Genesis 5

U Aatai Ten Adam

Tovein asangar aatai te tapogaar me ten Adam: Gov te kat e Adam, sa ruak faarei ya. Gov te kat a isen a tsoiny ana isen a moun. Te kat fakap rari ya na ina fuan, ya faparits ratuari na ina fuan, ya koo ratuari na ina fuan a Mes. E Adam te kaakaa sa onots sen natus an fopis saafunu na ingainy, sa ruak iny taman a isen a guei te senviir faarei non ya. Sai Adam koo ya, e Set. Voun e Set te agir ya, ai Adam kaakaa to sa onots pis jian natus a ingainy, sa ka pis men guei tsoiny an guei moun. E Adam te kaakaa sa onots sian natus an fopis saafunu na ingainy, ya mat to.

Set te kaakaa sa onots sen natus ana ngim a ingainy sa ruak iny taman a isen a guei tsoiny e Enos. Set te kaan mes jian an fits a ingainy, ana ayei kaa miton mes guei tsoiny an guei moun. Set te kaakaa sa onots sian natus ana saafunu ana fuan na ingainy ana ayei mat to.

E Enos te kaakaa sa onots sian saafunu na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Kainan. 10 Enos te kaakaa sa onots jian natus ana saafunu ana ngim a ingainy, ana ayei kaa miton mes guei tsoiny an guei moun. 11 E Enos te kaakaa sa onots sian natus ana ngim a ingainy ya mat to.

12 E Kainan te kaakaa sa onots fits saafunu na ingainy. Sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Mayalali. 13 E Kainan te kaakaan mes jian natus an fats saafunu na ingainy, ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun. 14 Ai Kainan kaakaa to sa onots sian natus ana saafunu na ingainy ya mat to.

15 Mayalali te kaakaa sa onots gonom saafunu ana ngim ma ingainy, sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Jeret. 16 Mayalali te kaakaa pis sa onots jian natus an fopis saafunu na ingainy ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun. 17 Mayalali te kaakaa sa onots jian natus an sian saafunu ana ngim ma ingainy ya mat to.

18 Jeret te kaakaa sa onots sen natus an gonom saafunu ana fuan na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Inok. 19 E Jeret te kaakaa pis sa onots jian natus a ingainy, sa kamen mes guei tsoiny an guei moun. 20 Jeret te kaakaa onots sian natus an gonom saafunu ana fuan na ingainy ya mat to.

21 E Inok te gonom saafunu ana ngim ma ingainy ya kaa mito na guei tsoiny e Metusela. 22 E Inok te taan fiisen me Gov, Inok kaa ton mes fopis natus a ingainy sa ruak iny tamar mes guei tsoiny an guei moun kan. 23 E Inok te toto sa kan fopis natus an gonom saafunu ana ngim ma ingainy. 24 E Inok te taan fiisen me Gov, ai Gov nom towa, ana vainy gim to ma tagei pis ya.

25 E Metusela te kaan sen natus an fits saafunu na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Lemek. 26 E Metusela te kaan mes fits natus an jian saafunu ana fuan na ingainy ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun. 27 E Metusela te kaan sian natus an gonom saafunu an sia na ingainy ya mat to.

28 E Lemek te kaan sen natus an jian saafunu ana fuan na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny. 29 Ai Lemek tsue to, “A Tsunaun te fakei tsuen parits iny kat fiiring puputaa. A guei to aya favusuainy rarora tana nag tan puputaa”; kat to ai Lemek koo to na guei to aya e Noa. 30 E Lamek te kaan mes ngim natus an sian saafunu ana ngim ma ingainy, ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun kan. 31 E Lamek te ka sa onots fits natus an fits saafunu ana fits a ingainy ya mat to.

32 E Noa te kaan ngim natus a ingainy sa ruak iny taman na ina pis a guei tsoiny, ere Siem, Ham, ai Jafet.

Copyright information for `SPS