a(Vadou 40.6-8)
b(Jeremaia 31.33)
c(Jeremaia 31.34)
d(Faun 32.35)
e(Vadou 135.14)
f(Habakuk 2.3,4)

Hebrews 10

Tovei nyo komainy tsue of maromi na kifon a Krais to te faan finy Ya na Tsivon faarei Ya na faakor tana fo aveto. Kainon to te manaats fi na vainy a fo Faun tan fafaatouf to te faan iny e Gov ten Moses, a vainy te gim ror ma nom a foka na fo rof to te pon iny non e Gov ma faan rari tan ta fo nainy te naa minon vou. A fo faakor tana fo marei sensen te tsue faparits iny a Faun ma kat fatatabiny ari tan isiseiny ingainy, gim non ma onot ma kat fatavaroiny faarof ir a vainy to te naa miror a fafaatouf to Gov, tana saa, ri fapapaar tsun iny ror a faakor faman. Sai to tsuri na vainy to te fafaatouf ror e Gov ri te kat kat faakor naa Tsunia tabuiny ruak iny taabos me, ari tabuiny gima sab ta patang tan fo aveto tsuri an kat nana faakor tana sanaan iny kat kat faakor tsuri nai kap babainy enanon. Sana ka to te gima ruak, u kat iny kat kat faakor te fatsuiny fatabiny non fakats tana vainy tan fo aveto tsuri tana isiseiny ingainy, tana saa, u rafatsiny nan bulumakau ana fo meme te kat kat rorin kat iny faakor gim on non ma nom ravainy a fo aveto.

To san tan nainy te kakoun ma naa me Krais tana monaagits to, Ya tsue to ten Gov,

“Anyi te baainy ma kat, kat iny fifaan an kat iny faakor tan rafatsiny nan bulumakau an meme, to sana Nyi kakouiny a pua Vanyo, ma faan iny naa Nyo Tsumanyi, a faarei to na faakor.
Ana Nyi gim to ma paparaa men puar marei sensen te faakor ari tan guaf patsun fatsung, ge kat, kat iny faakor, ka iny nom ravainy a fo aveto.
Nyo tsue to, ‘Anyo tovei, Gov, Nyo komainy kat rou na foka te komainy rom Anyi, ma kat Anyo, faarei tsuiny non to te kirkir of Vanyo ri, koman Vegiau Tsumanyi.’” a 
Vaamuan, Krais tsue to na ka, “Nyi baainy rom ana Nyi te gima paparaa men kat, kat iny faakor an kat, kat iny fifaan, ge kat a faakor tana fo marei sensen patsun fatsung an kat, kat faakor, ka iny nom ravainy a fo aveto.” Ayei tsue iny a ka to, kainon to tan kat kat faakor an kat kat fifaan, vovovou iny non a Faun. Ana Ayei tsue pis to na ka, “Anyo tovei, Gov, Nyo komainy kat rou na foka te komainy rom anyi, ma kat Anyo.” Ai tan kat to aya, Gov nom ravainy ton a fo mamatsiny kat, kat iny faakor tamuan ana Ayei fakei ton kat, kat iny faakor ten Krais, to te nom a pan, 10 Tana sanaan to aya, Gov kat a sanaan tsura ma taabos mira matan Ya, tana saa, Jisas Krais kat a foka, te komainy Ya Gov ma kat, ana ra ruak iny taabos mito tana fo aveto tsura tana fifaan te kat Ya puan, tan isen tsun nainy ana sikia pis.

11 Tan tsue faunot tamuan, fuainy tsoiny faakor tana taa Jiu te tsutsun ror, ri te kat a fo binun tsuar tan mamatsiny nainy ana ri te kat fatatabiny kat iny faakor, kainon to tan kat nan kat iny faakor to ayei te gim non ma nom ravainy a fo aveto. 12 San ten Krais, a Tsoiny Mumua tan tsoiny Faakor tsura, Ayei faan iny a Tsivon tan isen tsun nainy tana fo aveto, faarei non a fifaan te tamainy faarof ovei non ya, ana sikia ta fafakap nan, vou Ayei gum osto tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou ten Gov. 13 Ai unya aya, Ayei anaanos non onot non te fakei non e Gov fo vainy te koma iring ror Ya er kaa to fain a moun Ya, 14 tana saa fiisen men isen kat nan kat nana faakor to ayei, Ayei fatamainy faarof ovei non a vainy to te fataabos e Gov tana fo aveto tsuri, a sikia ta fafakap nan.

15 An Aaven Taabos pokei of kainy ratuara na foka to. Vaamuan nan ya, Ya tsue to,

16 “U tsue faunot foun to te nai kat nats Ronyo fiisen ramirori tovei tan ta fo nainy te naa minon, tsue fi na Tsunaun: Nyo nai fakei rou a fo faun Tsonyo koman a aave rari, ma natiny ari ya, ana Nyo te kirkir rari tan fakats tsuri, ma manaats ari ya.” b 
17 Ana Ayei tsue pis to na ka,

“Nyo gim rou ma nai fakats fatabiny pis a fo aveto an fo kat iring tsuri tan fo nainy to.” c 
18 Ai to tan nainy tan anofe ravainy non Ya na fo aveto tovei, u kat nan faakor tana fo marei sensen tan nom ravainy a fo aveto, a sikia ta man nan ya.

Jio, Ma Naa Fasiruu Naa Ra Panan E Gov

19 To sana min vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ara ma naa fasiruu panan e Gov, tana saa u rafatsiny nane Jisas pats fakap bus a fo aveto tsura, sana ra faavot tapuruur er ma sof naa ra gagon koman a Pan a Taabos ten Gov, ito te fakats rora. 20 Ayei pue of rara na sanaan a foun, a sanaan iny nom a toto, to te takakaar fin raarav boo an tatabuan, ito tan nainy te fa'orovus finy Ya na puan Ya. 21 Ara kaa miror a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor to na karap, te tatagaa ot iny non a numaa iny guei ten Gov. 22 To sana ra ma naa fasiruu naa panan e Gov, fiisen men aaven man ana ra te kat fapaparei Ya tana tou kaakaa tsura ana ra te faason faman tsun naa Tsunia ma nom rara Ya, tana saa, u rafatsiny nan e Krais te tatsiiu of rara ma nom ravainy Ya na fo rejiaf tan aveto tsura, jesan to te garus fa'arasainy fi rora na puar tana aurom a arasan. 23 Ana ra ma nom tap faparits fatatabin iny a faason tsura to te faaman faamuan fi ra ana ra te naano anaanos e Gov ma faan rara na ka to te tsue faman of rara Ya, tana saa, ara faason ror ten Gov to te suu faman iny tsuen man Tsunia. 24 Ara ma kaa men fakats tana mesapan, ra faakouts ratuari, ma faatok iny arin mangiir tsuri tan kat a foka na fo rof. 25 Ara ma faonot vaare tan kat iny vivangura faavot, to te kat kat fi ror a mesapan to, a sikia, ara ma faparits fatsiainy ir isisen tsura tana saa, ara natiny ror Nainy tan Vaatsuk tana Tsunaun te sisiruu ename.

26 A kifon a ka ma faakouts aran isisen tsura ma faaman ari tovei, tana saa ito te nom bus aran vurungan man nane Krais ana ra faamainy towa, voun ya, ra te tsugei pis Ya, ana ra te pon ma kat maut fatatabiny pis er tan kat iny aveto, a sikia pis ta sanaan nan kat kat faakor ma nom ravainy ya na fo aveto tsura. 27 Ai tovei, a isen tsun a ka to, ara ma anaanos me na oraav tan vaatsuk tana Tsunaun an guaf akaakoor fisikii fiisok unya Hel, ayei na pan to te jiats fi naa non e Gov a vainy to te faarei ror tsoiny veer Tsunia! 28 Fakats yam, tan tsue faunot tamuan, to ten sei na mes te gim non ma manaats Faun te kirkir iny e Moses ee, ayei ma atsun famat ravaa en, men sikia tu tagtag to te tagaa iny matan fi ror a ina fuan ge na ina pis a mes, ri te pokei faruak tan tsuk a iring te kat a mes to ayei. 29 Sai tovei, ara natiny ror a fasaraa na karap fiisok to te fis pis non a fasaraa tana mes to te pitaa fusfus iny a Guei Tsoiny ten Gov ana ayei te kat rafatsiny te fataabos aveto, a faarei towa na ka babainy tsun ana ya te tsue vaaserere iny Aaven Taabos to te faan iny a koma ree'un ten Gov tan vainy Tsunia. 30 A kifon a ka ma natiny ara na mes to ayei te nom non a fasaraa tsunian iring vavajia fiisok tovei, tana saa, Gov tsue na ka,

“Biny a iring, ayei na binun Tsonyo. Nyo nai biny rarou a vainy.” d 
Ana mes a ka ara nat raror, Ayei tsue pis to na ka,

“Tsunaun patsukan te kat non vaatsuk tana fo iring tan vainy Tsunia.” e 
31 U man ovei, nyi nai oraav fiisok marom, to te kat kat fi rom anyi tovei te tsugei fi rom anyi Krais, nyi kaa rom fain niman reits ten Gov te kaa minon a toto.

32 Anofe vaaren nainy rof muan, to te nom faamuainy amin faatsuts ten Krais! Fakats nainy, to te makuts faarof ami, mi suu iny ton fakats tsuam ten Krais, kainon to tan nainy to te saraa kamits fi mi nimar a vainy, mi gim to ma faterof tana faaman. 33 Mes a fo nainy ri oor mami, ana ri rapits matuami, an mes a fo nainy, mi tagaa to, mi reesik fiisen miton mes a vainy, te sasaraa kamits fi ri, to te saraa kamits fi mi. 34 Mi saraa kamits fiisen rame na mesapan tana numaa iny kotskots, ana mi paparaa fiisok mato tan nainy te nom osing mami ri na fo mamatsiny ka, tana saa mi nat marom tana fokan saavits ana ka na suu anaanos maromi Gormirmir. 35 Faunot vaare me na faason ana paparaa tana Tsunaun ma kajiaa en ya, kainon to tana rof ge iring te ruak non ya. Fakats a tafan tsian tsumi, tana saa mi suu me na faason. 36 Ami ma vaputs men anaanos faamo tan kat a binun ten Gov, te komainy fi romi Ya ma kat, ma nom ami na fo mamatsiny ka tan tsuen man te kat Ya, 37 tana saa, ayei te faarei tsuiny non Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Sikia non ma potsian ana Ayei to te naa minon, gim non ma vegits on, Ayei naa enaminon.
38 San vainy tavaron Tsonyo, te faason ror Tsonyo, ri toto ror me na faason. Sana vainy to te vaa'ets ror, ri te faan iny a tounor, Nyo gim rou ma nai paparaa iramiri.” f 
39 Aran vainy gima sosos iny vou, ge faan iny ror a tounor, ri te nun, a sikia, ara kaa bus me na faason to sen Gov saup fatabin rara.

Copyright information for `SPS