Genesis 3

Vaamuan Nan Kat Iring

E Gov te kat a fo mamatsiny marei sensen, san a sikia ta ina isen tsuri te onot non ma fabiu na koraa, ana koraa rangats to na moun, “Kat fei, toroman e Gov te fa agagoiny mami na ina fuan ma ainy vaare mi na fo mamatsiny fua nan nau koman na tanun?”

Ana moun biny to na koraa sa tsue, “Mam ma ina fuan onot iny ainy fua nan fo mamatsiny nau te kanon tana tanun to aya. San isen nau te tsutsuun non fapoopoan nan na tanun, mam ina fuan agaagon rom tan ainy fua nania, tsue fi Gov. ‘Te ainy romin fua nan nau to aya, ge te saras romi ya, mi na ina fuan mat rom’.”

Ana koraa biny to na moun sa tsue, “Gima man mi na ina fuan gim on rom ma mat. Te ainy romin fua nan nau to aya nan, mi na ina fuan natiny rom a ka na iring, ana ka na rof, ana mi na ina fuan te faarei e Gov. Gov nat iny non a ka to aya nan, to sen Gov fa agaagon i mami na ina fuan.”

Ana moun tagei ton nau, an nau to ayan mamatoong faarof an fua nanian rof fiisok tsun. Kat to ana moun fakats fi to nei, te nom ronyon fua nyo te ainy ya, nyo nom rou viir nat ai te rof fiisok. Kat to ana moun nom ton fua nan nau to aya sa ainy ya. Vou ya nom ton fua nan nau sa fainy ya natsoiny ya, sa ainy kainy ya. Sen tsun, ana ri na ina fuan tagaa fanatnat i ratuari na ina fuan na berber, kat to ser kuiny noun nan fik, ana ri na ina fuan ravrav towa.

San tana touraf te kour a pan, ana ri na ina fuan nongoiny to Gov te tatan non tanun, ana ri na ina fuan takop to fapoopoan na na fo nau. San a Tsunaun e Gov te fikoo na mes sa tsue, “Fei te ka romanyi ei?”

10 Ana mes biny towa sa tsue, “Nyo te nongon i manyi te tatan i tanun. Nyo oraav to, nyo takop to, tana sa nyo na berber.”

11 Ai Gov rangats towa, “Sei te tsue of i manyi ee, anyi na berber, toroman anyi te ainy bus fua nan nau te fa agaagon im ma ainy vaare nyi ya?”

12 Ana mes biny towa sa tsue, “A moun a vatau tsonyo te faan iny anyi tsonyo, ayei te faan vanyon fua nan nau, tsonyo ainy ya.”

13 Ana Tsunaun e Gov rangats to na moun, “Sei tsue of i manyi ee, ma kat a ka to ee,” ana moun biny towa sa tsue, “A koraa te gam i vanyo, tsonyo ainy fua nan nau.”

Gov Te Tsue Biny A Kat Iring

14 Ana Tsunaun e Gov tsue to tan koraa, “Anyi te kat a ka to aya, ai tovei nyi nom rom a patang tsunia. Patang te govets romanyi, te fis pis non a patang tan fokinai mes marei. Roman an tan fokinai nainy te naa minon, nyi sensen iny rom a komam manyi, ana nyi ainy rom a fo nungan iny tan puputaa. 15 Nyo kat maromanyi na tafisuan tana moun, ana moun a tafisuan tsumanyi, vun tsumanyi tafisuan miror vun tana moun. Ayei pitei non a patsuu manyi, ana nyi te kots a moun ya.”

16 Ana Tsunaun e Gov tsue to tana moun, “Nyo faan maromanyi na patang te kaa miromanyin kura, ana nyi te kamen na kamits tsian te fagiir romanyi, san anyi kaa farokot mirom koman tana tsoiny tsumanyi ma tagaa ot manyi ya.”

17 Ana Tsunaun e Gov tsue to ten Adam, “Anyi te nongoiny tsue tana moun tsumanyi, ana nyi ainy ton fua nan nau, Anyo te fa agaagon manyi ya, ma ainy vaare nyi ya. Nyi kat firom nei aya, Nyo kat firing rou puputaa, ana kainy ainy te gima ruak faarof on. Anyi patsukanem binun fapaparits rom tan, kat a kainy ainy ma ruak ya tan puputaa. 18 Ana fo nau te kamiror kakarits, ana fo aufing a iring gian miror tan puputaa ana nyi ainy vavis rom a fo noun iny ratsuu. 19 Nyi binun rom an siva te buts ana kainy ainy te gian tan puputaa, nyi nag vaurep rom tana binun, onot non te mat romanyi, ana nyi te tabin tan puputaa. Tana sa, anyo te kat manyi tan puputaa, ana nyi tabin pis rom tan puputaa.”

20 A mes te asang e natsun ya e Ivi, tana sa, ayei a tsinar fokinai tsoiny an moun. 21 Vou ana Tsunaun e Gov kat ton vau tana pempem nan na marei a sensen, Gov fainy towa Adam me natsun ya ana ri na ina fuan vau towa.

Gov Te Gargar E Adam Me Ivi Tana Tanun

22 Vou ana Tsunaun e Gov tsue to, “Tagaa a mes te naat bus iny a saf a ka na rof, ana saf a ka na iring, ana ayei faarei ratuara. Ara gim ror ma famanat iny ya ma naa fasiru ya panan nau te natiny faan iny non a toto. Kat non tsunia ainy fua nan nau to aya sa kaa ovei.” 23 Kat to ana Tsunaun e Gov gargar to na mes tana tanun i Iden. Sa faan iny naa towa ma binun ya tan puputaa te kat e Gov. 24 Te gargar fakap e Gov a tsoiny ana moun Ya faka raton na fomes a fo morenan parits tana pan te natiny ruak ising minon a nuaf tana tanun iny Iden. Ya fakei ton sen kirat te mamatan faarei non guaf, ana ayei natiny takopis vavis non tan fo mamatsiny pan. A fo morena to ari nan fisen mena fo kirat te tagaa ot ror, kat non an ta isen ta mes te nai ruak tan nau to aya nan te natiny faan toto non.

Copyright information for `SPS