a(Vadou 95.7-11)
b(Vadou 95.7,8)

Hebrews 3

Jisas Karap Fafis Iny Non E Moses

To sana min fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ami kan, to te fikoo bus e Gov ma fasito iny, Ayei pisan bus mami ma nom a fo mamatsiny ka to te pon iny non Ya ma faan iny tan vainy Tsunia tan ta fo nainy te naa minon vou. Suu iny yam fakats tsuam ten Jisas to te jiats me Gov, ma faan rara Yan vaanan foun Tsunia, to te faamainy rora roman. Ayei kan a isen to te vevegiau of rora fiisen me Gov faarei non a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor. Gov pisainy bus Ya tana binun to, ana Ayei suu faman iny ton vegiau Tsunia faarei tsuiny kainy e Moses, to te suu faman iny vegiau ten Gov, tan nainy te fainy ya Gov numaa iny guei Tsunia ma tagaa ot rari ya. A kifon a ka te komainy ronyo mi ma tagaa ten Jisas tovei, tana saa a vainy ma fatsiitsii faarof a mes to te fapogaar numaa iny guei, fis non to te fatsiitsii fi rori na numaa iny guei tsunia. Jesan kan a vainy ma fatsiitsii faarof a mes to ayei, e Jisas, fis non to ma fatsiitsii fi ri Moses, tana saa, e Jisas, Ayei na isen to te fapogaar a numaa iny guei ten Gov, ai Moses a ar pan nar numaa iny guei to ari. Fakats yam a mes te fapogaar numaa iny guei to ari, san e Gov tsun Tsivon fapogaar a fo mamatsiny ka. Ana mes a ka, Moses, ayei na isen a mes tana numaa iny guei ten Gov, suu faman iny vegiau ten Gov sa ras ir numaa iny guei faavot ten Gov, ana ya faatsuts ratuari ma faatouf e Gov. Ya faarei to na tsoiny binun sa pokei a foka te tsue iny e Gov tana ka te nai ruak nats non vou. San e Krais te vovou faarof iny vegiau ten Gov, faarei na Guei Tsoiny to te tagaa ot iny non numaa iny guei faavot ten Gov. Aran numaa iny guei Tsunia, to te tsutsun faparits rora ai to te faason kan rora fiisen men sikia tu vaa'ets tana ka te naano anaanos rora te nai ruak nats non.

Favusuan Na Rof Tana Vainy Ten Gov

Ai tovei ami ma nongoiny a ka te tsue iny non Aaven Taabos,

“To te nongoiny romi na nguen e Gov roman,
Ami ma pip vaare na teinam faarei rom fuainy tsuvumami te kat fi ri tan nainy te pisiin ari matan e Gov muan, tan nainy te kaa ri tana pan a uur ser pon ma tanaf e Gov.
‘Fuainy tsuvumami te fakaa vanyo tan tanaf tana pan nato aya, ana ri tanaf vatuanyo, kainon to te tagei ari na foka te kat Anyo, onots fats safunuu na ingainy,’ te tsue fi Gov.
10 Tan kat to aya, Nyo sewaar ir a vainy ana Nyo tsue to na ka, ‘Arin vainy fanaginy tsue ana aave rari mauts patsukainy non a foka te komainy rori, ri tsugei to na foka te komainy ronyo.’
11 Nyo seeve ana Nyo kat ton tsuen man non jias; ‘Ari gim ror ma sof on me gagon er favusuan to fiisen Vaminyo!’” a 
12 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, taatag yam, kat non ta isen fapoopoan namami kaa men koma iring ana vaa'ets ana ayei te nai fataanis osing a Gov a toto. 13 Sana mi ma tsue fatatabin of ir isiseiny mes tan nainy ma koo ri ya nainy roman, ma faaman fatatabin ari, kat non ta isen fapoopoan namami fatsup a koman tan gam tan aveto, ana ayei te baainy ma vovou pis iny e Krais. 14 Ai to te faaman rora ten Krais faarei te kat fi ra tan tatanik ya te nai onot me tan fafakap nana toto, ra te gima fataanis osing Ya, ayei faatok rarora na ka, Gov fakei bus rara koman e Krais. 15 U Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“To te nongoiny romi na nguen e Gov roman, pip vaare yam a teinam, faarei rom fuainy tsuvumami te kat kat fi ri tan nainy te pisiin ari matan e Gov muan.” b 
16 Ere sei te nongoiny a nguen e Gov ana ri pisiin matan Ya ee? A vainy faavot to te naus osing me na Ijip, to tan nainy te mumua irari Moses. 17 Gov koma seeve ir a vainy tan fats safunuu na ingainy. An senviir vainy to ari te kat kat aveto, ana ri mat fakap rato tana pan a uur. 18 Nainy te kat e Gov tsuen man non jias, “Ari gim ror ma sof on me gagon er favusuan to fiisen vaminyo,” ere sei to ari te tsue tsuk iny Ya ee? Ari tsun to te fanaginy tsue ror. 19 Kat fei ser gima naa gagon Kenan ei? Tana saa, ari gima faamainy Ya.

Copyright information for `SPS