a(Faun 31.6)
b(Vadou 118.6)

Hebrews 13

Sanaan Te Paparaa Iny Non E Gov

Faterof vaare yam tan kat iny fimamangiir isiseiny mes faarei rarom fuainy vamuinyasiny fafaaman ten Krais. Fakats yam ma fafasung ir vainy sagoor tana fo numaa tsumi. Te kaa me na mesapan te kat, kat to muan ana ri fafasung ton morena te gim fi ri ma natiny. Fakats fatabin ir yam vainy fafaaman tana saa to ten Jisas, te kaa ror tana numaa iny kotskots, fakats ir yam faarei te kaa faavot fiisen fi maromi ri na aya. Fakats fatabin ir yam a mesapan to te saraa kamits ror tana saa to ten Jisas, fakats ir yam faarei te saraa kamits faavot fiisen fi maromi ri.

Fifanging, ayein kat rof, ana fokinai faavot ma fatsiitsii ya, an tsoiny min moun ma suu faman iny fifanging tsuri ma kaa iny taabos mi ri matan e Gov, tana saa, Gov nai kat non vaatsuk ten sei tabuiny ma fanging ee, ana ri kan ton fanging ge fifiinaum me na mesmes ge fipisui me na mesmes ge tsikoor me na mesmes.

Fataanis osing kat iny mangiir tan moni, am viits mito na foka te kaa miromi, tana saa Gov tsue bus a ka,

“Nyo gim on rou ma naus piat mami; ge Nyo gim on rou ma bus osing babainy mami.” a 
Ra ma ongoor ra te tsue na ka,

“A Tsunaun, Ayei na Tsoiny Fifaakouts tsura, nyo gim rou ma nai oraav nats ta isen ta ka te kat ror a vainy nei tsonyo.” b 
Fakats fatabin ir yam fuainy tsoiny mumua tsumi tan nainy muan, to te favaanan iny vegiau ten Gov naa tsumi. Fakats fatabin ir yam to te kaakaa fi ri, ri mat kan to, mi ma vovou iny kat te kat fi ri, ri faason ten Krais, jesan kan ma kat fi mi. Jisas Krais te gima pangis, Ayei te senviir tsun non nainy naanaf, an nainy roman, an fo nainy te naa minon vou.

Famanat vaare ir a fo viir faatsuts kaner to te ras fuainy maromi tana sanaan a tavaron ana man. Te rof fiisok non aave rara, ma parits me tana koma ree'un ten Gov, sikia ma tan manaats a fo faun tana kainy ainy; to tsuri to te manaats ror a fo faun to, fo faun to gim ror ma faakouts rari.

10 Ara kaa miror fatsung—ito na pagafuan te gageits e Jisas tsunia, ito te nom ravainy aveto tsura—ai to tsuri to te sainy fatatabiny ror a sanaan tan saup fatabin rari, ri pon iny ror ma manaats Faun tana taa Jiu, sai te gim non ma nom ravainy aveto tsuri. 11 Tan tsue faunot tamuan, Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor mei naa ror rafatsiny nan marei sensen gagon tana Pan a Taabos Fiisok ma kat ya na faakor, ka nana fo aveto, san puar marei sensen te faakor ravaa non jiarasan nan tovaar faavot tana pan a sikia ta mes, 12 tan kat to ayei, Jisas kan saraa kamits ana Ya mat to jiarasan tana aunon a bei tap tana ngats fan tsian ana sikia ta mes, to san rafatsiny Tsunia fatoobing nom ravainy a fo aveto tsura, ya fataabos ratuara.

13 Jesan, ara kan ma naa naa unya Tsunia, jiarasan tana ngats fan tsian ana ra te rejiaf fiisen mi Ya faarei to te rejiaf fi Ya, 14 tana saa, ara na sikia ta ngats fan tsian tsura te kaa ovei non nei petoo; ara anaanos ror ma tagei na ngats fan tsian to te nai ruak minon vou.

15 Ito ten Krais tsun, to sana ara ma variri fatatabiny e Gov tan mamatsiny nainy faarei non a faakor tsura, ana mia rara kan ma tsue pokaa fatatabin iny a asangan Ya. 16 Anofe vaare yam kat rof ma kat ami, mi te faakouts ir a mesapan, tana saa, a fo fifaan to ari, Gov paparaa rarori.

17 Manaats ir yam fuainy tsoiny mumua tsumi ana mi te vovou iny vegiau tsuri. Tsuri te natiny makok fatatabin maromi, faarei non a binun tsuri ten Gov, ri ma tsue pokei a binun te kat ari ten Gov. To te manaats fi maromi ri, ri te paparaa me na binun, sai to te fanaginy tsue romi, ri binun miror reesik. An kat to aya, gim non ma faakouts on mami.

18 Ami ma fafaakats of mamimam. Mam nat fi rom nei ana aave mamam kan, a sikia tu rejiaf, tana saa, amam komainy kat rom kat tavaron tan mamatsiny nainy. 19 Nyo sing fiisok maromi ma faakats ten Gov ma faakouts vanyo Ya, ma tabin fatabin mi nyo tsumi tovei tsun.

20 Gov fatoto fatabiny a Tsunaun tsura Jisas tana mat, ana Ayei na Tsoiny Tatagaa Ot a reits tan fuainy siip, tana saa, tana mat tsun Tsunia an rafatsiny Tsunia faparits ton tsue faunot foun a suu. 21 Nyo faakats rou ten Gov a kifon a aaverof ma faan mamin fo mamatsiny kan rof te aaruts iny romi ma kat amin koman Tsunia. Ai to kan nyo faakats rou ten Gov ma kat Ya na binun koma rara tana foka te komainy non e Gov tana parits ten Jisas Krais. Ai to ten Krais, ara ma vamarits fatatabiny Ya tan mamatsiny nainy! Man ovei.

Fafakap Nana Fo Vegiau

22 Nyo sing maromin fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ma nongon faarof tana fo vegiau iny faparits mami; tana saa noun to, te kirkir iny naa ronyo tsumin gima viviakoo. 23 Nyo koman maromi ma natiny e vamuinyasiny tsura Timoti te tafuts osing bus a numaa iny kotskots. To te naa fi minon ya nei tsonyo tovei tsun, nyo naa fiisen mirou ya tan nainy te tagei ronyo mi. 24 Faan iny yam nainy rof tsumam tan fuainy tsoiny mumua tsumi ai tan fuainy vainy taabos u fasito ten Krais. Fuainy vamuinyasiny fafaaman tana gum fan iny Itali faan kan iny men nainy rof tsuri tsumi. 25 Nyo faakats of rou a koma ree'un ten Gov ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.

Copyright information for `SPS