Genesis 6

Kat Iring Tana Vavainy

Te ruak fakap a vavainy tana fo mamatsiny pan tan puputaa, ana ri kaa miton guei moun, ri faagiir ton guei moun an guei tsoiny. U guei tsoiny ten Gov te tagei ir moun te mamatoong faarof fiisok, an fo isen isen tsuri nom raton moun tan koman patsukan tsuri, ana ri fanging ratuari. Ana Tsunaun tsue to, “Nyo gim on rou ma famanat iny a aavev Vanyo ma faan toto ya tana mes, a kaa ovei to, tana saa, arin vainy na iring tsun. Tanik non roman ayei kaa non onots non sen natus an fuan saafunu na ingainy.” Tan nainy to aya, an tan nainy te naa yen, te kaa men vainy kaatsian te kaakaa tan puputaa. U vainy to ari, u guei tan moun, ari te fanging ir guei ten Gov. Arin vainy parits fiisok, ana ri kan te kaa men asangan tan nainy to aya.

A Tsunaun te tagei kat tana vavainy tana fo mamatsiny pan gim ma rof tan fokinai nainy, u aave rari te fakats tsuiny non a foka na iring. Ana Tsunaun fakats fatabin pis to i muan, te kat fi ya na tsoiny ana moun ya paparaa to. San a Tsunaun te tagei ir tsoiny an moun, ari te fakats tsuiny a foka na fo iring, ya gim pis to ma paparaa iny a binun te kat ya muan. Ana Tsunaun tsue to, “Nyo kat fiiring rou a fokinai vainy, nyo te kat rari, kainon na saf a pan ya na te kaa rori na. Nyo kat fiiring kani rarou marei sensen an marei roruaf ana fo mamatsiny ka. Anyo patsukan you te kat a foka to ari nan, san Anyo te gima paparaa pis iny rari.” San a Tsunaun te paparaa iny e Noa.

Siisio Ten Noa

Tovein siisio ten Noa. Ayei te kaa men na ina pis a guei tsoiny, ere Siem, Ham, ai Jafet. Noa ayei a mes a rof, an tataan tsunian toobing matan e Gov. Ayei a vaatau faman ten Gov. 11 San a fo mes a fo vainy te kaa fiiring matan e Gov, an kat iring an kat iny fitaatsun via enato tana fo mamatsiny pan. 12 San Gov te matoong me tan puputaa ana ayei tagei ton kat tana vavainy, iring fiisok, tataan tana mes, a kuav tsun.

Noa Te Kat A Puak Tsian

13 Ai Gov tsue of to Noa, “Fokinai vainy te natiny kat ror viirviir kat iring, to na ka te komainy kat fiiring of ronyo ri, Nyo fakap faman i rarou a fokinai vainy. 14 Anyi ma nom om tan nau rof, ana nyi te kat yan sen puak tsian tsumanyi. Nyi ma kat a fo bebei i gagon koman ya, ana nyi te us a koman ya ai jiarasan nan ya tan kolta. 15 Anyi ma kat puak tsian to aya, a bangbang nan ya onots non fits saafunu ana ngim (75) ma ngaf, ana viviakoo nan ya onots non sen/fats natus an ngim saafunu (450) ma ngaf, ana nai jias nan ya onots non fats saafunu ana ngim (45) ma ngaf. 16 Nyi kat rom a tagaa rubong nan puak tsian to aya, san a tagaa rubong to aya, te gim non ma sopip fakap. Anyi fakei rom a fuan seir fapoopoan nan na tagaa rubong ana soopip. I gagon tana puak tsian, anyi kat rom a fopis a pan iny ka, isen putaa, isen fapoopoan ana mes i jias. Ana nyi te kat matai sobaa ririkin a puak tsian. 17 Nyo kat rou teisinuu tsian ai te ruak tan puputaa, ma kat fiiring ya na foka te kaa miror a toto. Fo mamatsiny ka mat ror. 18 Anyo kat rou tsuen parits fiisen maminyi. Anyi ma sof gagon koman na puak tsian fiisen me natsum an guei tsumanyi fiisen men moun tsuri. 19 Nyi ma nom i rari ina fuan, ina fuan fo mamatsiny viir marei sensen, isen na tsoiny, isen na moun. Ana nyi te a ton ra naa ri gagon koman na puak tsian fiisen ma minyi, ma gima mat ari. 20 Ina fuan, ina fuan tan fo mamatsiny viir marei roruaf, an fo viir marei sensen kaatsian, an marei sensen kakaii, ari ma sof kan gagon, ma gima mat vaare ri. 21 Nyi ma nom viirviir kainy ainy i tsumanyi an tan marei sensen an marei roruaf.” 22 Eye, e Noa te kat a fo mamatsiny ka te tsue of ya Gov ma kat.

Copyright information for `SPS