fafakap nan vegiau tsonyo tovei, ami tap bus ma naa tana Tsunaun, tanyiny yam a parits Tsunia na siireits ma faparits mami ya. 11 Vau yam kainy puaan tsumi to te faan mami Gov, am tsutsun fareits mi towa mi te aruwas osing a fo tanaf ana fo fifirua tana Vinasaar, 12 tana saa ra gim ror ma vapupuaan fiisen miror a vainy to te kaa miror puainy mes, a sikia, ra vapupuaan miror fo viir parits tana Vinasaar an fuainy masarau tsunia to te tagaa ot ror korosuu tana pan sikia ta mes ma tatagei. Ana ra vapupuaan kan miror viir parits reits iring tana uurup ri te tagaa ot iny kat iring tan puputaa to. 13 Jio, vau fatatabiny sanyi yam fo kainy puaan faavot ten Gov tsumi ai tan nainy te pon iny non a Vinasaar ma vapupuaan mami mi, mi onot rom ma jiaats vavageiny ya, ai tan nainy te kap non a puaan, ami onot rom ma tsutsun fareits em.

14 Tsutsun fareits yam tana pan iny vapupuaan tsumi; ana foka iny puaan ten Gov iny vapupuaan me na Vinasaar tovei: U vegiau man, te faarei non popous te pous iny romi puam, an kat tavaron te faarei non kon nana puaan vau romi bue mami. 15 An Vurungan Rof to te tsue tsuk iny non a aaverof, nom romi ten Gov, faarei non suu te vau romi moum ana tou kakoun tan mamatsiny nainy iny favaanan of ir a mesapan. 16 Jesan, mi ma kaa me na faason, faarei non kon nana puaan to te govets vavis romi tan mamatsiny nainy. An kat iny faason te onot non ma kat tap a fo keen takovas fanaa maromi na Vinasaar. 17 Am nom ton kat iny saup fatabin to te poo fi minon ten Jisas tan nainy te saup fatabin fi rara Ya tana parits tan aveto faarei non a sapou nana puaan patsuu mami. Ana mi te nom vegiau ten Gov to te faan iny non Aaven Taabos tsumi am govets towa faarei non kirat tsian nana puaan nima mami. 18 Ami ma kaa me na foka to ana mi te faakats fatatabin tan mamatsiny nainy tana parits ten aaven Taabos tana fo viir ka vavis, ana mi te rangats e Gov ma faakouts mami Ya. Tan kat to aya, ami ma tagaa ot faarof tan mamatsiny nainy, am faakats of ton vainy fasito ten Krais.

19 Ami ma faakats of kan vanyo, am rangats to Gov ma faan vanyo Ya na fo vegiaun rof to te ongoor fi ronyo tan pokei faruak iny vegiaun takop ten Gov, iton Vurungan Rof nane Krais, a ka kan tana vainy sikia ma taa Jiu. 20 Nyo kaa rou tana numaa iny kotskots fiisen me na kotskots nimau tana saa, te favaanan finy anyon Vurungan Rof nane Krais, faarei rou a mes te ngongue of non Ya tsumi na vainy sikia ma taa Jiu. Sana mi ma faakats ma ongoor iny favaanan patsukan of anyo Ya to te kakoun of finy ronyo ya ma kat.

Fafakap Nan Vegiau Ten Pol

21 Tikikas, ayei na vamuinyasiny fafaaman tsura, to te mangiir fiisok ronyo ana ayei na mes te faason ronyo ana ayei fafaakouts vatuanyo tana binun tana Tsunaun, nyo jiats naats rou ya tsumi ma tsue fanat of mami ya tana tou kaakaa tsumam ana fo mamatsiny ka te ruak non nei tsumam ana ayei te faparits mami.

23 Nyo faakats rou ten Gov, a Taman, ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mamin vamuinyasiny fafaaman a aaverof an kat iny mangiir a mesapan ana faason ten Krais.

24 Nyo faakats of rou a koma ree'un ten Gov ma kaa fiisen mami, tsumi te mangiir fiisok rom a Tsunaun tsura Jisas Krais fifiisen minon mangiir a sikia ta fafakap nan. Man ovei.

Copyright information for `SPS