a(Vadou 95.11)
b(Tatanik 2.2)
c(Vadou 95.7,8)

Hebrews 4

Vainy Ten Gov Te Nai Favusuan Faarof Ror

Gov fakein tsuen man ma naa ra gagon, ana ra te favusuan fiisen mi Ya. U vegiau to aya te kaa kanen nanon. To sana ra ma taatag, tana saa Gov kat non fakats Tsunia tana mesapan tsumi te gim ror ma onot ma sof on gagon er favusuan fiisen mi Towa na aya. A kifon a ka te tsue ronyo na ka to tana saa ara nongoiny bus Vurungan Rof, faarei tsuiny rarori. Ri nongoiny vaanan, sai te nongon babainy tsuiny rori, tana saa, nainy te nongoiny rori ya, ri gima faarof iny ya er faason to. Ara to te faaman er, sof ror gagon ana ra te favusuan fiisen me Gov, faarei te tsue fi Ya,

“Nyo seeve ana Nyo kat ton tsue man non jias, ‘Ari gim ror ma sof on me gagon er favusuan to fiisen Vaminyo!’” a 
Ayei te tsue iny a ka to, kainon to te fakap bus Ya na binun Tsunia tan nainy te fapogaar Ya na monaagits to.
A kifon a ka te nat fi rora nei to te kakoun fi Gov ana Ayei te anaanos ma faan rara na favusuan Tsunia, tana saa, te kirkir busen tan Vegiau Ten Gov,

“Gov favusuan tan fafits nan nainy te fakap Ya na fo mamatsiny ka te fakats Ya ma kat.” b 
Sana mesapan gim ror ma sof me gagon er favusuan to Tsunia, fakats fatabiny yam vegiau te tsue iny Ya to, “Ari gim ror ma sof on gagon er favusuan to fiisen Vaminyo!” Ari to te nongoiny faamuainy Vurungan Rof gim ror ma sof on gagon er favusuan fiisen mito Gov, tana saa ari gima faaman. Te kaa me na mesapan kaner to te onot ror ma sof gagon, ri te favusuan fiisen mi Ya, tana saa, ari te faaman, ri manaats Towa. Ai Gov faatok iny to na ka to, Tsunia te fagum bus mes nainy, sa koo towa, “Roman.” Ayei te tsue iny ya tan ingainy kinai tana nguen e Devit koman Vegiau Ten Gov to te tsue of bus mami ya,

“To te nongoiny romi na nguen e Gov roman, pip vaare yam a teinam.” c 
E Josua tabuiny mei naa na vainy tan favusuan faman ten Gov, e Gov tabuiny gima tsue tsuk tu mes tu nainy vou. A favusuan to te faan iny non e Gov tan vainy Tsunia te kaa kan nanon tovei roman, te faarei tsuiny non te favusuan fi Gov tan fafits nan nainy. 10 Ai to ten sei na mes te sof non gagon ya te favusuan fiisen me Gov ee, nai favusuan enanon tana fo binun tsunia, faarei te favusuan kan fi Gov tana binun Tsunia. 11 Jio, ara ma vaputs ra te sof gagon ra te favusuan fiisen me Gov, kat non san ta isen fanaginy tsue ya te pet fapin en tan sof gagon, faarei te vovovou finy arin kat iny fanaginy tsue te kat fuainy tsuvurari muan, ri gim to ma sof gagon. 12 Vaputs yam am sof to gagon am favusuan fiisen mito Gov, tana saa vegiau Tsunia te kaa minon a toto ana parits. Ayein ainy fiisok, to te ainy fafisfis iny non fuan tatangin ainy nan kirat nana puaan. Ayei te pusus robong non a fo fakats an koman tsian fiisen me na fo mamatsiny ka te kaa ror gagon koman aaven, ya te pokei faruak rara, aran saf vainy ei na. 13 A sikia ta isen ta ka te takop non matan e Gov. Fo mamatsiny ka te fapogaar Ya nai tapokaa raror, ri te beerbeer er matan Ya; ai tan nainy te tagei rarora Ya, Ayei inainy faman ovei tsun rarora, ai to kan Tsunia, ara nai tsue pokaa iny rora ka te kat ara.

Jisas A Tsoiny Mumua Na Karap Tan Tsoiny Faakor

14 Ara kaa miror a Tsoiny Mumua na karap tan Tsoiny Faakor to te naa busen matan e Gov, unya Gormirmir, e Jisas, Ayei na Guei Tsoiny ten Gov. To sana, ra ma tsutsun faparits tana faason ten Jisas to te pokei rora. 15 A Tsoiny Mumua tsura to ayei natiny non kainy tameruts tsura ana Ayei tagtag kan rarora, tana saa Ayei te kaa kan tan senviir fiamus te kaa kan mira. Sana Ayei gima fatamee na Tsivon tana fo fiamus ma kat Yan aveto. 16 To sana, ra ma oraav vaare ana ra te naa tan tagan ten Gov, tana pan te kaa non a koma ree'un, ana ara te nai nom a tagtag unya aya, ra te sab a koma ree'un, kainy faakouts rara tan nainy te kaa rora tan fiamus.

Copyright information for `SPS