Hebrews 11

Faason

Faason ayei na ka tan nainy te tsue faman of rara Gov ma faan rara Ya ta ka, ara nat ror ara nai nom ror a ka to te naano anaanos rora; ara nat faman ovei tsun ror tana ka to, te nai ruak enanats non, kainon to te gim fi rora ma tagei ya mata rara fatoobing. A kifon a ka tsura natiny ror a faason ten Gov tovei, tana saa ito tsun tana faason, tsurin vainy ten Gov muan, Gov faatok rari Tsunia te paparaa ramiri to te fafaakouts finy Ya ri tan fo mamatsiny sanaan rof.

To tana faason tsura ten Gov, ra nat fi ror nei, a monaagits tovei, Gov fapogaar ya tan vegiau tsun, to sana fo mamatsiny ka te tagei rora, Gov fapogaar rari tana foka te gim rora ma tagei.

To tana faason tsun ten Ebol, ana ayei kat to na faakor ten Gov, sa mamatan faarof pis tana faakor ten Kein. To tana faason tsun tsunia, sen Gov paparaa mi ya, ya faarei mito na mes a tavaron, tana saa, Gov faarof iny a fifaan tsunia. Ebol maten san tana faason tsunia, te faakouts rara ma natiny a sanaan te manaats fi rora Gov ana sanaan iny faatouf Ya.

To kan tana faason tsun ten Inok, sana ayei fataanis osing a mat. Tan kat to aya, Gov nom fi naa towa unya Tsunia, ana sikia ta mes ma onot ma sab a puan ya, tana saa, Gov nom naa ya. Tabuiny ruak non a ka to ai Gov tsue to na ka, “Nyo paparaa mirou na tou kaakaa ten Inok tana saa, ayei te faason busen Tsonyo.” A sikia ta mes te kat fapaparei non e Gov te sikia non ya ma faason Tsunia, tana saa ten sei na mes te naa minon ten Gov tan faakats ee, ma faaman tana fuan a ka tana man nane Gov: Gov kaa non, ana Ayei faan iny non a tafan Tsuan, tsuri na vainy to te naa miror Tsunia tan faakats.

To tana faason ten Noa, ya nongoiny ton vegiau ten Gov tana fo mes a fo kan iring vavajia te nai ruak nats non kainon tabuiny tagei non ya. Ayei manaats to Gov, ya kat to na toraara tsian ito te fataanis osing ya an numaa iny guei tsunia na mat. Tan kat to aya, Noa faatok rato na vainy tana monaagits a fo iring tsuri, tana saa, ari gima nongoiny e Gov, ai Gov tsue pokaa of towa: Noa ayei na isen tsuri na vainy to te tavaron me mata Vanyo tana saa, ayei te faason busen Tsonyo.

To tana faason ten Abraham, sen Abraham manaats fikoo ten Gov, ana ayei naa fi enato tana gum fan to te tsue faparits of ya Gov ma faan iny ya tsunia. Ayei naus osing a gum fan tsunia fatoobing gim ma natiny a pan, te naa naa fi naa non ya. To tana faason tsun tsunia, ya kaa nato tana gum fan to te tsue faman of ya Gov, tsunia te faarei na mes a sagoor. Ayei te kaakaa en tana fo tovaar kandis, jesan kan te kaa fi Aisak ai Jekop, ito te nom kainy senviir tsuen man ten Gov. 10 Abraham anaanos patsukan ma nai kaa tana ngats fan tsian to te kaan fakats ten Gov tsunia ana tou fatsun fan ten Gov, ana ngats fan tsian to ayei a kaakaa ovei.

11 To tana faason ten Abraham, ayei ruak faarei to na taman, tana saa, ayei te faason tsun ten Gov, to sa makuts patsukainy tsuen man to te kat Ya tsunia, kainon to tsunia na tsokanei, ai Sera kan a tobo'an ana visiir. 12 Ai to te nat fi rora kainon to tsunia na mes, a sisiruiny mat, a tapan an tapan mes tapogaar patsukan ising me tsunia, faarei raror kootsits korosuu, ai to kan te faarei ror moonyon teis u fanaginy as.

13 To tsun tana faason, sana ina pis a mes to, Abraham ai Aisak ai Jekop reits me na faason onot te mat fi ri. Ri gim to ma nom a fo mamatsiny ka to te tsue faman iny e Gov tsuri, sai tabuiny ruak fi non a foka to, ri tagei patsukainy nana ka to ri paparaa mi towa ana ri see nonom ratuari, to sana ri gima faterof tan tsue of ir a vainy, tsurin vainy sagoor an vainy ngap tan puputaa tovei. 14 A vainy te tsue fi ror to, te faatok rarori te sainy ror a gum fan tsuri fatoobing. 15 Ri gima fakats fatabiny a gum fan te naus osing mi ri; to ma kat fi ri nei aya, ri tabuiny tabin ra naa. 16 Sana sikia, ri vaputs of a gum fan a saavits, ito na gum fan iny Gormirmir. Ai Gov gim to ma rejiaf rari tan koo Ya na Gov tsuri, tana saa, Ayei kakouiny bus a ngats fan tsian tsuri.

17 To tana faason ten Abraham sa faan iny a guei tsoiny tsunia, Aisak, sa kat faarei ya na fifaan tan nainy te fakei e Gov e Abraham tan tanaf. Abraham ayei na mes, Gov fakei tsuen man tsunia to, sana ayei kakouiny a guei tsoiny tsunia fatoobing, e Aisak ma kat faarei ya na faakor. 18 Gov tsue na ka tsunia, “Ito tsun kan ten Aisak, nyi nai fapogaar rom fuainy tsubnaain tsumanyin kinai fiisok.” 19 Abraham fakats, Gov te fatoto fatabiny non e Aisak kainon te mat fi non ya, ana ra onot ror ma tsue fapapaar iny a ka to, “Abraham nom fatabiny me Aisak tana mat.”

20 To tana faason ten Aisak, sen Aisak faparits ir a ina fuan a guei tsoiny tsuan ere Jekop me Iso tana foka na fo savits fiisok te nai ruak nats non tsuri tan nainy vou.

21 To tana faason ten Jekop, sen Jekop faparits ir fuainy isiseiny guei tsoiny ten Josep tabuiny mat non ya; ayei tsunguruu to patsun a painy tsukan tsunia, ya faatouf to Gov.

22 To tana faason ten Josep, to te sisiruiny mat ya, ya tsue pokei to tana vainy Isrel ma govets naa rin tsuan tsunia te naus osing fi mi rori na Ijip.

23 To tana faason tsun, tana taman ana tsinan sa kat ir muiny mataa to ri famuiny to Moses onots a fopis a iifaa tan nainy te agiir ya. Ri tagei faarei ya na guei na savits fiisok, ana ri gim to ma tos a fo vegiaun parits tana aatouf.

24 To tana faason ten Moses, sen Moses karap iny mes me, tsugainy ma nongoiny vegiau tana vainy te koo rori ya na guei tsungan tana guei na moun ten Fero.

25 Ayei te pisainy a tou saraa kamits fiisen ramiri na taa Jiu u vainy ten Gov. Ayei baainy to ma paparaa taataun men kat iny aveto. 26 Ayei te fakats, ma saraa kamits of koman tsian ten Krais, ayei na ka na karap fiisok te fis pis non a fo mamatsiny masun iny Ijip; tana saa, ayei te suu iny a faason tsuan tana ka te nai nom non ya vou.

27 To tana faason tsun te kat e Moses sa naus osing me naa Ijip, ana ya gim to ma oraav kat iny seeve tana aatouf; ayei gim to ma takopis fatabin, tana saa, te faarei tsuiny e Moses to te tagei finy ya Gov a sikia ta mes ma tatagei Ya. 28 To tana faason tsun sana ayei kat u nainy Guainy iny Fakats Fatabin ana ya tsue of ratuari ma us a fo pinypiny numaa tan rafatsiny, ma naa me naa morena iny atsun famat mes to te jiats minon e Gov, a gima atsun famat rato na fo vaamuan nar guei tsoiny iny Isrel, to te kat fi ya tan fuainy vaamuan nar guei tsoiny iny Ijip.

29 To tana faason tsun kan, sana taa Isrel onot ma taainy ngats naa na Namaan a Goutsiroun faarei tsuiny kainy puputaan mats; san tan nainy te pon ma vovou iny a taa Ijip a taa Isrel, ana namaan kookop faavots ratuari, ri mat fakap rato.

30 To tana faason tsun tana taa Isrel, sana aunon a bei tap faafis non na Jeriko tarop fakap naa to putaa tan nainy te taainy faafis arin vainy Isrel onot tan fits nan nainy.

31 To tana faason tsun kan, sen Reheb, a moun a tsitsikoor muan, gim to ma mat fiisen ramirin vainy te gima manaats e Gov, tana saa, ayei te fasof ir a ina fuan a tsoiny naknak, sa famun rari gagon numaa tsuan.

32 Ana saa ma farong anyon tsue tsonyo na? Anyon sikia tu nainy ma tsue nyo ten Gidion, ai Barak, ai Samson, ai Jepta, ai Devit, ai Samuel, ana rin mes panaainy kuigin. 33 Tana faason tsun, ana mesapan tsuri fapupuaan ramiton a mes a fo aatouf an vainy puan tsuri tana fo gum fan vavis ana ri fabiu ratuari. Ana mesapan tsuri kat pokei faruak to na fokan tavaron ana ri bei ot iny to na iring ana ri nom to foka te tsue faman of rari Gov tan tsuen man te kat Ya. Tana faason tsun, ana mesapan tsuri fangamuts raton nguer Laion, 34 Mesapan tsuri famote to na fo guaf, ana mesapan tsuri aruwas osing to na mat nan kirat nana puaan. Ri tameruts sen Gov faan rari na parits; ana mesapan tsuri reits fiisok rato tana puaan, ri fabiu raton vainy puaan tana fo gum fan kaner. 35 To tana faason tsun, ana mesapan tsurin moun nom fatabiny ton puainy mes tan vainy tsuar fatoobing to te mat.

Mesapan tsuri faason ten Gov, ri tafisuan to, ser mater, fakats tsuiny a mat, ri tsugei ma faungis iny e Gov, ma tapuruur rari, sai sikia en, fakats tsuiny a mat ma nai tsun fatabin ari er nom to na toto na suu ana saavits.
36 Mesapan tsuri te fa'oor ir, ri rapits ratuari, ana mesapan tsuri kotskots to, ri fasof ratuari tan numaa iny kotskots. 37 Ri totouruei ir a mesapan tsuri, ri tseetsior a mesapan tsuri sa kat a fuan a pan tana soo, ana ri atsun famat a mesapan tsuri tan kirat iny puaan kan. Mesapan tsuri vavis men raarav, u pempem nan siip gen meme, ri aaruts fiisok, ri kat fasaraa rari ana ri kat fijior fiisok ratuari. 38 Vainy vavaajets tana monaagits tovei sikia ma onot faarof a kaa faavot kan fiisen ramiton vainy rof te kat fi ror to. Rin vainy rof u aaruts fifiiring ana ri taan vavis ror faarei raror vainy sagoor tana pan a uur ana fo tobeer, ri kaakaa er fain a fo varian ana fo puts tan puputaa.

39 Gov paparaa iraror a vainy to, ito te fabiu finy ari na fo mamatsiny iring tana fo faason tsuri! Sana ri gima nom fakap a ka te tsue faman of rari Gov, tan tsuen man Tsunia, 40 tana saa, Gov fakats bus a ka na saavits fiisok tsura. U fakats tsian Tsunia tovei, a vainy to ari nai ruak iny taabos ovei miror ana ri te nai nom senviir tsuen man fifiisen ramirora.

Copyright information for `SPS