Genesis 4

Siisio Te Atsuiny Famat Fi E Kein E Ebol

Kat to sen Adam fiinot fiisen me natsun ya e Ivi, ai natsun ya kuraa to, sa faagiir a isen na guei tsoiny, ya tsue to, “A Tsunaun te faakouts i vanyo, ana nyo faagiir to na guei tsoiny.” Ai Ivi koo tona guei to aya e Kein. Vou ana ayei faagiir to Ebol, a famuinyasiny ten Kein. Ebol ayei a tsoiny veis tan siip, ai Kein ayei a tsoiny katkat tanun. I vou te agio fakap me Kein a kainy ainy i tanu ya atoiny to na fo mes, ya kat towan fifaan tana Tsunaun. Ebol nom ton vaamuan na agiir tan fo siipsiip, ya atsun famat ratuari. Ana ayei nom ton na fo pan a fo rof a karap, sa kat yan fifaan. A Tsunaun te paparaa iny fifaan ten Ebol. San e Gov te baainy iny fifaan ten Kein. E Kein te peits fiisok tsun en, ana matan ya matoong iny peits fiisok tsun en nato. Ana Tsunaun tsue to ten Kein, “A saa te peits iny romanyi na? Ana saa te matoong iny peits of non a mata manyi na? Te kat romanyin fifaan rof tana sanaan a toobing, Nyo paparaa iny rou ya, san te kat bus anyin kat iring, sa komainy fabiu maromanyi kat iring te faarei non na marei a sensen te soon non, kakoun non tan atsun i manyi, fakats non ma fabiu manyi, san anyi ma fabiu ya.”

Ai Kein tsue to ten Ebol a famuinyasiny tsunia, “Nai vavis ara.” Te tataan na ri, Kein takopis of to e famuinyasiny tsunia e Ebol sa atsuiny famat ya.

Ana Tsunaun rangats to Kein, “E Ebol ei, a famuinyasiny tsumanyi?” Ai Kein tsue to, “Anyo gim rou ma nat. Nyi pon i vanyo na saa, ma tagaa ot iny anyo na famuinyasiny tsonyo?”

10 Kat to ana Tsunaun tsue to ten Kein, “Saa te kat anyi na? To san rafatsiny ten famuinyasiny tsumanyi tatsiiu tan puputaa, Anyo te nongoiny rafatsiny to aya te kuu faarei na isen na mes te fikoo Vanyo. 11 Roman Nyo kat rou tsuen parits iny kat fiiring i manyi, anyi ma naus osing a painy puputaa to aya. Tana saa, anyi fatoobing te atsuiny famat e famuinyasiny tsumanyi tana nimam, an rafatsiny tatsiiu nato, an puputaa to aya te faarei non ngue te pangang non sa jiun rafatsiny to aya. 12 Te binun romanyi, ana nyi te tanaf iny reev a kainy ainy, kainy ainy gim non ma gian ai te fua faarof. Ana nyi sikia rom ma kaa me ta fan tsuam fatoobing, nyi taan afafis tsun rom tan puputaa.”

13 Ai Kein tsue to tana Tsunaun, “U fasaraa to aya te faan iny romanyi tsonyo, na kaatsian fiisok. 14 Anyi te tsue ma gargar vanyo tana painy puputaa to aya, an tana mata Manyi kan. Ana nyo sikia rou ma kaa me ta fan, nyo vavis babainy tsun rou tan puputaa. Ai to te sab varonyo ta isen ta mes, ayei atsuiny famat varonyo.” 15 San a Tsunaun te tsue, “Sikia. A isen ta mes te atsun maromanyi, Nyo tsue faman rou, Nyo pangis rou ya tan fasaraan tsian.” Ana Tsunaun fakei to na isen na mak nain e Kein, te sab fi rori yan na vainy ri te tagei a mak to aya, ri te gima atsuiny ya.” 16 Ai Kein bus osing to na matan na Tsunaun, sa nai kaa tan puputaa iny Not (kifon ya vavavis vavis) tana pan tan men panaainy Iden te ruak minon a nuaf.

U Tsubnaain Ten Kein

17 E Kein te fiinot me natsun ya, ai natsun ya kuraa to ya faagiir to na isen na guei tsoiny ya koo towa Inok. Ai Kein kat to na isen na ngats fan, ya koo tsuktsuk towa na guei tsoiny tsuan. 18 Ai Inok faruak to na guei tsoiny ya koo towa Irat. Ai Irat faruak to na guei tsoiny ya koo towa Meyujel. Vou ai Meyujel faruak to na guei tsoiny ya koo towa Metusel. Vou ai Metusel faruak to na guei tsoiny, ya koo towa Lemek. 19 Lemek te fanging a ina fuan a moun asangan na ina isen e Eda, ana mesmes e Sila. 20 Eda te faagiir e Jebel, E Jebel tsuvur vainy te natiny tagaa ot iny ror bulmakau, ana ri natiny kaa ror tana fo tovaar kandis. 21 Famuinyasiny ten Jebel asangan ya e Jubal. E Jubal ayein tsuvur vainy te natiny saksak fatangis ror a gita, ri te puuf kobi/gopi. 22 Ai Sila faagiir to Tubal-Kein. E Tubal-Kein ayein tsuvur vainy te natiny kat ror a foka tan bras an aiyan. Fafinen e Tubal-Kein asangan ya e Nama.

23 Ai Lemek tsue to tana ina fuan a moun tsunia, “Ere Eda me Sila, nongon yam mi na ina fuan a moun ten Lemek. Mi na ina fuan nongon faarof yam te vegiau ronyo. Anyo te atsuiny famat a isen a mes a vurots, tana saa ayei te sapan (wounded/fatafisuan) i vanyo. 24 Mes te atsuiny non e Kein ayei nom non a patang tsian, san a mes te a tsun varonyo, nom non a patang te karap fafis pis no.”

U Tsubnaain Ten Set

25 Vou ai Adam me natsun ya fiinot pis to ai natsun ya faagiir to na guei tsoiny ya tsue to, “Gov te faan pis i vanyo na mes a guei, a pangis ten Ebol, e Kein te atsuiny famat ya.” Ana ayei koo towa Set. 26 Vou ai Set faruak to na guei tsoiny ya koo towa Inos. Tan nainy tsun to aya, ana vainy tanik iny asang to na asangan na Tsunaun ana ri faatouf Towa.

Copyright information for `SPS