a(Vadou 2.7)
b(Vadou 110.4)

Hebrews 5

A fo Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor, Gov pisainy patsukainy non a fo isisen fapoopoan nara vainy, ana ayei te tsutsun of rari ma bibinun ya ten Gov ana ayei te kat a fo fifaan ana fo faakor tana fo aveto. Ayei onot non ma koma tamee ir a vainy to te gim ror ma natiny a iring te kat rori, tan nainy te fataanis osing rori Gov, tana saa, ayei kan a tameruts tana tou kaakaa tsunia. Ayei gim non ma kat tsuiny a fo fifaan ana faakor tana fo aveto tan vainy tsivor, ayei ma kat a fo fifaan ana faakor tana fo aveto tsunia kan tsivon, tana saa, ayei patsukanen tsivon a tameruts. A sikia ta isen ta mes ayei patsukanen te pisainy non a tou fatsiitsii tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor to ayei. E Gov patsukanen Tsivon, to te pisainy non ya, Ya te kat faarei e Jisas a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor, faarei tsuiny kainy non e Eron to te pisainy finy ya Gov.

Jesan kan ten Krais, Ayei gima nom a tou fatsiitsii tan Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor, to Tsivon. A sikia, Gov te tsue of Ya,

“Anyi na Guei Tsoiny Tsonyo, tovei roman Nyo faarei rou e Tamamanyi.” a 
Ana Ayei tsue pis kainy to na ka tana mesapan nan Vegiau Ten Gov,

“Nyi na tsoiny faakor a kaa ovei, faarei tsuiny kainy rom e Melekisedek.” b 
Tan nainy te toto farokot e Jisas patsun puputaa to, ana Ayei fafaakats to ana Ya sing fiisen miton dau tsian an susuiny matan Tsunia ten Gov, to te onot non ma saup fatabiny Ya tana mat, Gov nongoiny Ya, tana saa, Ayei te fauf a Tsivon ana Ya faan faavot iny naa Towa ten Gov Ya kat ton mangiir Tsunia. Kainon to te faarei fi Ya na Guei Tsoiny ten Gov, Ayei nom faatsuts iny manaats a fo vegiau tan kat iny saraa kamits Tsunia, tan kat to aya, te tamainy ovei e Jisas, Gov pisainy Ya sa faarei na kifon a tou saup fatabin a suu to te mumua faavot ramiror a vainy to te manaats Ya ana ri te vovou iny naa Ya tana pan te nai kaa faavot rori ana ri te tagaa ot fiisen me Krais tan mamatsiny nainy, 10 ai Gov pisainy Towa sa faarei me na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor kat faarei tsuiny e Melekisedek.

Ra Ma Fatabin Vaare Tan Kat Iny Vaa'ets Me Na Faaman

11 Mam kaa mirom vegiau kinai iny tsue of mami nane Jisas te faarei finy non Ya na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor ana Ya faarei mito Melekisedek, sai te parpaar non tan tsue fa'arasan iny ya tsumi, tana saa, ami fanaginy natiny rom ya, men fakats tsumin nun. 12 A kifon a ka tsonyo tsue rou a ka to tsumi tana saa: Ami ma tagaa patsukanem tsumi! Ami te faarei men vainy fafaaman tan nainy viviakoo fiisok, onot maromi ma faatsuts ir a mesapan tan vegiau ten Gov, to te pokei minon e Krais, sana mi komainy rom ta mesmes ta mes ma faatsuts mamin vaamuan nar vegiau nane Krais, mi gima nat faarof iny vegiaun parits man tan vaanan tovei, ami te faarei te sus farokot korei marom. 13 E sei na mes te sus farokot korei na non ee, te faarei non a guei na meran, a sikia ta nat, ma inainy yan kat iny tavaron. 14 Sai te faarei non a kainy ainy a parits, kaa tan vainy matsua, an faatsuts parits a ka tan vainy fafaaman to te faarei ror vainy matsua tana faaman, an vainy fafaaman to ari, te faarei rarori to te nom bus a nat tan fafaatsuts parits ana ri te natiny a ka fapoopoan nan kat tavaron an kat iring ma kat ari.

Copyright information for `SPS