a(Vegiaun Nat 3.11,12)

Hebrews 12

Gov A Tamarara

Tan kat to aya, ara kaa miror vainy tana faason tan nainy muan, u kinai fiisok to te faatok raran kat tana faason, to sana ra ma nom ravainy a fo mamatsiny ka to te kat tap rarora, an aveto to te pau faparits faavots rarora, ra ma kookuar fiisen me na parits a reits tan fabiibiu to te fagum bus e Gov te naanaa minon mata rara. Matoong fasuu fatatabin tsun naa ra ten Jisas, Ayei na kifon a faason tsura tan tatanik ana Ayei faonots faarof to na faason tsura ma matsua mira onot non tan fafakap. Ayei te kakoun of a mat tana pagafuan, kainon ito na pagafuan a kainy rejiaf, tana saa, Ayei kaa me na mamagat aaven Ya, Tsunia te naten, a mamagat to ayei, a ka Tsunia tan nainy vou; ai tovei roman Ayei gum non tana pan iny fatsiitsii na tsigtsig tan panaainy matou tan tagan ten Gov.

Fakats faarof yam a ka to te kat fi Ya. Vainy pisiin muan te koma iring fiisok iny Ya, sana Ayei tsutsun fareits patsukanen. To sana ami ma onanun vaare ana mi te faonot. Tana tou vaputs tsumi, mi fataanis osing rom aveto, ami natem, vainy pisiin tabuiny gima atsun famat mami, faarei e Jisas. Sa, mi anofe na fo vegiau iny faparits mami tan nainy te tsue of mami Gov mi faarei rom fuainy guei Tsunia, ai te tsue,

“Guei tsoiny Tsonyo, nongon faarof yam, tan nainy te fasaraa maromi na Tsunaun, mi ma onanun vaare tan nainy te komainy tsue ets'ets maromi na Tsunaun,
tana saa, a Tsunaun te fasaraa non a fokinai to te mangiir ror Ya, ana Ayei te rapits ir a fokinai faatok iny non a ka, arin guei Tsunia.” a 
Tsutsun fareits yam am faarof iny to na saraa kamits tsuri ge govets a fo patang tsuri faarei non e Gov te fasaraa maromi, tana saa, Ayei natiny kat non kat te kat kat non a taman tan fuainy guei tsunia. A sikia ta isen ta guei, a taman te gim non ma fasarei ya. Sai to te gim fi non e Gov ma fasaraa mami faarei rarom fuainy guei faavot Tsunia, te faarei non amin gima guei Tsunia fatoobing, amin fuainy guei iny ratsuu. Tan kat tan fuainy tamarara nei petoo, ri fasaraa rarora, ana ra te fatsiitsii rari. To sana ra ma kat fi er to jesan, ra ma kaa fain a Taman tana aave rara unya Gormirmir ana ra te kaa me na toto na suu! 10 Fuainy tamarara nei petoo te fasaraa rarora tan fo ar nainy tsun to te mamatainy rof fi non ya tan koman tsuri. San u kat tavaron ten Gov, ayein toobing fiisok tan mamatsiny nainy ana ayei na rof narara, tan kat to aya, ara onot ror ma nai kat faarei Ya tana tou kaa iny Taabos Tsunia. 11 Tan nainy te fasaraa rarora Gov, te mamatan faarei non kat iny kat fareesik rara, an sikia tu paparaa. Vou, ito tsura te inainy fanatnat iny ror kat nana fasaraa ten Gov i nei tsura, a fasaraa to ayei, te faatsuts rarora ma kat kat tavaron fiisen me na aaverof.

12 To sana mito te nag em tan vovou iny e Krais, mi ma vaputs mi te tsutsun fareits, faroots yam fakats tsuam mi te vovou iny a Tsunaun! 13 Vovou fasuu iny yam a sanaan a tavaron ten Gov, ma gotsiny vaare ta isen ta vamuinyasiny fafaaman ta tameruts to te vavaatok maromi, tan kat to aya, ayei vovou patsu maromi ana faason tsunia te nai reits en.

U Kat Ma Kat Ara, Ge U Kat Ma Kat Vaare Ra

14 Tanaf yam, am kaa mito na aaverof tan vainy faavot, ana mi te tanaf am kaa to tana toto na taabos, tana saa, a sikia ta isen te onot non ma tagei a Tsunaun, te sikia fi non ya ma kaa men kat tavaron ten Gov ma vovou iny Ya! 15 Tanamots yam, kat non san ta isen tsumi faan iny a tounon tana koma ree'un ten Gov. Ana mi te tanamots kainy ta isen te faarei minon u nau aapeits te gian non ana ayei te kat fa'aapeits ir a fokinai tan rafatsiny aapeits nan. 16 Tanamots yam, kat non sana isen tsumi tsikoor, ge kat iny fipisui men moun, ge kat iny fifiinaum; ge isen tsumi te ruak faarei non a vaamuan nana guei tsoiny, te koo ri Iso, a mes a sikia ta Gov ana ayei faan ravaa iny ton gumgum tsuan, a foiny nana isen a poote kainy ainy tan sen tsun nainy. 17 Mi natem, voun ya, ayei pon to ma nom a parits ten taman, sana ayei tabin babainy en, tana saa, ayei gima sab ta sanaan ma pangis yan kat te kat ya, kainon to te tsikoo finy yan gumgum to ayei fiisen men susuiny matan.

18 Tan vovou iny a sanaan to tan naa fasiruu naa ten Gov a sikia ma faarei to te kat fi na taa Isrel muan i tovei tan nainy te faan iny e Gov a safunuu na Faun tana tobeer iny Sainai, ri tagei fanatnat iny guaf kurun, ana uurup ovei ana keits, 19 tangis nana tsufing, an vegiau ruak mito. Nainy te nongoiny a vainy sagogee to, ri sing to ma nongoiny pis vaare ri tu mes tu vegiau, 20 tana saa, ari gima komainy pis tu mes tu tsue faparits ma manaats ari ya faarei non vegiau tovei, “To te saras finy non ta isen ta mes ge ta marei sensen a tobeer, ayei ma totouruei famat ravaa tan fats.” 21 Ana ri oraav fiisok ovei rato tana ka te tagei ari, to sen Moses tsue na ka, “Nyo oraav fiisok, nyo babasas ovei vato!”

22 Sana mito te naa me tana tobeer te koo ri Saion, a Jerusalem iny Gormirmir, ayei na ngats fan tsian to te kaa non a Gov te kaa minon a toto na suu. Mi naa mito tana pan te kaa ror tapan an tapan morena, a pan te vaaguam faavot rori, ri te paparaa. 23 Ana mi naa mito tan vaagum tan vainy fafaaman ten Krais te kaa mirom gumgum faarei raror vaamuan nar guei tsoiny ten Gov, asanga rari kirkir buser unya Gormirmir. Ana mi naa mito ten Gov, Ayei na tsoiny vaatsuk tana vainy faavot, ai to kan tana aaver vainy tavaron to te kat fataabos bus rari. 24 Ana mi naa mito ten Jisas, Ayei na mes, to te tanik tsue faunot foun tovei fapoopoan nane Gov ana vainy. Ana mi naa mito tana pan te tatsiiun rafatsiny ten Jisas, ai Gov kaa miton a koma tagtag tsura ana Ayei gim to ma fasaraa irara, tana saa Gov tagein rafatsiny ten Jisas, san e Gov tagein rafatsiny nane Ebol nei petoo ana Ayei fasaraa non a mes to te atsuiny famat e Ebol.

25 Taatag yam, kat rom sam fanaginy nongoiny a mes te vegiau non to, tana saa tsuri na taa Isrel, te fanaginy nongoiny e Gov tan nainy te tsue of rari Ya petoo, ri gim ror ma fataanis osing a tafan tsuar, a fasaraa tsian fiisok. Fiisia, ami kan te gim rom ma onot tan fataanis osing a fasaraa tsumi, to te fanaginy nongon fi romi ten Gov to te vevegiau fi minon Gormirmir? 26 U vegiau Tsunia te gutgut faavots a pan na to aya tan nainy muan, sin tovei, Ayei kat ton tsuen man, “Nyo nai gutgut iseiny pis rou a monaagits to, sikia ma puputaa tsun, a korosuu kan.” 27 U vegiau, tovei, “sen pis nainy,” te faatok iny non a fo mamatsiny ka te tapogaar me, Gov nai gutgut rarori, ri te tapat er kajiaa rato, tan kat to aya, fo mamatsiny ka to te gim ror ma onot ma gutgut, te kaa ovei patsukan fi raror to.

28 Tan kat to aya, ara to te nom ror a Waan to, na sikia ta gutgut nan ya, to sana ra ma tsue faarof fatatabin naa ana ra te faatouf e Gov, tana sanaan te kat fapaparei non Ya fiisen men kat iny fauf a tsivom an fatsiitsii, 29 tana saa, a Gov tsura, Ayei te faarei non guaf iny ruraa ka.

Copyright information for `SPS