a(Vadou 8.4-6)
b(Vadou 22.22)
c(Aisaia 8.17)
d(Aisaia 8.18)
e(Aisaia 41.8,9)

Hebrews 2

Gov Saup Fatabin Rara, Ayei Na Ka Na Karap Fiisok

Jisas, Ayei te karap fafisfis iny non fuainy morena, to sana ra ma nom tap faparits iny a man to te nongoiny ara tana fo mamatsiny ka te tsue of rara Jisas, to ten Gov, kat non sana ra nai vavanun ranats. Tovei roman ara natiny ror vegiau te faan iny morena unya ten Moses i muan, u man, tana saa fasaraan tavaron tana vainy to te gima vovou ge manaats vegiau tsunia. Fei te fataanis osing fi roran fasaraa to aya ei, ito te gim fi rora ma nongoiny vegiau iny saup fatabin raran karap? Fakats yam a Tsunaun Ayei na isen to te tsue faamuainy of bus raran vegiau iny saup fatabin to, ana ri to te nongoiny ya, faatok matuamam tana ka te komainy kat non e Gov tsuran, u man ovei. Tan ar nainy kan to aya, Gov, faparits vegiau to ayei ito te kat fi Ya na foka iny faatok reits, ana fo binun siireits, ana Ayei faan kan iny to na fo fifaan tan Aaven Taabos vovou patsukan iny koman Tsunia. Tan kat to aya, ara ma fataanis osing vaaren vegiau to iny saup fatabin.

Jisas Ayei Na Tsoiny Fiisun Tana Tou Saup Fatabin Rara

Tovei, nyo komainy maromi ma fakats, a karap nan vegiau to ayei. Gov gima fakats a fo morena ma faarei arin tsoiny tagaa ot tana vainy tana Waan Ya to te naa minon vou, to te tsue fi mam. Sai te kaa minon a pan koman Vegiau Ten Gov te tsue na ka, Gov fakats a mes ma tatagaa ot ya, ana Ayei tsue to,

“Gov, saf vainy to ari na, sana Nyi fakats fiisok rarori, gen vainy babainy to te makok faarof rom anyi?
Nyi fapogaar rari ma kaa tsom er tan puputaa fain a fo morena tan ta fo ar nainy; ana Nyi fa'uupe ratuari fiisen men siinaiv an kat iny fatsiitsii,
ana Nyi kat ratuari ma tagaa ot ir fo mamatsiny ka.” a 
U vegiau to te tsue na ka, Gov faan iny vainy ma “tagaa ot iny ari na fo mamatsiny ka,” ana sikia ta ka ma pet, sana ra gim ror ma tagei a vainy te tagaa ot iny rora fo mamatsiny ka tovei roman.
Sana ra te tagei a isen a mes to, e Jisas to, e Gov te faarof iny Ya ma kaa taataun tsom en Ya fair a fo morena, san tana koma ree'un ten Gov, Ayei ma mat of ir a vainy faavot. Tovei roman Ayei uupe men siinaiv an kat iny fatsiitsii tana saa, tana mat Tsunia, Ayei saraa kamits to. 10 Nyo tsue of maromin kifon a ka to: Gov fapogaar a fo mamatsiny ka ana Ayei fapogaar ratuari sa makok faarof rari. Ayei kat ton kat tavaron to tana ka te kat bus Ya, ito tan nainy te faan finy naa Ya ma saraa kamits Ya, ai tan kat to aya, saraa kamits tamainy Towa ma faarei Ya na tsoiny fiisun tsura, a pue to na sanaan tana vainy a kinai a saup fatabin ratuari ma vovou iny ari Ya tana pan te tatagaa ot iny non Ya to te kaa minon fo siinaiv an kat iny fatsiitsii unya Gormirmir.

11 Ayei te fataabos ir a vainy tana fo aveto tsuri, Ayei ana ri na fokinai to te taabos me kaa tsun miror a isen a Taman. Tan kat to aya, Jisas gim to ma rejiaf rari sa koo rarin fuainy famuinyasiny Tsunia. 12 To sana Ayei tsue na ka,

“Gov, Nyo nai pokei faruak marom anyi tan fuainy famuinyasiny Tsonyo; Nyo nai variri marom Anyi matar fokinai vainy.” b 
13 Ana Ayei tsue pis to na ka,

“Nyo nai faason rou fiisen ramen fuainy famuinyasiny Tsonyo ten Gov.” c 
Tan mes nainy Ayei tsue pis to na ka ten Gov,

“Tagaa, Anyo an fuainy guei te faan iny Anyi Tsonyo, i tovei.” d 
14 Tan kat to aya, Jisas ruak faarei miton puainy mes faarein fuainy guei. Ayei kat kat to, ana sanaan to tana mat Tsunia rurei ravainy to na parits ten Vinasaar, a mes to te kaa minon a parits iny atsun famat mes. 15 Vainy toto to te kaa ror tan puputaa to ana ri te ororaav a mat, kat iny oraav to ayei, faarei non te fakei rarori tan kotskots. San tana mat ten Jisas, to sa puruur ravainy kotskots tana oraav tana mat to tan nainy te faamainy rori Jisas. 16 U man ovei, Jisas gima kat a binun to ma faakouts ir yan fuainy morena, a sikia, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Ayei kat a binun to ma faakouts ir yan fuainy tsubnaain ten Abraham,” e 
17 Ma faakouts Ya na vainy, ana Ya ruak faarei famainy ton fuainy famuinyasiny Tsunia, faarei tsuiny puainy mes to te sasaraa fi rori ai te tagtag rari ma faarei Ya na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor te suu iny a binun to ten Gov, ma faason tsun ari Tsunia, ana Ya te vegiau of rari ten Gov, ma pats ravainy Ya na fo aveto tsuri tana koma peits ten Gov. 18 Ai tovei roman, Ayei onot non ma fafaakouts ir a vainy to te kaa ror tan fiamus, tana saa, Ayei kan te kaa tan fiamus tan nainy te amus Ya na Vinasaar ma kat Yan kat iring sana Ayei fabiun kat iring, tana saa, Ayei saraa kamits, tan nainy te amus fi Ya na Vinasaar.

Copyright information for `SPS